DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Rozhodnutí uzavírka ul. Újezdská

Rozhodnutí uzavírka ul. Újezdská
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aQYS

Velikost PDF souboru:
187.38 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/QYS.pdf
Stažení: Rozhodnutí uzav…avírka.pdf

Datum uložení souboru:
17. 08. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Rozhodnutí uzavírka.pdf:


Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

pracoviště Podskalská 19

120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.:29124/2018/Ko V Praze dne 1.6.2018

Č.j.: MUCE 34454/2018 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail: Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha 2
221 982 394 / olga.koprivova@mestocernosice.cz

R o z h o d n u t í
Městský úřad Černošice , odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení uzavírky podané dne
16.5.2018, vydává toto rozhodnutí žadateli :
HES stavební s.r.o., IřO 28143213, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha
Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů.,

p o v o l u j e

úplnou uzavírku v Průhonicích
komunikace: sil. III/0037 - ul. Újezdská
z důvodů: rekonstrukce komunikace včetně přeložek vodovodu a plynovodu
v úseku : od křiž. se sil. III/0039 ul. Hlavní za křiž. s ul. U Komárova
termín : od 11.6.2018 do 31.12.2018
Stavba bude probíhat ve 3 fázích:
– 1.fáze v úseku před křiž. s ul. U Komárova za křiž. s ul. Jitrocelová
- 2.fáze v úseku od Jitrocelové před křiž. s ul. Polní
- 3.fáze v úseku od ul. Polní (včetně křižovatky) ke křiž. se sil. III/0039 ul. Hlavní

a nařizuje objízdnou trasu
ze sil. III/0037 na sil. III/0032 ul. Kunratická – dále po místních komunikacích K Labeškám
Hrnříře – K Hrnčířům Šeberov- Chodov – Chilská – Opatovská – Ke Kateřinkám – Formanská
Újezd – sil. II/0037 ul. Újezdská a opačně
Vedení pravidelné autobusové dopravy :

stavby bude doprava Y
1) Dočasná změna trasy a zastávek pro linku 363 a 955
2) Dočasné zavedení linky X363 (743) v trase "Opatov - K Sukovu" (přes Kateřinky)

Platnost: ad 1,2) předpoklad od 4.6.2018 (pondělí)

do odvolání (cca konec října 2018)

Důvod
: rekonstrukce ul. Újezdské v Průhonicích

Č.j. MUCE 34454/2018 OSU str. 2

1.4 Zastávky:

- ruší se
K Sukovu, Průhonice,Komárov, Průhonice,Hole: oběma směry

ad 1) Dočasná změna trasy a zastávek pro linku 363 a 955

Platnost
: předpoklad od 4.6.2018 (pondělí) do odvolání (konec října 2018)

Linka 363
1.1 Trasy:

směr Velké Popovice,Todice
: Chilská - K Hrnčířům (přes Šeberov) - K Labeškám - v
Průhonicích Kunratická - náměstí V Holi - Hlavní a dále po své trase

směr Opatov
: do zastávky "Průhonice, Hole" po své trase a dále Hlavní - náměstí V Holi -
Kunratická - K Labeškám - K Hrnčířům - Chilská - výstup
1.2 Zastávky:

- ruší se
Ke Kateřinkám, Zdiměřická, Kateřinky, Ke Smrčině, Na Formance, Ve Vilkách,
Formanská, K Sukovu, Průhonice, Komárov: oběma směry

- zřizuje se
mezi zastávkami „Opatov“ a „Průhonice, Hole“
Šeberov , V Ladech, Pod Vsí, Hrnůířský hřbitov, Průhonice, Rozkoš, Průhonice, hájovna,

Průhonice, Tovární: oběma směry
: v pravidelných zastávkách linky 385

Linka 955
1.3 Trasy:

směr Čestlice
: do zastávky "Formanská" beze změny a dále Formanská - Josefa
Bíbrdlíka - Ke Štítu - Štychova - Žampiónová - Žampiónová - K Dálnici - Uhříněveská
- podjezd pod D1 - Uhříněveská - Květnovém náměstí -zpět Uhříněveská a dále po

své trase

směr Modrá škola
: do zastávky "Čestlice,V Oblouku" beze změny a dále Obchodní -
Uhříněveská - podjezd pod D1 - Uhříněveská - zpět Uhříněveská - podjezd po D1 - K
Dálnici - Žampiónová - Žampiónová - Štychova - Ke Štítu - Josefa Bíbrdlíka -

Formanská a dále po své trase
1.4 Zastávky:

- ruší se
K Sukovu, Průhonice,Komárov, Průhonice,Hole: oběma směry

- přemisťuje se

Průhonice: oběma směry
: z ul. Hlavní na Květnové náměstí (prodloužení ul. Uhříněveské),
cca 20 m před kruhový objezd, do čela parkovacího zálivu u Obecního úřadu
(zastávka bude společná pro oba směry)
ad 2) Dočasné zavedení linky X363 (743) v trase "Opatov - K Sukovu" (přes Kateřinky)

Platnost
: předpoklad od 4.6.2018 (pondělí) do odvolání (konec října 2018)

Č.j. MUCE 34454/2018 OSU str. 3

2.1 Trasy:

smČr K Sukovu
: Chilská - Opatovská - Ke Kateřinkám - Formanská - před pravidelnou
zastávkou linky 363 „K Sukovu“ obslužná komunikace (obytná zóna v
zámkové dlažbě) podél restaurace „U Srbů“ - výstup, manipulace, nástup

směr Opatov
: komunikace podél restaurace „U Srbů“ - K Sukovu - Formanská - Ke Kateřinkám

- Opatovská - Chilská – výstup
2.2 Zastávky:

směr K Sukovu

Opatov: nástupní
: na oddělené vozovce podél ul. Chilské, v pravidelné zastávce linky 363
Ke Kateřinkám: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Zdiměřická: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Kateřinky: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Ke Smrčině: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Na Formance: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Ve Vilkách: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Formanská: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363

K Sukovu: výstupní a manipulační
: na obslužné komunikaci podél restaurace "U Srbč", cca

10 m před křižovatkou s ul. K Sukovu

směr Opatov

K Sukovu: nástupní
: na obslužné komunikaci podél restaurace "U Srbů", cca 10 m před

křižovatkou s ul. K Sukovu
Formanská: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Ve Vilkách: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Na Formance: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Ke Smrčině: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Kateřinky: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363

Zdiměřická: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Ke Kateřinkám: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363

Opatov: výstupní
: na oddělené vozovce podél ul. Chilské, v pravidelné výstupní zastávce linky

363

směr Opatov

K Sukovu: nástupní
: na obslužné komunikaci podél restaurace "U Srbů", cca 10 m před

křižovatkou s ul. K Sukovu
Formanská: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Ve Vilkách: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Na Formance: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Ke Smrčině: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Kateřinky: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Zdiměřická: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363
Ke Kateřinkám: v ul. Formanské, v pravidelné zastávce linky 363

Opatov: výstupní
: na oddělené vozovce podél ul. Chilské, v pravidelné výstupní zastávce linky

363

ě.j. MUCE 34454/2018 OSU str. 4

Investor: Krajská správa a údržba silnic Stěedočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5
Obec Průhonice, Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice
Zhotovitel : HES stavební s.r.o., Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4

odpovědná osoba:. Olděich Šašma telefon : 606 060 555

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
• Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, dle vyhlášky MDS č. 294/2015
Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích č. TP 66 a ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na
komunikacích č.j. MUCE 32807/2018 OSU, vydané Opatřením obecné povahy č.
102/2018 a odsouhlaseného DIO. Stanovení přechodné úpravy provozu je nedílnou
součástí tohoto rozhodnutí.
• Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích je vydáno pro komunikace ve
správním území ORP Černošice a Úřadu MČ Praha 11.
• Po celou dobu uzavírky bude dopravní značení kontrolováno, případně doplněno. Za
předepsané značení zodpovídá zhotovitel po celou dobu akce.
• Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení
dle nového dopravního režimu a bude informovat OSÚ- oddělení dopravy a správy
komunikací MěÚ Černošice.
• V jednotlivých fázích stavby bude vždy zajištěn příjezd pro rezidenty v uzavřené oblasti.
• Budou dodrženy podmínky dané Policií ČR, KŘP hl.m. Prahy ze dne 28.5.2018 č.j.
KRPA-195066/ČJ-2018-0000DŽsprávcem komunikace KSÚS Středočeského kraje ze
dne 21.5.2018 č.j. 3420/18/KSUS/KLT/CAJ.
• Za průběh uzavírky zodpovídá zhotovitel.
• Zhotovitel zajistí změnu trasy BUS dle návrhu DIO a dle možností stavby příjezd vozidel
IZS.
• Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad,
oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo
pozměnit.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
HES stavební s.r.o., Zelený Pruh 95/97, 140 00 Praha 4

Odůvodnění
Žadatel v souladu s § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, podal dne 10.5.2018 žádost o povolení uzavírky komunikace sil.
III/0037 ul. Újezdská v Průhonicích v úseku od ul. Hlavní (sil. III/0079 za křiž. s ul. U Komárova
z důvodů rekonstrukce komunikace včetně přeložek plynovodu a vodovodu.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních
komunikacích a § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., povolil uzavírku komunikace za
podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky
pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými je vyjádření Policií ČR, Krajské ředitelství Policie
Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Praha venkov – JIH dne 28.5.2018 č.j. KRPS-
151738/ČJ-2018-011406, Policií ČR, Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy , OSDP dne
28.5.2018 č.j. KRPA-195066/ČJ-2018-0000DŽ a souhlas s vedením objízdné trasy a
stanovením přechodné úpravy Úřadu MČ Praha 11, oddělení dopravy ze dne 29.5.2018.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Městská část Praha 11, odbor dopravy, Ocelíkova č.p. 672/1, 149 41 Praha 4

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnč ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu

Č.j. MUCE 34454/2018 OSU str. 5

Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 120 00
Praha 2, podáním u zdejšího správního orgánu.
V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se
případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.
Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán
zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

Olga Kopřivová v.r.

referent oddělení dopravy a správy

komunikací OSÚ
"otisk razítka"

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci

HES stavební s.r.o., IDDS: pnj8bie
sídlo: Zelený pruh č.p. 95/97, 140 00 Praha 4-Braník
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Dotčené správní úřady:

Obec Průhonice, IDDS: padbbvg
sídlo: Květnové náměstí č.p. 73, 252 43 Průhonice
Městská část Praha 11, odbor dopravy, IDDS: nr5bpci
sídlo: Ocelíkova č.p. 672/1, 149 41 Praha 4
Městská část Praha - Újezd, IDDS: 2w9bx6s
sídlo: Kateřinské náměstí č.p. 465/1, 149 00 Praha 415
Městská část Praha Šeberov, IDDS: r3ibjti
sídlo: K Hrnčířům č.p. 160, 149 Praha 4 - Šeberov

Na vědomí:

Krajské ředitelství Policie ČR hl.m.Prahy, OSDP- ODI, IDDS: rkiai5y
sídlo: Kongresova č.p. 2, 140 00 Praha 4
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Praha venkov - JIH, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64 Mnichovice
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., IDDS: wmjmahj
sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., IDDS: fhidrk6
sídlo: Sokolovská č.p. 217/42, 190 22 Praha 9Rozhodnutí uzavírka ul. Újezdská

PDF file: Rozhodnutí uzavírka.pdf

form_07© 2023 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz