DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Tisková zpráva PRVNI KS 3 10 18

Tisková zpráva PRVNI KS 3 10 18
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aP3I

Velikost PDF souboru:
884.06 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/P3I.pdf
Stažení: Tisková zpráva …-10-18.pdf

Datum uložení souboru:
03. 10. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Tisková zpráva -PRVNI KS 3-10-18.pdf:


PRVNÍ KULATÝ STŮL O RIZICÍCH VÝSTAVBY
KOMPLEXU KAMENNÝ VRCH 2 V NOVÉM LÍSKOVCI

(13. 7. 2018)
(hlavní host náměstek primátora Martin Ander, dalšími debatujícími byli zástupci spolku PRO KAMENNÝ
VRCH, zástupci z řad místních zastupitelských klubů, vedení radnice, občanských iniciativ a stavebních firem)

Stručný přehled základních témat a otázek
BLOK 1 – Plán výstavby a náklady převodu parcel do rukou města
Všechny magistrátem dosud prezentované koncepty výstavby KV II a všechny podvarianty
etapy č. 1 vždy zasahovaly a trasovaly novou ulici přes pás parcel 1584/2, 1325/4, 1365/2,
1365/3 a 1325/6 ve vlastnictví společnosti IMPERA ŽSD (Obr. 1) . Můžete vysvětlit, jak
přesně tedy plánujete realizování výstavby v tomto úseku? Nebude požadovat vlastník směnu
tohoto "pásku" za určité lukrativní pozemky města, jak bylo prezentováno dříve?

Obr.1

BLOK 2 – Parkoviště pro obyvatele Koniklecové
Má MMB nyní, bez ohledu na start možné výstavby, jasnou představu, kdy a kde vyhoví 20-
ti letému volání obyvatel Koniklecové ulice a vybuduje další legální bezpečná parkovací
stání? Na přiloženém technickém výkresu si SPOLEK PRO KV dovolil navrhnout vlastní
projekt nového parkoviště na obecních pozemcích (Obr. 2 – oranžové plochy).

Obr. 2

BLOK 3 - Odvod dešťové vody z plánovaného komplexu KVII
Nikdo z obyvatel Koniklecové ulice nebo Plachet dosud neobdržel základní hydrogeologický
propočet, který kvantifikuje nebo alespoň odhaduje, jak velká část plánované etapy č. 1
vystačí s odvodem dešťové vody do stávající kanalizační sítě a jezírka, respektive jaká
navazující část výstavby už nutně vyžaduje dobudování určitých zcela nových retenčních
prvků a vodotečí v lokalitách Plachty, Slunečné a "kovošrotu" na hranici MČ Bosonohy. Jaký
je plán? Můžete tento detailní propočet odvodu vod dodat a zveřejnit? (včetně položkového
odhadu nákladů).

BLOK 4 – Další souvislosti plánované výstavby KVII (aneb nemá náhodou Brno jiné
prostředky a jiné plochy pro navýšení počtu městských bytů?)
a) Je pravda, že 500 bytů v majetku města je momentálně nevyužitých nebo neobyvatelných.
Máte přesnou statistiku o důvodech nevyužití a lokaci těchto bytů?
b) Má magistrát odhad jaké množství bytů v různých lokalitách Brna bude v blízkých letech
„postavitelných“, pokud se do územního plánu promítnou ještě změny z tzv. „43. souboru
návrhu změn“ ?
c) Ve městě Brně jsou v současnosti v rámci dosavadního územního plánu plochy pro
možnou bytovou zástavbu o celkové ploše zhruba velikosti 430 Náměstí Svobody (zdroj: M.
Ander, Brněnský Metropolitan, leden 2017, str. 8). Je možno tyto plochy graficky přehledně
vybarvit na plánu města?

Závěry jednání

BLOK 1
M. Ander informoval, že aktuálně existuje předběžná dohoda mezi náměstkem Hladíkem
a společností IMPERA ŽSD o odprodeji pozemků do rukou města Brna – více na 2.
kulatém stole. M. Ander připustil, že návrh IMPERA ŽSD na směnu pásu pozemků za místo
pro stavbu dvou bytových domů existoval. Tato idea však byla po jednání obou stran
opuštěna.

BLOK 2

M. Ander, zástupce OUPR MMB a starostka MČ Nový Lískovec připustili, že volání
obyvatel ulice Koniklecové po nových rozšířeních parkovacích míst je oprávněné. Start
projektové dokumentace byl podpořen přítomnými zástupci stran. Následně na zasedání ZMČ
dne 19. září bylo schváleno pořízení studie proveditelnosti rozšířeného parkoviště a start
odstartována projektová dokumentace.

BLOK 3
Požadovaný grafický zákres, který by definoval, jaká část etap 2 a 3 výstavby na KVII
potřebuje již samostatné retenční opatření (nepostačí napojení na stávající dešťovou
kanalizaci na ulici Petra Křivky), nebyl zástupci magistrátu dodán, záležitost řeší Bytový
odbor magistrátu města (BO MMB). Před dalším kulatým stolem tedy musí být dotaz
namířen na tento odbor. Pan náměstek Ander pouze mohl konstatovat, že je informován, že
byl schválen investiční záměr zkapacitnění odtoku dešťových vod z oblasti KVII, zajištění
projektové dokumentace má na starosti Odbor investiční magistrátu města (OI MMB).
(Pozn: Náměstek Ander společně s paní starostkou Drápalovou vyjádřili názor, že stavba
velké retenční nádrže v oblasti „kovošrotu“ není z jejich pohledu tou nejvhodnější
variantou zdržení odtoku dešťových vod. Výhodnější alternativou je podle jejich
přesvědčení komplexní sada retenčních opatření menšího rozsahu (dále ROMR) od ulice
Travní až po ulici Jemelkova (například obsahuje opatření zajišťující zpomalování odtoku
vody pomocí průlehů podél všech komunikací a parkovišť, budování zelených střech na
domech, využití zbývající retenční kapacity jezírka apod.). Smart Regions financovaného
z rozpočtu ČR, grantový program Technologické agentury ČR), jedná se zatím o studii
vhodného řešení, nikoli projektovou dokumentaci.
Spolkem navrhnuté podněty pro 2. kulatý stůl a jednání s MMB: Z odpovědí náměstka
Andera vyplynulo, že aktuálně probíhá příprava technických podkladů pro rozhodnutí o
výběru nejvhodnějšího řešení zajištění zpomalení odtoku dešťových vod jak z pohledu
technického, tak ekonomického, pro 2. a případné další etapy výstavby bydlení. Prověřovány,
respektive projektovány jsou: (a) systém ROMR prezentovaný dnes paní starostkou; (b) záměr
vybudování velké retenční nádrže prezentovaný veřejně náměstkem Hladíkem 26. 4. 2018
v kinosále ZŠ Svážná (zápis: Str. č. 10 v dokumentu http://www.novy-

liskovec.cz/data/aktuality_data/2018/
/06/prepis.pdf ). V rámci jednání 2. kulatého stolu bude vhodné prodiskutovat podrobnosti
dalšího postupu města v této záležitosti se zástupci OI MMB a BO MMB.
Závěrem bloku se zástupce politického uskupení hnutí NLP zeptal zástupců MMB, zda je
možno zveřejnit propočet, jak dešťové vody a retence z ploch výstavby KVII, budou
ovlivňovat průtok v toku Leskavy a zda tato změna průtoku nepřináší bezpečnostní riziko při
nadměrných srážkách. Příprava a následné zveřejnění takové studie je v kompetenci Bytového
a Investičního odboru Magistrátu, jejichž zástupci nebyli jednání přítomni. Každopádně
smyslem technického řešení retence – tedy zadržování a zpomalování odtoku dešťových vod
– je právě to, aby nebyly průtoky v Leskavě negativně ovlivněny v míře, která by mohla být
jakkoliv riziková. Každé takové opatření musí být povoleno příslušným orgánem státní
správy, který souhlasné stanovisko nevydá, pokud by měl pochybnosti o účinnosti
navrhovaných opatření a zvyšování bezpečnostního rizika. Přesto se účastníci debaty shodli
na provedení dotazování u kompetentních odborů (OI a BO MMB) ve věci technických
propočtů pro zamýšlená opatření.

BLOK 4
M. Ander popsal:
a) aktuální stav a důvody neobsazených bytů (cca 100 neobyvatelných v přípravě na
demolici, cca 200 v rekonstrukci, cca 200 v procesu výměny nájemníků). 500 bytů
představuje zhruba 2% městského bytového fondu.
b) OUPR MMB nemá dnes přesný odhad počtu bytů, které umožní nastartovat
schválení 43. soubor změn UP, každopádně schválení se očekává v průběhu roku 2020,
takže první dokončené byty v těchto lokalitách by reálně mohly být k dispozici až kolem roku
2022-23.
c) na jednání byl prezentován mapový podklad znázorňující hlavní zastavitelné plochy dle
stávajícího územního plánu, tedy plochy, kde lze stavět. Na řadě z nich však přetrvávají
problémy s nevypořádanou majetkovou strukturou (roztříštěné vlastnictví, nedořešené
restituce apod.) či nedobudovaným napojením na technickou infrastrukturu
(komunikace, kanalizace); mapová vizualizace největších ploch v příloze). Detailní debata o
každé z těchto ploch by přesáhla časové možnosti kulatého stolu. M. Ander dodal, že lokalita
Kamenných vrch II je dlouhodobě městem sledovaná rozvojová plocha pro výstavbu bydlení
zakotvená v územním plánu.
Závěrem bylo smluveno rychlé vyhotovení tiskové zprávy a způsob předání novinářům.

DODATKOVÝ DOTAZ K PROBLEMATICE DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI NOVÉHO LÍSKOVCE A VOLÁNÍ
OBYVATEL PO NÁVRATU RYCHLÉHO SPOJE DO CENTRA MĚSTA:

Na daný dotaz M. Ander konstatoval, že stávající situace dopravního spojení Nového Lískovce s
ostatními částmi města má výrazné problémy, zejména v dopravních špičkách. Požadavek na
zlepšení dopravní obslužnosti je naprosto opodstatněný. M. Ander informoval o přípravě
dopravních staveb souvisejících s obslužností Nového Lískovce (dobudování VMO Žabovřeská,
výstavba tramvajové trati do kampusu). Ke zrychlení veřejné dopravy z NL by mohlo přispět i
vytvoření bus-pruhu na ulici Pisárecké směrem do města, záměrem se zabývá vedení MČ. M.
Ander dále vysvětlil, že vznik nové kyvadlové „expresní linky“ směr Mendlovo náměstí je sice
nesystémové řešení z pohledu pravidel DPMB (souběh linek na stejné trase), ale je to
pravděpodobně jediné řešení, které lze rychle zavést a obyvatelům Nového Lískovce by
pomohlo. Na jednání Rady města Brna jej proto podpoří, pokud bude předloženo. Paní starostka
Drápalová sdělila, že městská část zavedení tohoto opatření bude na Odboru dopravy MMB
požadovat. M. Ander dále informoval, že pokud návrh na tuto linku dorazí do Rady města Brna do
září a občané vyjednají podporu s ostatními členy rady, je velmi pravděpodobné, že rada schválí a
vznik linky se dá naplánovat už na leden 2019. SPOLEK PRO KV přislíbil brzké oslovení ostatních
členů rady a zveřejnění jejich odpovědí.
Dotazy z pléna kulatého stolu: Zástupce MO ČSSD se optal M. Andera, zda nemohl toto opatření
navrhnout do Rady již v dřívějších letech ze své vlastní vůle, M. Ander

odpověděl odkazem na
smlouvu o zajišťování závazku veřejné služby přepravy osob na území města Brna, která jasně
vymezuje kompetence odboru dopravy včetně harmonogramu předkládání návrhů k projednání. Je
tedy nezbytné, aby tato opatření předkládal radě v písemné formě odbor dopravyTisková zpráva PRVNI KS 3 10 18

PDF file: Tisková zpráva -PRVNI KS 3-10-18.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz