DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Kurz KPD - Kompexní péče o dřeviny

Kurz KPD - Kompexní péče o dřeviny
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aSme
Popis:
Na základě požadavků odborné veřejnosti a
dosavadních dobrých zkušeností bude na
České
zahradnické akademii Mělník (dále ČZA)
zahájen v roce 2018 již 24. ročník kurzu
„Komplexní péče
o dřeviny“. Kurz je ukončen zkouškou a
úspěšní absolventi obdrží osvědčení o
absolvování kurzu
a splňuje podmínky povinného průběžného
vzdělávání úředníků dle § 20 odst. 1 a 2
zákona
312/2002 Sb., o úřednících samosprávných
celků.
Cílem studia je zkvalitnit přípravu odborníků
pro arboristiku; vést je ke správné volbě
taxonů,
výběru technologií a provedení odborných
zásahů při výsadbě, přesazování dřevin a
následné péči o ně
v širokém slova smyslu.
Kurz je určen zejména pracovníkům státní
správy a samosprávy, pracovníkům obecních
úřadů
odborů životního prostředí, firmám
zabývajícím se touto problematikou a rovněž
projektantům řešícím
problematiku dřevin a zeleně.
Velikost PDF souboru:
90.26 kB


Zdroj PDF:
Zas-me.cz
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: http://www.zas-me.cz/upload/files/Informace-o-studiu-KPD-24_2018-bez-jmen.pdf
Stažení: Informace-o-stu…z-jmen.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Informace-o-studiu-KPD-24_2018-bez-jmen.pdf:


Česká zahradnická akademie

ělník
střední škola a vyšší odborná škola

INFORMACE O STUDIU

V ROCE 2018

24. ročník

Jednoletý kurz

„Komplexní péče o dřeviny“

www.zas-me.cz

Informace o studiu

Na základě požadavků odborné veřejnosti a dosavadních dobrých zkušeností bude na České
zahradnické akademii Mělník (dále ČZA) zahájen v roce 2018 již 24. ročník kurzu „Komplexní péče
o dřeviny“. Kurz je ukončen zkouškou a úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Náplň kurzu navazuje na stňedoškolský rozsah učiva platný pro střední zahradnické školy a je
stanovena ČZA v Mělníku.
Kurz splňuje podmínky povinného průběžného vzdělávání úředníků dle § 20 odst. 1 a 2 zákona
312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků.
Cílem studia je zkvalitnit přípravu odborníků pro arboristiku; vést je ke správné volbě taxonů,
výběru technologií a provedení odborných zásahů při výsadbě, přesazování dřevin a následné péči o ně
v širokém slova smyslu.
Kurz je urěen zejména pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům obecních úřadů
odborů životního prostředí, firmám zabývajícím se touto problematikou a rovněž projektantům řešícím
problematiku dřevin a zeleně.

V rámci tohoto kurzu se studenti seznámí s následující odbornou problematikou:

1. Základní témata (funkce zeleně, anatomie a fyziologie dřevin, geochemie život. prostředí aj.)
2. Obecná a speciální dendrologie (stavba a vztahy dřevin, taxony dřevin, jejich nároky a použití)
3. Výsadba, přesadba, kotvení, standardní pěstování
4. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti
5. Ochrana dřevin, diagnóza, posouzení zdravotního stavu, základní choroby a škůdci okr. dřevin
6. Péče o staré dřeviny, statické zajištění korun, konzervační ošetření, stromolezecké techniky, hodnocení

provozní bezpečnosti stromů
7. Stroje, zařízení, nářadí a technika používaná při péči o dřeviny a zpracování dřevního materiálu
8. Zákony, vyhlášky a předpisy v arboristice a při použití chemických přípravků
9. Ostatní (dendrometrie, letokruhová analýza, rekultivace aj.)

Časový rozvrh

Kurz je soustředěn do šesti týdenních konzultačních bloků a samostatných zkoušek. V průběhu
každého týdne přednášek budou posluchači skládat dílčí zkoušky ze speciální dendrologie.
V průběhu studia se uskuteční dvou a půl denní odborná exkurze.

Konzultace budou v roce 2018:

12. – 16. února, 19. – 23. bůezna, 16. – 20. dubna, 14. – 18. května, 17. – 21. září a 29. října –
2. listopadu 2018. Od 15. do 16. listopadu 2018 proběhnou závěrečné zkoušky.
Doklady o vzdělání (ověřenou kopii výučního listu, vysvědčení nebo diplomu) je třeba zaslat
s přihláškou.
Přihlášky ke studiu zasílejte na adresu školy (viz dole) do 22. prosince 2017. Informace Vám mřže
poskytnout sekretariát školy - paní Felcmanová, tel. 315 623 023-5, nebo je získáte na Internetu
na http://www.zas-me.cz/. Organizačním vedením studia je pověřen ročníkový učitel Ing. Miroslav
Ezechel (ezechel@zas-me.cz). Maximální počet je 30 účastníků.
Doporučujeme posluchačům, kteří vlastní knihu „Okrasné dřeviny pro zahrady a parky“
od Ing. V. Hurycha, ať si ji přivezou na jednotlivé konzultace. Posluchači si opatří zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny a vyhlášku 189/2013 Sb., oboje ve znění pozdějších předpisů.

Kurzovné činí 12 000,- Kč + 21 % DPH, celkem 14 520,- Kč. Částku může uhradit každá
právnická nebo fyzická osoba příkazem k úhradě na účet ČZA Mělník (č.ú.: 182-802308824/0600, jako
variabilní symbol uvádějte datum narození přihlášených účastníků).
Úhradu školného je třeba provést najednou na základě výzvy a potvrzení účasti v kurzu,
nejpozději do 31. ledna 2018, k prezenci přivezte kopii dokladu o úhradě. Na základě zaplaceného
školného Vám bude vystaven daňový doklad.
Informace o studiu a přihlášku ke studiu zašleme na požádání nebo je naleznete na webových
stránkách školy. Škola si vyhrazuje právo, v případě minimálního zájmu o toto studium, kurz neotevřít.

Ubytování škola nezajišťuje. V případě volné kapacity v domově mládeže školy je možno se zde
ubytovat po předchozí domluvě s Ing. Annou Richterovou, tel. 603 317 700 nebo doporučujeme si ubytování
zajistit předem v některém ubytovacím zařízení v Mělníce.

Stravování bude zajištěno ve školní jídelně. Strava se platí při každé konzultaci přímo na místě
v den zahájení při prezenci.
Při korespondenci laskavě uvádějte zn. „Dřeviny“.
Adresa školy: Česká zahradnická akademie Mělník
řední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Na Polabí 411

276 01 M

ělník

telefon: 315 623 023-5
e-mail: skola@zas-me.cz; http://www.zas-me.cz

4. 10. 2017 Ing. Anna Richterová

ředitelka školy

Přihláška do jednoletého kurzu

na ČZA Mělník

řihlašuji se do kurzu
"Komplexní péče o dřeviny"

A) Osobní data
Titul:....................... Jméno:.......................................... P
říjmení:.........................................................

Den, m
ěsíc a rok narození:............................................Místo narození:...............................................
Okres narození:............................................................. Rodné
číslo:....................................................
Národnost:..................................................................... Státní ob
čanství:.............................................

Bydlišt
ě:.................................................................................................................................................
...................................................................................... PS
Č:................................................................
Okres:............................................................................ E-mail:............................................................
Telefon:................... Fax:.............................................. Mobil:.............................................................

B) Předchozí školní vzdělání a odborná praxe
Adresa školy:.........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Obor a po
čet tříd (semestrů):.................................................................................................................

Druh záv
ěrečné zkoušky a rok ukončení:..............................................................................................
Délka praxe v oboru:.............................................................................................................................

C) Zaměstnání

Název a adresa zam
ěstnavatele (vypsat celý název):............................................................................
...................................................................................... PS
Č:................................................................
Funkce:......................................................................... E-mail:............................................................

Telefon (v
četně předvolby):......................................... Fax:.................................................................

Budu požadovat da
ňový doklad (fakturu): ano - ne (zakroužkujte)

Adresa odb
ěratele na faktuře, vč. IČ a DIČ:.........................................................................................
...............................................................................................................................................................
Prohlašuji, že uvedené údaje souhlasí se skute
čností.

V ……………………………..….. dne ……………….……... ………………...

Podpis uchaze

če

!!! PROSÍME VE VŠECH BODECH VYPLŇOVAT HŮLKOVÝM PÍSMEM !!!


Kurz KPD - Kompexní péče o dřeviny

PDF file: http://www.zas-me.cz/upload/files/Informace-o-studiu-KPD-24_2018-bez-jmen.pdf

Informace o studiu KPD Ȅ_ȀĀ㠀 戀攀稀 樀洀攀© 2022 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz