DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Zjevení Janovo 1. 1 8

Zjevení Janovo 1. 1 8
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/a9BD

Velikost PDF souboru:
652.85 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/9BD.pdf
Stažení: Zjevení Janovo …1. 1-8.pdf

Datum uložení souboru:
02. 08. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Zjevení Janovo 1. 1-8.pdf:


:sE1:EKsKϭ͕ϭʹϴ ϭ͘ ϴ͘ ϮϬϭϳ
xϭ͗ũĞǀĞŶş͕ŬƚĞƌĠƽŚĚĂů:ĞǎşƓŝ
ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵĂŶĚĢůĂƐǀĠŵƵƐůƵǎĞďŶşŬƵ:ĂŶŽǀŝ͘
RnjũĞǀĞŶş ʹ ǀ ƎĞēƚŝŶĢ ǀşĐĞ njƉƽƐŽďLJ
ƒWKzW^/^ с ŶĂŚůĠĚŶƵƚş ͣnjĂ ŽƉŽŶƵ͕ ŽŚƵ ĚŽ ŬĂƌĞƚ͕͞ ŶĞĚŽĐŚĄnjş Ŭ ƌŽnjŚŽǀŽƌƵ͕

ͣƉĂƐŝǀŶĢũƓş͞
ƒ;W/&E/ с ƚĂŬĠ ƉƎşĐŚŽĚ͕ ĚŽĐŚĄnjş Ŭ ƌŽnjŚŽǀŽƌƵ ї ŶĞ ǀ ƚŽŵƚŽ ƉƎşƉĂĚĢͿ

RŵůƵǀş Ž ƉƌŽƌŽĐƚǀş

ƒƉƌŽƌŽĐƚǀş  ǀĢƓƚďĂ
ƒƵǀŝĚşŵĞ ǀĢĐŝ ũŝŶĂŬ Ă njĂēŶŽƵ ĚĄǀĂƚ ƐŵLJƐů ї ůnjĞ ǀ ŶŝĐŚ ǀŝĚĢƚ Žǎş ũĞĚŶĄŶş

xϮ͗dĞŶĚŽƐǀĢĚēŝůŽǎşƐůŽǀŽĂƐǀĢĚĞĐƚǀş:ĞǎşƓĞ
RũƐŽƵ ǀŝĚŝƚĞůŶĠ ƐƚƵƉŶĢ͗

ƒĚŽũĞŵ͗ ƽŚ ũĞ ĚĂůĞŬŽ͕ ēůŽǀĢŬ ƐĞ Đşƚş ǀŚŽnjĞŶ ĚŽ ƵĚĄůŽƐƚş͕ > ƽŚ ƚŽ ŵĄ ǀ ƌƵŬŽƵ
ƒŬĂƐŬĄĚŽǀŝƚŽƐƚ͗ :ĞǎşƓ ǎŝů ƚĂŬ͕ ũĂŬ ďLJ ŵĞnjŝ ŶĄŵŝ ǎŝů ƽŚ ;ƽŚ ũĞ ͣǀnjŽƌĞŵ͞Ϳ͕ ŵLJ ŵĄŵĞ
ŶĄƐůĞĚŽǀĂƚ :ĞǎşƓƽǀ ƉƎşŬůĂĚ͙
ƒŬŶŝŚĂʹ :ĂŶ ƚŽ͕ ĐŽ ǀŝĚĢů͕ ƐĚĢůƵũĞ ƐŬƌnjĞ ŬŶŝŚƵ͕ ŬƚĞƌŽƵ ŶĂƉƐĂů

xϯ͗ůĂnjĞƚŽŵƵ͕ŬĚŽƉƎĞĚēşƚĄƐůŽǀĂƚŽŚŽƚŽƉƌŽƌŽĐƚǀş͕ĂďůĂnjĞƚĢŵ͕ŬĚŽƐůLJƓşĂnjĂĐŚŽǀĄǀĂũş͕ĐŽũĞƚƵ
ŶĂƉƐĄŶŽ͕ŶĞďŽƛēĂƐũĞďůşnjŬŽ͘
RŽďƌĂnj͕ ŬƚĞƌlj ƐĞ ƉŽƐůŽƵĐŚĄ

Rs/ ї Kh,E1
RŶŽƌŵĄůŶĢ ƉƌŽƌŽŬ ŵůƵǀŝů ƉƎşŵŽ Ŭ ƉŽƐůƵĐŚĂēƽŵ
ƒ:ĂŶ ƐĞ ͣƐĐŚŽǀĄǀĄ͞ njĂ ŬŶŝŚƵ
ƒƉƎŝƉŽŵşŶĄ ŵŽĚĞů ŽƐůƵǎďLJ͗ ƐůŽǀŽ ēƚĞŶŽ͕ ŽƐƚĂƚŶş ƉŽƐůŽƵĐŚĂũş

xϰ͘ǀĞƌƓ͗:ĂŶƐĞĚŵŝĐşƌŬǀşŵǀƐŝŝ͗DŝůŽƐƚǀĄŵĂƉŽŬŽũŽĚƚŽŚŽ͕ŬƚĞƌljũĞƐƚĂŬƚĞƌljďLJůĂŬƚĞƌljƉƎŝĐŚĄnjş͕ŝ
ŽĚƐĞĚŵŝĚƵĐŚƽƉƎĞĚũĞŚŽƚƌƽŶĞŵ

RĂŽĚŝĐĞĂͿ
ǀ DĂůĠ Ɛŝŝ
RͣƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚŝǀŶş ǀnjŽƌĞŬ͞ ʹ ŶĂƚŽůŝŬ ƌƽnjŶŽƌŽĚĠ ƐƉĞŬƚƌƵŵ ;ŽĚ ŬĂǎĚĠŚŽ ŶĢĐŽͿ͕ ǎĞ ƐĞ njĚĞ ŬĂǎĚlj
ŵƽǎĞ ŶĂũşƚ ;ƐďŽƌ ŵĂůlj͕ ďĞnj ůĄƐŬLJ͙ ŶĞũƌƽnjŶĢũƓş ƉƎşƉĂĚLJͿ
Rͣ:ĂŶŽǀƐŬĄ ĐşƌŬĞǀ͞ с ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ ƐĞ͕ ǎĞ ƚĂŵ :ĂŶ ďLJů
ƒƉƌǀŽƚŶş ĐşƌŬĞǀ ŶĞŵĢůĂ ƚŽůŝŬ ŬŶŝŚ ʹ ŵĢůŝ Ŭ ĚŝƐƉŽnjŝĐŝ ŝ ŵĠŶĢ ƚĞdžƚƽ ;ŶĂƉƎ͘ ƉĄƌ ĚŽƉŝƐƽͿ
o i v malých církvích se řeší „dějiny světa“ → i my jsme součástí velkých věcí → naděje
o který jest a který byl a který přichází – on je blízko → naděje
o 7 duchů – duchové církví před Božím trůnem – jsou u Boha
 v té době byl častý obraz přímluvce – strážný anděl (→ z toho pak „andělé církví“)

 5 a 6: a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vláce králů země. Jemu, jenž nás
miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu
sláva i moc navěky. Amen.

o vyznání víry
o věrný svědek – svědectví o víře, později svědek ~ mučedník (i v řečtině slovo MARTYR – doslova
„svědek“ získalo význam „mučedník“ – od toho i slovo „martyrium“ = velké utrpení)
o co Ježíš udělal – od Otce, vydal o něm svědectví (co kdyby byl Bůh člověk)

 „Kdo vidí mě, vidí Otce.“
o vzkříšení se týká i nás, sborů … i my můžeme být vzkříšeni
o Bůh je ještě nad pozemskými vládci
o kněžstvo → kněz = prostředník mezi Bohem a lidmi → to máme být i my
o církev v depresi → máte to těžký, ale jste také aktéři – žádné zbytečné chlácholení, vyndej trám

také ze svého oka

 7: Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat
všechna pokolení země. Tak jest, amen.
o obraz – přijde v oblacích (srovnej Daniel 7, 13: „Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými
oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.“)
 židé – Mesiáš, křesťané → Ježíš

 8: Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.
o Všemohoucí – původně z latiny, z řečtiny lze přeložit spíše jako VŠEVLÁDNOUCÍ – vládne nad
vším, i nad bestiemi (které jsou dále ve Zjevení popisovány)
o Alfa a Omega = začáteční a poslední písmeno řecké abecedyZjevení Janovo 1. 1 8

PDF file: Zjevení Janovo 1. 1-8.pdf

Microsoft Word - Zjevení Janovo 1,1-8© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz