DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Zápis schůze listopad

Zápis schůze listopad
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aQ2H

Velikost PDF souboru:
251.86 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Q2H.pdf
Stažení: NÁVRH_LISTOPAD.pdf

Datum uložení souboru:
08. 01. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu NÁVRH_LISTOPAD.pdf:


Z Á P I S NÁVRH

Z říjnové schůze výboru MO ČRS v Kostelci nad Labem,

konané dne 6. listopadu 2017

Přítomni:

Členové výboru MO ČRS v Kostelci n. Labem: Ladislav Kec, Stanislav Kroužel ml., Vladimír
Petržílka, Roman Reichstädter, Václav Růžička, Jaroslav Šulc, Václav Truhlařík, Václav Vránek

Omluven: 0

Hosté: za komise Josef Vnouček a Miroslav Nosil. Pan St. Spilka a paní J. Krečmerová jen k bodu
prodej pozemku.

Program jednání schůze

1. Prodej pozemku St. Spilkovi
2. Kontrola správnosti textu v zápisu říjnového jednání výboru
3. Plnění úkolů ze zápisu říjnového jednání výboru a nové úkoly

4. Různé

Ad 1. Prodej pozemku St. Spilkovi
Naše MO ČRS je výlučným vlastníkem pozemku ost. pl. p. č. 1558 o celkové výměře 15 941 m2 v k.ú.
a v obci Kostelec nad Labem. Pozemek je v KN u KÚ pro Středočeský kraj, kat. pracoviště Mělník
zapsán na LV č. 2060 pro k.ú. a obec Kostelec nad Labem.
Pan Stanislav Spilka, nar. 27. 7. 1967, bytem K Rudči, č.e.235, 277 13 Kostelec nad Labem, který má
na západní straně tohoto pozemku (šikmo zhruba proti naší boudě) již z dřívějška postavenou chatu,
nás ve dvou krocích požádal o odkup celkem 16 m2 našeho pozemku v místě, kde těsně přiléhá k jeho
chatě, a to s cílem si zde vybudovat sociální zařízení na ploše 2 krát 4 m a včetně uložení senkrovny
do země rovněž na ploše 2 krát 4 m.
Na geometrickém plánu vyhotoveném Ing. Renatou Belzovou bude mít tato nemovitost (pozemek) o
celkové výměře 16 m2 parcelní číslo 1558/2. Návrh na zápis do katastru nemovitostí bude umožněn až
po souhlasu s dělením pozemku p.č. 1558 ze strany Odboru výstavby MÚ v Kostelci nad Labem a po
zaplacení kupní ceny.
Výbor opakovanou žádost pana St. Spilky řádně projednal a souhlasí s prodejem této části svého
pozemku o výměře 16 m2 podle navržené kupní smlouvy za sjednanou kupní cenu celkem 16 000,- Kč
(slovy: šestnáct tisíc korun českých), které budou převedeny do pokladny naší MO ČRS.
Vzhledem k tomu, že prodaná část pozemku bezprostředně souvisí s naším parkovištěm, výbor žádá
kupujícího, aby ve vlastním zájmu východní část od nás odkoupeného pozemku vhodným způsobem
oplotil či jinak vyznačil, a to ve snaze minimalizovat riziko nechtěného poškození horního otvoru
senkrovny, která je těsně nad terénem.
Výbor: pověřuje předsedu a jednatele podpisem kupní smlouvy za výše uvedených podmínek poté, co
kupující doloží jak geometrický plán, tak souhlas s dělením pozemku č. 1558 ze strany Odboru
výstavby MÚ v Kostelci nad Labem a po zaplacení zbytku kupní ceny.

Ad 2. Kontrola správnosti textu v zápisu říjnového jednání výboru
Zápis byl schválen v rozeslaném znění s úpravami nepřesností (říjen – září, Petr místo Pavla
Kopeckých). Vzhledem k tomu, že dodatečných úprav zápisů bývá minimum, i nadále platí, že jeho
(předběžné, neodsouhlasené) znění bude ihned po rozeslání vyvěšeno na nástěnce na kosteleckém
náměstí i na boudě.

Ad 3. Plnění úkolů ze zápisu říjnového jednání výboru a nové úkoly

• Výbor vyjádřil soustrast pozůstalým po dlouholetém členovi naší Rybářské stráže panu Václavu
Dohnalovi, který náhle skonal minulý měsíc. V této souvislosti výbor:
o Konstatoval, že nečekaným odchodem Václava Dohnala je ohrožen dozor nad
dodržováním rybářského řádu na Lhotě;
o Žádá všechny členy RS, aby – přesto, že prioritně dozorují jiné části revírů, věnovali
podle svých možností pozornost i Lhotě;
o Ukládá hospodáři, aby v součinnosti s vedoucím RS V. Truhlařík aktivizovali ty naše
členy, kteří již mají oprávnění k výkonu RS, případně vytipovali kandidáty na školení;
o Ukládá vedoucímu RS V. Truhlaříkovi, aby pro VČS připravil informaci o způsobu
doplnění členů RS na plný počet 19 osob. Prioritu budou mít kolegové mimo orgány MO
ČRS, u kterých nebude hrozit střet zájmů (Radek Pokorný a další);
o Bere na vědomí informaci předsedy o konzultaci na SÚS jednak o způsobu hygienicky
nezávadného způsobu likvidace případné budoucí jarní viremie, tak o hledání
koordinovaného postupu SÚS ČRS a Policie ČR v případě závažných forem pytláctví

(tenata);
o Bere na vědomí, že trvá úkol pro V. Truhlaříka podat výboru na prosincové schůzi
informaci o celkovém stavu kontrol v roce 2017.

• Internetová prezentace MO ČRS: již spuštěná internetová stránka www.rybari-kostelec.cz bude
zrušena pro komplikace s její průběžnou aktualizací. Aktualizovaná schránka bude dostupná na
http://rybari-kostelec-nad-labem.webnode.cz. Dostupnost na Facebooku bude na adrese
https://www.facebook.com/MO Kostelec. Za aktualizaci dat odpovídá jednatel.

• U přístupu na Malý rybník směrem od boudy pořád visí původní rozhodnutí o ZÁKAZU LOVU
DRAVCŮ, které je od září 2017 nahrazeno doplněnými dodatky k rybolovu na RMV. Jejich text
nahradí již mezitím odvolaný ZÁKAZ. Odpovídá: hospodář.

• Výbor vyhodnotil letošní non stop závody v lovu sumců na RMV: ulovilo se celkem ž sumců,
jedině Mirek Nosil ulovil dva kusy o délce 92 a 100 cm a celkovým součtem 192 cm se stal
vítězem závodů. Dva nejdelší sumce o délce 125 cm ulovil jak pan Pařízek, tak pan Novotný.
Vítěz bude vyhlášen na VČS. Výbor děkuje hospodáři za organizaci závodů.

• Trvá úkol pro předsedu a hospodáře vstoupit do jednání s lyžaři, resp. se správcem areálu ohledně
vydání opatření obecné povahy č. 13/2017, týkajícího se vytyčení dráhy pro vodní lyžování na
Ovčárech, kde je nutné hledat nový kompromis s rozmístěním bójí s ohledem jak na bezpečnost
plavců – rekreantů, tak zájem rybářů.

• Hospodářské prověrky se uskutečnily v úterý 17. října na Mělníce za účasti hospodáře, předsedy a
ekonoma a skončily bez výtek ze strany SÚS ČRS.

• Úkol pro vedoucího RS kontaktovat kolegu rybáře Pavla Kopeckého, který si pronajal od majitele
pozemku část západního břehu Ovčár k postavení sice mobilního, ale stabilního přístřešku vedle
zaparkovaného auta a tím fakticky obešel § 14 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v odstavci (4), který říká,
že „Místa k lovu nesmí být vyhrazována“, když si pan kolega tímto postupem volně přístupnou
část břehu Ovčár fakticky vyhradil pro vlastní potřebu.
Karavan již byl odstraněn, úkol byl splněn. Výbor ukládá předsedovi zařadit tento příběh do jeho
vystoupení na výroční členské schůzi.

• Výbor ocenil aktivitu všech těch svých členů, kteří se v minulém měsíci podíleli na úklidu revíru
(jen z Ovčár bylo odvezeno 15 pytlů).

• V této souvislosti proběhla na výboru diskuze nad řešením důsledků nedávné vichřice. Ty spadané
či vyvrácené stromy, které je možné operativně odstranit v dohledné době (včetně padlé vrby na
stezce podle potoka na Ovčárech), budu s dodržení zásad BOZP zlikvidovány, zbytek zůstane na
jarní brigády.

• Proběhlo nasazování ryb na RMV ve středu 18. října. Hospodář informoval výbor, že 2/5 násady
kapra šly na Staré Labe, 3/5 do Ovčár. Vedoucí RS v této souvislosti vyzval své kolegy v RS, aby
při následujících kontrolách u mimořádně „úspěšných“ rybářů kontrolovali dodržení ročního
limitu (a jeho překročení netolerovali).

• Při zjišťování četnosti výskytu kormorána hlásí myslivci J. Schütz a St. Doležal přítomnost 35
ptáků na našem revíru.

• Při posledních privátních non stop závodech v lovu kaprů na části revíru Labe 17 č. 411 049 ve
dnech od 4. do 8. října bylo uloveno pět kusů kapra, nejtěžší vážil 13,6 kg. Od pořadatele jsme
získali sponzorský příspěvek ve výši 20 tisíc Kč. V této souvislosti jsme p. Samkovi sdělili změnu
v udělování výjimek pro příští rok, a sice centralizovaně přes SÚS. Naše MO ČRS požádala o
možnost konat non stop závody opět ve třech víkendech (červen až srpen). Detaily budou
oznámeny na VČS.

• Výroční členská schůze, která bude v roce 2018 i schůzí volební, je svolána na sobotu 17. února
od 8:50 do kinosálu s obvyklým programem. Schůze – stejně jako volby – se budou řídit platnými
Stanovami a Jednacím řádem ČRS. Výbor v této souvislosti ukládá předsedovi připravit program a
technickoorganizační zabezpečení VČS a svým členům, aby si nejpozději na prosincovou schůzi
výboru připravili jak bilanční část za svůj úsek, tak i program pro příští roky (netýká se ekonoma a
hospodáře, kteří v té době ještě nebudou mít podklady).

• Na prosincové jednání výboru, které se koná v pondělí 4. prosince od 18 hodin, připraví pokladník
potřebné prostředky k symbolické refundaci nákladů, které měli členové výboru (vč. Fr. Doležala
s alikvotou 5/12) s výkonem funkce ve stejné výši, jako v minulých letech.

• Výbor včetně členů obou komisí se sejde mimořádně ještě 15. prosince od 17 hodin v salonku na
Klondajku – organizační zajištění přebírá hospodář a pokladník.

Ad 4. Různé

Příští schůze výboru se koná 4. prosince od 18 hodin.

Zapsal: J. Šulc


Zápis schůze listopad

PDF file: NÁVRH_LISTOPAD.pdf

Z Á P I S - NÁVRH© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz