DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Práce s DATY postup dopravce

Práce s DATY  postup dopravce
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/a7st

Velikost PDF souboru:
361.9 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/7st.pdf
Stažení: Práce s DATY -…pravce.pdf

Datum uložení souboru:
20. 09. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Práce s DATY - postup dopravce.pdf:


ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE
PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

Tato informace je určena dopravcům s cílem je informovat o povinnostech
uložených předpisy ES a ČR, které se týkají stahování dat, jejich archivace a
vyhodnocování. Současně také informuje o možnostech zabezpečení těchto
povinností, včetně konkrétních návrhů na jejich zabezpečení prostředky, které
nabízí ČESMAD Bohemia.

I. STAHOVÁNÍ DAT Z TACHOGRAFU A KARET ŘIDIČE

CO SE ROZUMÍ STAHOVÁNÍM DAT ?

DATA KTERÁ LZE STAHOVAT Z TACHOGRAFU

- činnost řidičů uložených v celku ve vozidle
(v rozsahu minimálně 365 pracovních dnů

řidičů)
- události a závady uložené v celku ve vozidle

- technické údaje

- překročení rychlosti
- průběh rychlosti v závislosti na čase

POVINNOST

Dopravce, který používá vozidla vybavená záznamovým zařízením podle přílohy IB
nařízení 3821/85/ES (digitálním tachografem), na něž se vztahuje nařízení
561/2006/ES, zajistí, aby se veškeré údaje pravidelně stahovaly z přístroje ve
vozidle a karty řidiče, jak to stanoví členský stát, a aby se odpovídající údaje
stahovaly častěji, aby se zajistilo, že jsou staženy údaje o všech činnostech, které
dopravce provedl nebo které pro něj byly provedeny,

Nařízení 561/2006/ES článek 10 odst.5 písmeno a) bod i)

 Stahováním údajů se rozumí zkopírování digitálního podpisu a části úplné sady dat, uložených

v paměti údajů v

kontrolním zařízení
-íachografu nebo v paměti karty řidiče.


Nařízení 3821/85/EHS, příloha IB, kap.I bod s)

DATA KTERÁ LZE STAHOVAT Z KARTY ŘIDIČE

(Prostřednictvím tachografu nebo čtečky karet)

- činnost řidiče uložená na kartě řidiče (v rozsahu
minimálně 28 pracovních dnů řidiče)
- události a závady uložené na kartě řidiče

STAHOVÁNÍ DAT Z TACHOGRAFU
Data lze stahovat pokud je vložena karta podniku.

Postup při stažení dat z tachografu :
(Tachograf je vybaven pro stahování dat stahovacím konektorem příslušným rozhraním)

1. Zapalování je zapnuto a karta podniku je vložena.
2. Rozhraní je uvolněno.
3. Do rozhraní zasuneme kabel, kterým spojíme laptop (v němž je instalován příslušný
software) s tachografem.
4. Druhou možností je použít pro přenos dat downloadkey.
5. Při stahování se řídíme příslušnou dokumentací použitého software.
6. Po ukončení stahování rozhraní uzavřeme a kartu podniku vyjmeme (neodhlašujeme
se).
Upozornění! Je potřeba stáhnou veškerá data z tachografu ( tzn.o činnosti řidičů a o
událostech a závadách uložených v tachografu, technická data, překročení rychlosti a její
průběh).

Postup při stažení dat z karty řidiče :
(Data z karty řidiče lze stáhnout přímo nebo prostřednictvím tachografu)
a. Stažení dat přímo z karty řidiče
1. Použijem počítač s instalovaným softwarem a připojenou čtečkou karet
2. Vložíme do čtečky karet příslušnou kartu řidiče a stáhneme veškerá data
prostřednictvím softwaru ( tzn.data týkající se činnosti řidiče a událostí a

závad)
b. Stažení dat z karty řidiče prostřednictvím tachografu
1. Vložíme kartu řidiče do tachografu
2. Dále postupujeme obdobně jako při stahování dat z tachografu tzn. Že můžeme
použít ke stažení dat příslušný kabel a laptop se softwarem nebo downloadkey.

Doporučení! Interval pro stahování dat není stanoven předpisem EU ani národním.
V okolních státech v Evropě je stanoven národními předpisy interval pro stahování dat
z tachografu 3 měsíce a z karty řidiče 28 kalendářních dnů. Pokud zvolíte tyto intervaly, máte
zajištěno, že nedojde ke ztrátě dat z karty řidiče, z důvodů jejich přepsání v případech kdy
bude dosažena jejich maximální kapacita a vzhledem k tomu, že se připravuje obdobné
stanovení termínů pro stahování dat v ČR, budete na tuto povinnost již připraveni.

II. ARCHIVACE STAŽENÝCH DAT

Stažená data lze archivovat na nosiči dat ( např. CD-ROM) nebo v síti tak, aby byly dostupné
z provozovny dopravce, přímo nebo dálkově.

Postup při archivaci dat
1. Data z tachografu a karty řidiče lze archivovat přímo v počítači , protože většina
softwarů pro vyhodnocení dat má i modul pro uchovávání dat.
2. Při menším počtu vozidel a řidičů ( např.tří ) lze využít kapacity downloadkey pro
uchování dat.
3. Pro zabezpečení před ztrátou dat doporučujeme data zálohovat na CD-ROM

Upozornění! Nařízení vlády 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby
a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě v §6 stanoví požadavek, aby zaměstnavatel
uchovával evidenci pracovní doby a pracovní pohotovosti člena osádky nákladního
automobilu nebo autobusu po dobu nejméně dvou roků po skončení jednotlivých kalendářních
roků. Z těchto důvodů se doporučuje uchovávat stažená data o činnosti řidičů v souladu
s tímto nařízením.

POVINNOST

Tuzemský dopravce je povinen uchovávat data o době řízení,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po dobu jednoho roku.

Zákon o silniční dopravě 111/1994 Sb., ve znění pozdějších

předpisů§3odst.3

Veškeré údaje stažené z přístroje vozidla a z karty řidiče byly
uchovávány po dobu nejméně 12 měsíců po jejich zaznamenání a na žádost
kontrolora byly tyto údaje dostupné z provozovny dopravce, přímo nebo
dálkově.
Nařízení 561/2006/ES článek 10 odst.5 písmeno a) bod ii)

III. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ REŽIMU ŘIDIČE

Kontrolou dodržování režimu řidiče se rozumí kontrola dodržování doby řízení, přestávek a
doby odpočinku tak, jak jsou stanoveny nařízením č.3820/85/ES (do 11.4.2007) a
561/2006/ES (po tomto termínu), případně dohodou AETR.

Upozornění! Vyhláška522/2006 Sb. o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční
dopravě mimo jiné stanoví požadavek, aby dopravní úřady
- provedly kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku
nejméně u 1% pracovních dnů řidičů vozidel podléhajících přepisům ES,
- kontrolu v provozovně pokud při silniční kontrole je zjištěno překročení maximální denní,
týdenní nebo čtrnáctidenní doby řízení, nedodržení minimální denní nebo týdenní doby
odpočinku o20% a nedodržení bezpečnostní přestávky o 33% a nedodržení předpisů o
používání tachografu.

Kontrolu dodržování režimu řidiče lze provádět :
 vyhodnocení dat z karty řidiče prostřednictvím příslušného software,
 nebo výtisků z karty řidiče vytištěných tiskárnou tachografu (tato kontrola je náročná
na čas a znalosti, z těchto důvodů ji doporučujeme využít výjimečně, když je potřeba
provést kontrolu bez možnosti použití vyhodnocovacího programu)

Doporučení! Vyhodnocení dat z tachografu doporučujeme využít ke kontrole vozidla, jak
řidiči dodržují zejména používání karet (prostřednictvím událostí a závad) a rychlost
(prostřednictvím záznamů o překročení rychlosti a průběhu rychlosti). Zejména se
doporučujeme zaměřit také na záznam ostatní události, které mohou byt signálem snahy
podvádět. Jedná se o použití neplatné karty, zasunutí karty běhen jízdy, konflikt karet, řízení
bez karty, nesprávné ukončení karty, přerušení dodávky proudu a porušení bezpečnosti.
Pokud tachograf zaznamená některou tuto událost je to pro kontrolní orgán upozornění, že
může jít o podvod.

POVINNOST

Dopravce provádí pravidelné kontroly, aby zajistil dodržování nařízení
3821/85/EHS a kapitoly II nařízení 561/2006.

Nařízení 561/2006 článek 10odst. 2
SHRNUTÍ POSTUPU DOPRAVCE PŘI ZAJIŠTĚNÍ POVINNOSTI STAHOVAT,

ARCHIVOVAT A VYHODNOCOVAT DATA

1. Řádně použít kartu podniku k označení vlastních řidičů v tachografu.
2. Uložit do archivu záznamy vytisknuté z tachografu řidičem v případě ztráty nebo
odcizení karty řidiče, ručně provedené záznamy v případě poruchy tachografu a
výtisky se uvedením objektivních důvodů nedodržení režimu řidiče.
3. Rozhodnout se podle počtu vozidel a řidičů, ceny zařízení pro stahování, archivaci a
vyhodnocení dat ve srovnání s cenou nabízené služby pro způsob stahování, archivaci
a vyhodnocení dat (formou služby nebo vlastními prostředky).
4. V případě stahování a archivaci dat vlastními prostředky vést evidenci o stahování dat,
která bude obsahovat údaje o vozidlech, řidičích a stažených datech za určité období.
K tomu lze využít také údaje na kartě podniku (datum a čas činnosti, typ činnosti –
uzamčení a/nebo odemčení celku, stahování dat záznamového zařízení a/nebo
stahování dat karty, doba stahování, registrační číslo vozidla a číslo karty; karta
podniku je schopna uložit nejméně 230 takových záznamů).
5. Zajistit vyhodnocení režimu řidiče a evidovaných událostí a závad formou služby nebo
vlastními prostředky.
6. Zjištěná porušení režimu řidiče projednat s jednotlivými řidiči. 0 výsledku projednání
vést záznam.

Komplexní řešení pro dopravce, včetně produktů pro stahování dat a školení na obsluhu
digitálních tachografů nabízí ČESMAD BOHEMIA na všech svých regionálních
pracovištích, více na www.prodopravce.cz .

Regionální pracoviště v Brně

ČESMAD BOHEMIA

Podhájí 1
Brno-Řečkovice 621 00 e-mail: brno@cesmad-bohemia.cz
tel: 549 274 229 fax: 541 227 005

VAROVÁNÍ
Je zakázáno padělat, potlačovat nebo ničit údaje zaznamenané na
záznamovém listu, uchovávané v záznamovém zařízení nebo kartě řidiče
nebo výstupních sestavách vytisknutých záznamovým zařízení. Rovněž je
zakázána každá manipulace se záznamovým zařízením, záznamovým
listem nebo kartou řidiče, která může mít za následek padělání
vytisknutých informací, jejich potlačení nebo zničení. Ve vozidle se
nesmí nacházet žádný přístroj umožňující provádět takové manipulace.

Nařízení Rady 3821/85/EHS v platném znění, článek 15 odstavec 8Práce s DATY postup dopravce

PDF file: Práce s DATY - postup dopravce.pdf

DIGITÁLNÍ TACHOGRAF© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz