DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

letaksenat

letaksenat
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aQ80

Velikost PDF souboru:
1959.75 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Q80.pdf
Stažení: letaksenat.pdf

Datum uložení souboru:
01. 10. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu letaksenat.pdf:


ZRU!ME SENçT Jaroslav NOVçK (Ve!ern’!ek) nadstranick" kandid‡t do Sen‡tu za svitavsk" obvod Kdo nic ned!lal pro lidi dodnes, nebude to d!lat ani po volb‡ch Nestran’k na kandid‡tce hnut’ Patrioti #R pro svitavsk" obvod Spisovatel, novin‡$, legislativn’ expert a poradce m’stop$edsedy Sn%movny #R 30 let h‡j’ ve$ejn% pr‡va ob!an& Svitavska a #eskŽ republiky Po matce poch‡z’ z Poli!ky, 'il desetilet’ v Poli!ce a ÒnarodiliÓ se tu jeho dva synovŽ Jedin" kandid‡t, kter" m‡ zku(enost s prac’ v Sen‡tu, kde analyzoval z‡kony proch‡zej’c’ œstavn% pr‡vn’m v"borem Jako jeden z prvn’ch v republice vystoupil proti neleg‡ln’ migraci a bojuje proti islamizaci #R Po desetilet’ 'ije s oby!ejn"mi lidmi v celŽm okrese Jako jedin" z kandid‡t& na svitavsku po desetilet’ ve$ejn% st’h‡ podvodn’ky v politice (Topol‡nek, Kalousek, Palas, Wolf, Sobotka aj) Jaroslav Nov‡k je mimo jinŽ autor a spoluautor n‡vrh& z‡kon&: o referendu, ve kterŽm by bylo mo'nŽ hlasovat i o odvol‡v‡n’ politik& nebo o mezin‡rodn’ch smlouv‡ch z‡kon&, kterŽ $e(’ exekuce, v!etn% zest‡tn%n’ exekutor& z‡kona o minim‡ln’m d&chodu ve v"(i minim‡ln’ mzdy z‡kona o osobn’ hmotnŽ a trestn’ odpov%dnosti politik& z‡kona, kter" v #R zakazuje propagaci nen‡vistn"ch ideologi’ v!etn% Isl‡mu. Do Sen‡tu jde s n‡vrhem zm%ny òstavy, kter‡ by zru(ila Sen‡t, sn’'ila po!et poslanc&, zavedla p$’mou volbu a odvolatelnost politik&, tedy, 'e kontroln’ pravomoci nad vl‡dou a poslanci by m%li ob!anŽ prost$ednictv’m lidovŽho hlasov‡n’, tj. referenda.kresba Petr Urban


letaksenat

PDF file: letaksenat.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz