DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Koalicni smlouva

Koalicni smlouva
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aDQq

Velikost PDF souboru:
290.89 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/DQq.pdf
Stažení: Koalicni_smlouv…1) (1).pdf

Datum uložení souboru:
02. 11. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Koalicni_smlouva_navrh+hotov (1) (1) (1).pdf:


Místní organizace Hnutí ANO 2011 v Českém Těšíně,

(dále jen „ANO 2011“)

Místní organizace Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové

v Českém Těšíně

(dále jen „KDU-ČSL “)

Hnutí Nestraníci

(dále jen „Nestraníci“)

(dále jen „smluvní strany“)

uzavírají tuto

K O A L I Č N Í S M L O U V U

Čl. 1

Předmět a účel smlouvy
(1) Předmětem této smlouvy je jasné a bezvýhradné vyjádření společného zájmu smluvních stran
při prosazovaní programových priorit, které vyplývají z volebních programů smluvních stran
a stanovení principů koaliční spolupráce, včetně dohody o ustavení a složení orgánů města Český
Těšín.
(2) Cílem koaliční spolupráce je prosazování společných záměrů obsažených v Programovém
prohlášení Rady města Český Těšín.
(3) Smluvní strany se zavazují do 31. 1. 2019 vytvořit Programové prohlášení Rady města Český Těšín
pro volební období 2018–2022. Po schválení Radou města Český Těšín bude Programové prohlášení
připojeno k této smlouvě formou přílohy, která se stane její nedílnou součástí.

Čl. 2

Zásady spolupráce

(1) Smluvní strany se dohodly, že pro volbu starosty, místostarostů a členů Rady města navrhnou
jednotlivé členy zastupitelstva města tak, jak je uvedeno v příloze č. 2, této smlouvy. Volba starosty,
místostarostů a členů Rady města bude provedena veřejným hlasováním.

(2) Smluvní strany se dohodly, že Rada města Český Těšín bude mít celkem 9 členů, z čehož bude jeden
starosta, dva místostarostové, všichni uvolněni pro výkon funkce. Dále pak šest členů Zastupitelstva
města Český Těšín – členové Rady města Český Těšín nebudou uvolněni pro výkon funkce.

(3) V Radě města Český Těšín bude uplatněno zastoupení smluvních stran v poměru: 3 ANO 2011 :
3 KDU-ČSL : 3 Nestraníci. Rada města Český Těšín bude ve složení, které je uvedeno v příloze č. 2 této
smlouvy. Volba členů Rady města Český Těšín bude provedena veřejným hlasováním.

(4) Smluvní strany navrhnou složení orgánů Zastupitelstva města Český Těšín (výborů) a orgánů Rady
města Český Těšín (komisí) tak, jak je uvedeno v příloze č. 3, této smlouvy. Obsah této přílohy bude
stranami dohodnut do konání ustavujícího zastupitelstva.

(5) Smluvní strany při hlasování v Zastupitelstvu města Český Těšín a v Radě města Český Těšín
podpoří návrhy předložené podle odstavců 1 až 3.

(6) Smluvní strany se zavazují, že budou v činnosti všech orgánů města podporovat přijetí takových
opatření, která zajistí naplnění programových priorit podle přílohy č. 1 této smlouvy a programového
prohlášení Rady města. Pozměňovací nebo doplňující návrhy k návrhům, které některá ze smluvních
stran označí za návrhy týkající se programových priorit podle přílohy č. 1 a programového prohlášení
Rady města, podpoří smluvní strany v Zastupitelstvu města Český Těšín nebo v Radě města Český
Těšín po vzájemné dohodě.

(7) Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat tuto koaliční smlouvu a účinně spolupracovat na
přípravě všech usnesení, rozhodnutí či opatření zásadní povahy (dále jen „opatření“), která budou
předem konzultovat. Za tím účelem se dohodly, že bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat
některé z připravovaných opatření za věc zásadní povahy, má právo vyvolat o jejím řešení konzultace.
Za věc zásadní povahy je považován vždy rozpočet města Český Těšín.

(8) Smluvní strany vyvinou maximální úsilí, aby veškerá další rozhodnutí, mimo rozhodnutí k naplnění
programových priorit dle přílohy č. 1 této smlouvy a programového prohlášení Rady města, přijatá na
základě dohody smluvních stran Radou města Český Těšín, byla respektována zástupci stran v
Zastupitelstvu města Český Těšín. Smluvní strany učiní veškerá opatření směřující k přijetí rozhodnutí
navržených Radou města Český Těšín nebo Zastupitelstvem města Český Těšín. Dohodou smluvních
stran podle tohoto ustanovení se rozumí usnesení Rady města Český Těšín, podpořené nadpoloviční
většinou zástupců smluvních stran v tomto orgánu.

(9) Smluvní strany vyvinou maximální úsilí, aby všechna usnesení, která jsou smluvními stranami
označena jako programové priority koaliční spolupráce, byla v Zastupitelstvu města Český Těšín
schválena většinou hlasů smluvních stran.

(10) Smluvní strany se dohodly, že minimálně jednou za čtyři měsíce proběhne setkání zástupců
koaličních stran k projednání otázek společného zájmu a za účelem zhodnocení plnění programových
priorit a programového prohlášení.

(11) Smluvní strany se dohodly, že bude uplatňován princip zákazu majorizace ve vztahu
k rozhodnutím zásadní povahy. Uplatňování tohoto principu při hlasování bude spočívat v tom, že
v Radě města Český Těšín, pokud všichni tři zástupci jedné ze smluvních stran vysloví nesouhlas
s návrhem, nebude o tomto usnesení hlasováno.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

(1) Porušení jakéhokoliv ze závazků uvedených v koaliční smlouvě bude považováno za důvod
k jednostrannému odstoupení od této smlouvy. Strany se však zavazují, že před odstoupením
se pokusí spor řešit smírčím jednáním smluvních stran.

(2) Veškeré změny, doplňky nebo rušení ustanovení této smlouvy musí mít písemnou formu.

(3) Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 vyhotoveních, které byly po jejich projednání v orgánech
smluvních stran a po vyslovení jejich souhlasu s jejím obsahem podepsány níže uvedenými zvolenými
zastupiteli smluvních stran v Zastupitelstvu města Český Těšín.

(4) Tato koaliční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi stranami
a je závazná po celé volební období Zastupitelstva města Český Těšín, tj. v letech 2018 – 2022,
resp. do doby konání příštích voleb do Zastupitelstva města Český Těšín.

V Českém Těšíně, dne 19. 10. 2018

Příloha č. 1 - Programové priority

Smluvní strany prohlašují za společné cíle, které se zavazují sledovat v práci svých klubů
v Zastupitelstvu města Český Těšín i v činnosti dalších samosprávných orgánů města Český Těšín,
následující programové priority dalšího rozvoje města:

● efektivní čerpání maxima prostředků z dotací,
● transparentní a hospodárné nakládání s finančními prostředky a majetkem města,
● zvyšování kvality životního prostředí ve městě včetně efektivního a ekologického odpadového

hospodářství,
● podpora opatření k zastavení úbytku obyvatel,
● investice do údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitého a movitého majetku města s cílem
zvyšovat kvalitu občanské vybavenosti, zejména dopravní, školské, sportovní, kulturní
a ostatní infrastruktury, která zlepšuje kvalitu bydlení, vzdělávání a volnočasových aktivit

ve městě,
● kvalitní a dostupné sociální služby pro občany města Český Těšín,
● podpora sportovních, kulturních a ostatních volnočasových aktivit pomocí dotací,
● zvýšení bezpečnosti občanů, prevence kriminality a drogové závislosti, regulace hazardu,
● podpora opatření ke zvyšování bezpečnosti na komunikacích,
● investování prostředků vybraných na nájemném městských bytů výhradně zpět do bytového

fondu,
● zkvalitňování práce a služeb městského úřadu,
● stabilní a fungující městské společnosti poskytující kvalitní služby městu a jeho občanům.

Smluvní strany se zavazují, že budou ve veškeré své činnosti usilovat o věcné a časové naplnění těchto
priorit v rámci zbývajícího funkčního období Zastupitelstva města v letech 2018 – 2022,
ve smyslu ujednání obsažených v této smlouvě.Koalicni smlouva

PDF file: Koalicni_smlouva_navrh+hotov (1) (1) (1).pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz