DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

zpráva o činnosti 2016 2019 1

zpráva o činnosti 2016  2019 1
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aBsR

Velikost PDF souboru:
254.14 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/BsR.pdf
Stažení: zpráva o činnos…2019-1.pdf

Datum uložení souboru:
16. 12. 2019» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu zpráva o činnosti 2016 - 2019-1.pdf:


SPOLEK PRO OCHRANU ŽEN, Z. S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2016 - 2019

Spolek pro ochranu žen iniciovaly v roce 2016 přímo prostitutky z erotických privátů, které si všimly, že až 90% jejich kolegyní nezačalo s prostitucí ani kvůli drahým kabelkám
a dovoleným, ani kvůli tomu, že by práce v prostituci byl jejich životní sen, ale proto, že se
dostaly do finančních potíží a nevěděly, jak je vyřešit jinak.
Jedná se o další názorový proud prostitutek angažovaných v různých spolcích, které se v ČR zabývají prostitucí. Tyto prostitutky shromáždily kolem sebe tým lidí a působí jako
dobrovolnice pod hlavičkou Spolku pro ochranu žen. Jsou ve spolku rovnocennými partnery
a přímo ovlivňují to, čemu se spolek věnuje a co prosazuje.
Spolek prosazuje názor, že ženy by se měly prostituci věnovat ideálně jen proto, že chtějí
zdánlivě snadný výdělek, ale ne proto, aby vyřešily bezvýchodnou finanční situaci (matky
samoživitelky, zadlužené, ženy po odchodu z dětského domova nebo ženy jinak
znevýhodněné na trhu práce). Prostituci způsobenou sociální nouzí (až 90%) považuje spolek za selhání státu a bojuje proti ní. Věnuje se osvětě a upozorňuje politiky na souvislosti mezi
sociálními problémy a prostitucí.
Dobrovolnice spolku provozují podpůrnou skupinu pro ženy, které skončily s prostitucí nebo
se o to snaží. Spolek nabízí řadu dalších aktivit, jako je systematické vzdělávání politiků v oblasti prevence sociální nouze, nebo poradenství malým i velkým firmám, které chtějí
vytvářet dobré podmínky pro své zaměstnankyně.
Mimo jiné si Spolek pro ochranu žen zakládá na tom, že nebere žádné dotace a vše hradí
z prodeje vína z malého rodinného vinařství Víno Kurial. Toto vinařství podporuje i další
společensky odpovědné projekty.

2016
V roce 2016 se jednalo o zcela nově definovaný přístup a názor na prostituci. Období od
dubna 2016 do prosince 2016 bylo využito k oficiálnímu založení spolku, jeho orgánů
a především k získávání zkušeností v oblasti formování nových neziskových organizací
s náplní práce, která byla v rámci ČR zcela přelomová a pro kterou chyběla možnost inspirace
nebo konzultací. Vše bylo postupně překonáno a od roku 2017 spolek vyvíjí intenzivní
činnost.

2017
 Spolek pro ochranu žen kontaktovalo již celkem 245 žen, kterým jsme poskytli

základní poradenství
 byl vypracován metodický postup při resocializaci žen v prostituci, dále popis výhod
práce mimo prostituci, překážek evidence prostitutek na úřadu práce a jak je řešit
a motivace žen v prostituci ke vstupu do rekvalifikací
 bylo poskytnuto poradenství pro soukromý sektor (byly poskytnuty informace
o profesních předpokladech prostitutek a jejich využití v soukromém sektoru mimo

prostituci)
 byly poskytnuty informační letáky o Spolku pro ochranu žen a jeho činnosti do
gynekologických ordinací a sídla agentury Eskort Online
 byla navázána spolupráce s Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR pro Hlavní město
Prahu na přípravě rekvalifikačního programu
 byly vyrobeny propagační předměty s logem Spolku pro ochranu žen pro větší
povědomí o naší činnosti.
 byla navázána spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR, která bude využita

v dalším trvání programu
 byl vytvořen podrobný informační leták o možnostech placení sociálního pojištění pro
ženy pracující v prostituci ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení
(leták obsahuje přesný postup, jak mohou začít platit sociální pojištění a získat nárok

na důchod)
 byla zahájena práce na přehledu dějin boje s prostitucí v české a světové literatuře,
který má za cíl dokázat historický původ předsudků vůči ženám v prostituci

2018
 ministerstvo financí bylo požádáno o stanovisko k interním předpisům Komerční
banky, které nově ukládají povinnost uvádět stát, ve kterém klientky platí daně
(ministerstvo financí bylo seznámeno s nevýhodami tohoto interního předpisu pro
ženy v prostituci a bylo požádáno o spolupráci při kampani k placení daní)
 byla identifikována další skupina žen pracujících v prostituci, a to těch, které mají
prostituci pouze jako přivýdělek vedle práce mimo prostituci
 paní europoslankyně Kateřina Konečná byla požádána, aby v Evropském parlamentu
otevřela otázku výraznější finanční podpory levicově orientované prevence prostituce
 v srpna 2018 byla dokončena práce na přehledu dějin boje s prostitucí v české
a světové literatuře, který má za cíl dokázat historický původ předsudků vůči ženám

v prostituci
 bylo poskytnuto základní poradenství 175 ženám
 na základě závěrů této práce spustí Spolek pro ochranu žen několik osvětových
kampaní na téma boření předsudků proti těmto ženám
 Spolek pro ochranu žen připravuje brožuru zaměřenou na prevenci nelegálního
zaměstnávání ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce a Ministerstvem vnitra
ČR, která bude poskytnuta všem dětským domovům v České republice a středním
školám v regionech ČR ohrožených sociálně patologickými jevy
 Spolek pro ochranu žen se nadále věnuje osvětě v oblasti sociálních příčin prostituce,
především ve státních institucích tak, aby tyto instituce lépe chápaly potřeby žen
ohrožených sociálně patologickými jevy
 byla vytvořena facebooková stránka Spolku pro ochranu žen, která umožňuje rychlejší
komunikaci s partnery a sympatizanty a má větší ohlas než internetové stránky
 byl zaznamenán velký ohlas na téma používání zdraví nebezpečných bariér proti úniku
menstruační krve, které jsme otevřeli na našich facebookových stránkách
 na základě toho byly osloveny firmy Drogerie Teta, Rossmann ČR a DM Drogerie
s nabídkou spolupráce na nápravě současné situace, kdy jsou kuchyňské houbičky
skladovány způsobem neodpovídajícím tomu, jak jsou využívány matkami
samoživitelkami v prostituci, a jim tak hrozí vážné zdravotní komplikace až smrt
 byly zahájeny přípravy na vystoupení zástupců Spolku pro ochranu žen ve Stálé
komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národností menšiny, s cílem nabídnout naše
poznatky při tvorbě legislativy, jako je zákon o sociálním bydlení, insolvenční zákon,
zálohové výživné nebo podpora částečných úvazků
 byl navázán bližší kontakt s feministickou organizací Genderman a zástupci Spolku

pro ochranu žen
 pro komunální volby konající se v říjnu 2018 bylo pražské organizaci ČSSD
nabídnuto téma podporovaných pracovních míst pro matky samoživitelky, které je
jednou z priorit Spolku pro ochranu žen
 byl poskytnut finanční dar projektu Magdala ve výši 1000 Kč v rámci charitativní akce
Spolku pro ochranu žen ke 100 letům republiky

2019
 problematika prostituce způsobené sociální nouzí byla Spolkem pro ochranu žen
úspěšně prosazena do tištěných médií, komerční i veřejnoprávní televize jako téma,
které už nelze opomíjet ani zpochybňovat jeho existenci
 byl kladen větší důraz na to, že Spolek pro ochranu žen nebere žádné dotace
a veškerou svou činnost financuje z prodeje vína z rodinného vinařství Víno Kurial
bylo poskytnuto základní poradenství 218 ženám
 bylo dosaženo oficiálního vyjádření MPSV k problematice prostituce způsobené
sociální nouzí, a to po třech letech náročných vyjednávání
 bylo nám poskytnuto spontánní vyjádření Kanceláře předsedy vlády ČR, ve kterém
předseda vlády Andrej Babiš uznal prostituci způsobenou sociální nouzí jako problém
a poděkoval za velmi prospěšnou činnost Spolku pro ochranu žen
 při příležitosti Mezinárodního dne žen 8. března byl poskytnut finanční dar ve výši
1000 Kč azylovému domu Gloria v Praze.
 Spolek pro ochranu žen se i nadále úspěšně věnuje osvětě v oblasti sociálních příčin
prostituce, a to především na facebooku, webových stránkách spolku a při setkáních

s politiky a veřejností
 byly spuštěny nové webové stránky Spolku pro ochranu žen
 byla založena facebooková podpůrná skupina pro ženy, které skončily s prostitucí
nebo se o to snaží (skupinu založily dobrovolnice našeho spolku a během krátké doby
se stala nejvlivnější a nejvyužívanější podpůrnou skupinou na českém facebooku)
 širokou veřejností byly nejvíce ceněny aktivity podpůrné skupiny v oblasti
protidrogové prevence a finanční gramotnosti prostitutek
 byl realizován úspěšný vzdělávací program pro krajské radní, starostky a starosty
všech obcí v ČR, zaměřený na prevenci prostituce způsobené sociální nouzí –
osvětový program „Společně proti chudobě“ (osloveno celkem 645 obcí)
 v průběhu listopadu byl připraven a spuštěn program pro velké a malé firmy „Firma
přátelská k ženám“ – program reaguje na poptávku žen po lepších pracovních
podmínkách, jako součást prevence odchodu žen z běžného zaměstnání do prostituce
(do konce roku 2019 bylo osloveno celkem 32 největších firem v ČR)
 byla realizována kampaň v rámci akce Giving Tuesday Česko
 byl dokončen dlouhodobý projekt brožury zaměřené na prevenci nelegálního
zaměstnávání žen z dětských domovů, brožury byly v elektronické podobě předány

všem dětským domovům v ČR
 byl dokončen i dlouhodobý projekt příručky pro azylové domy pro ženy a matky
s dětmi na téma finanční gramotnosti matek samoživitelek, ten byl distribuován
v elektronické podobě do všech azylových domů v ČR za významné podpory pana

poslance Patrika Nachera
 byla realizována kampaň za zkvalitnění výuky finanční gramotnosti na středních
školách jako prevence prostituce (poté, co bylo zjištěno, že tři čtvrtiny prostitutek
v ČR mají maturitu nebo vysokou školu, a že tedy tisíce maturantek nejsou připraveny
na efektivní řešení existenčních problémů a náročných životních situací) – Spolek pro
ochranu žen zdůraznil, že takové problémy aktivně řeší a nepřijímá je pasivně jako

fakt
 v elektronické podobě byly vydán nový leták Spolku pro ochranu žen, leták pro rodiče
o prevenci prostituce, materiály na téma deseti pravidel světa prostituce, srovnání práv
žen v běžném zaměstnání a v erotických podnicích, působení stresu na prostitutky,
tréninku paměti pro aktivní prostitutky a levného a zdravého stravování pro matky

samoživitelky
 příručka na téma levného a zdravého stravování pro matky samoživitelky byla
zveřejněna symbolicky v době oslav 30. výročí 17. listopadu 1989 jako připomínka
porevolučního vývoje v ČR, který vygeneroval mimo jiné problém prostituce

způsobené sociální nouzí
 v termínu 17. listopadu 2019 (Den výročí Sametové revoluce) – 10. prosince 2019
(Den lidských práv) byla realizována kampaň, která poukázala na chyby
v porevolučním směřování ČR a náš podíl na jejich nápravě, například zrušení
systematické následné péče o děti po odchodu z dětského domova a připravovaná

náprava tohoto stavu naším spolkem
 byl navázán kontakt se Svazem měst a obcí ČR a poskytnuta metodika pro jednotný
systém zajištění prvního práce a prvního bydlení pro všechny ženy a muže po opuštění
dětského domova, tato metodika postoupila do připomínkového řízení v rámci Svazu

měst a obcí ČR

V čem se liší Spolek pro ochranu žen od Rozkoše bez rizika
 Spolek pro ochranu žen má za cíl snížit počet žen pracujících v prostituci tak, aby se
této profesi věnovaly pouze ženy, které chtějí mít vyšší výdělek, než je běžný pro
jejich stupeň vzdělání, ale ne ze sociálních příčIn, například dlouhodobé
nezaměstnanosti z důvodu věku, zadlužení nebo neplacení výživného ze strany otce

dítěte
 Spolek pro ochranu žen veřejně přiznává, že jeho preventivní program vytvořily ženy,
které pracují přímo v prostituci, a to tzv. „samy na sebe“ na erotických privátech
a „samy na sebe“ v eskortu, které jsou v prostituční hierarchii na vyšším stupni než
prostitutky pracující „na ulici“ například na Karlově náměstí (to zajišťuje, že je tento
preventivní program nastaven přímo na míru ženám pracujícím v prostituci a odpovídá

jejich potřebám)
 tyto ženy i nadále pracují pro Spolek pro ochranu žen jako dobrovolnice, což je dobrá
záruka, že spolek hájí zájmy žen ohrožených prostitucí způsobenou sociální nouzí
 výhodou Spolku pro ochranu žen je výrazné sociální cítění a povědomí o možnostech
prevence prostituce řešením jejích sociálních příčin, tj. systematické pomoci matkám
samoživitelkám, ženám nad 50 let, ženám po opuštění dětského domova, ženám
zadluženým nebo zdravotně postiženým
 kromě zkušeností žen pracujících přímo v prostituci vychází Spolek pro ochranu žen
z historických zkušeností s prevencí prostituce tak, aby preventivní program úspěšně

fungoval


zpráva o činnosti 2016 2019 1

PDF file: zpráva o činnosti 2016 - 2019-1.pdf

SPOLEK PRO OCHRANU© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz