DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Lékárnička

Lékárnička
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/a6sQ

Velikost PDF souboru:
1622 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/6sQ.pdf
Stažení: Lékárnička .pdf

Datum uložení souboru:
23. 08. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Lékárnička .pdf:


V dne!n’ dob" je cestov‡n’ do exoteck#ch zem’ pom"rn" b"$nou z‡le$itost’ a mezi cestovateli se t"!’ velkŽ oblib". Obecn" plat’ pravidlo: %’m exoti%t"j!’ zem", t’m v"t!’ pozornost bychom m"li v"novat o%kov‡n’ a p&’prav" cestovn’ lŽk‡rni%ky. Zkr‡tka p&ipravit se na cestu tak, abychom se s mo$n#mi zdravotn’mi komplikacemi co nejlŽpe popasovali na m’st". Exotickou dovolenou je dobrŽ konzultovat s lŽka!em a poradit se o nutnosti nejen povinnŽho, ale takŽ doporu"enŽho o"kov‡n’. Pro tyto œ"ely takŽ slou#’ CENTRUM CESTOVNê MEDICêNY www.centrumcestovnimediciny.cz, kde V‡m poskytnou pot!ebnŽ a velmi cennŽ informace.!!1EXOTICKç dovolen‡? Pak by v kufru ur!it" nem"la chyb"t lŽk‡rni!ka.CA - LEHçRO Pora#te se s lŽka$em o povinnŽm a doporu!enŽm o!kov‡n’ p"i cest# do exotickŽ destinace. Nepodce%te nutnost o!kov‡n’, zkontrolujte platnost proti tetanu. Pro ka$dou zemi jsou stanovena zvl‡%tn’ doporu!en’. Zohledn"te aktu‡ln’ zdravotn’ stav - co$ je u ka$dŽho individu‡l’.LƒKA" Nezbytn‡ konzultace.1O#KOVçNê Nav%tivte str‡nky centra pro cestovn’ medic’nu. 2LƒKçRNI#KA Vybavit lŽk‡rni!ku m&$ete online. Je to rychlŽ a %et"’te !as.3


Lékárnička

PDF file: Lékárnička .pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz