DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

smluvni podminky(3)

smluvni podminky(3)
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aU3q
Popis:
Smluvní podmínky platne od 1.3.2018
Velikost PDF souboru:
119.45 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/U3q.pdf
Stažení: smluvni_podminky(3).pdf

Datum uložení souboru:
20. 02. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu smluvni_podminky(3).pdf:


šeobecné obchodní podmínky pro
poskytování služeb “Internet”
společnosti WIRACOM , s. r. o.

platné od 1.3.2018

I. Úvodní ustanovení
1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky dle novely
zákona č. 634/1992 Sb o ochraně spotřebitele za kterých společnost
WIRACOM s.r.o. poskytuje, resp. dodává služby, práce a zboží (dále jen
služby) právnickým i fyzickým osobám.
1.2 Tento dokument je nedílnou součástí smluv o poskytování internetu a
přenosu dat společností WIRACOM s.r.o.a obsahuje obecná smluvní
ujednání. Smluvní vztahy se dále řídí podle Obchodního zákoníku a
Občanského zákoníku.
1.3 Společnost WIRACOM s.r.o. poskytuje služby v oblasti internetu a
přenosu dat na základě povolení a licencí vydaných oprávněnými orgány
státní správy a v souladu s právními předpisy platnými v České republice.

II. Smluvní strany
2.1 Ve smluvních vztazích, které se řídí těmito Všeobecnými obchodními
podmínkami pro poskytování služeb (dále jen Podmínky), vystupují tyto
smluvní strany:
Zákazník, účastník - právnická nebo fyzická osoba, uzavírající smlouvu na
využívání služeb se společností WIRACOM s.r.o., eventuelně osoba, která mápotencionální zájem o poskytované služby
poskytovatel – WIRACOM s.r.o.
2.2 Zákazníka může při uzavírání, změně, doplnění nebo rušení této smlouvy
zastupovat odpovědný zástupce (viz odst. 3.1. těchto Podmínek).

III. Vymezení základních pojmů
Pro účely těchto Podmínek a smlouvy platí následující definice základních
pojmů:
3.1 odpovědný zástupce zákazníka - osoba oprávněná k uzavírání a
provádění změn smluv v oblasti služeb nabízených poskytovatelem
3.2 pověřený pracovník - pracovník, jenž v jednáních s poskytovatelem
zprostředkovává styk zákazníka s poskytovatelem a na jehož adresu zasílá

poskytovatel veškerou korespondenci
3.3 technicky způsobilý zástupce zákazníka - osoba na straně zákazníka,
která je při zřizování a provozu služby určena k zajištění potřebné součinnosti
(např. zabezpečení přístupu k umístěnému, resp. zakoupenému zařízení,
telekomunikačním rozvodům a do prostor požadované instalace, identifikace
funkčnosti koncového zařízení a případných závad)
3.4 smlouva - soubor dokumentů specifikovaný na první straně smlouvy
3.5 specifikace služeb - dokument, jenž obsahuje základní popis
poskytovaných služeb, některé procedury týkající se zavedení a organizačního zajištění poskytování služeb, jakož i specifické podmínky pro

zavedení a poskytování služeb
3.6 první strana smlouvy - část smlouvy, jež obsahuje unikátní identifikační
znaky smlouvy, základní údaje popisující smluvní strany a kde jsou uvedeny
všechny přílohy a dodatky, z nichž se smlouva skládá
3.7 technická specifikace/registrační formulář - dokument, jenž obsahuje
soubor závazných technických a organizačních parametrů popisujících

požadovanou službu
3.8 umístěné zařízení - zařízení v majetku poskytovatele, jež v rámci
poskytovaných služeb poskytovatel umístil v prostorách zákazníka a s jehož
pomocí poskytuje zákazníkovi sjednané služby
3.9 zakoupené zařízení - zařízení, jež si zákazník zakoupil od poskytovatele a

je ve vlastnictví zákazníka
3.10 subdodavatel - třetí strana, jež pro účely plnění této smlouvy vykonává
některé práce a výkony plynoucí ze smluvního vztahu mezi ní a

poskytovatelem
3.11 aktivace/zřízení služby - okamžik, kdy došlo ze strany poskytovatele ke
zprovoznění zákazníkem objednané služby

IV. Předmět smlouvy
4.1 Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat, resp.
poskytnout zákazníkovi služby, blíže sjednané ve specifikaci služby a závazekzákazníka za tyto služby zaplatit.
4.2 Součástí smlouvy se stávají i další přílohy, uvedené na kmenovém listě
smlouvy, a veškeré písemné dodatky k této smlouvě uzavřené v období po
podpisu smlouvy za účelem doplnění nebo změny smluvních podmínek a
technických parametrů, pokud budou řádně označeny jako součást dané
smlouvy.
4.3.Veškeré údaje uvedené ve smlouvě (včetně příloh a dodatků) jsou pro obě
smluvní strany závazné.
Smlouva Wiracom s.r.o. Strana 4V. Práva a povinnosti poskytovatele
5.1 Poskytovatel poskytuje zákazníkovi služby v rozsahu a za podmínek
uvedených ve smlouvě.
5.2 Poskytovatel je povinen odstraňovat případné závady, které se při
poskytování služby projeví, přičemž je oprávněn užívat i plnění
subdodavatelů. Zákazník je povinen zajistit po předchozím ústním
upozornění bezodkladnou dosažitelnost a součinnost technicky způsobilé
osoby zákazníka, pokud je to nutné pro lokalizaci a odstranění závady.
Poskytovatel je ve výše uvedených případech oprávněn, za přítomnosti
technicky způsobilé osoby zákazníka, ke vstupu do prostor zákazníka.
Pokud zákazník nezajistí nutnou součinnost či tak učiní v prodlení,
poskytovatel nemůže zodpovídat za bezporuchový chod připojení, ani za jeho technické prostředky.
5.3 Poskytovatel zajišťuje servis a případné opravy poruch umístěných,
event. zakoupených zařízení v termínech a za podmínek uvedených pro
příslušnou službu ve specifikaci služby.
5.4 Poskytovatel neodpovídá zákazníkovi za nepřímé či následné škody, za
ušlý zisk ani za jiné ekonomické ztráty, jež jsou důsledkem poskytovaných
prací a služeb, a dále neodpovídá za výpadky v poskytování služeb v
důsledku vyšší moci. Poskytovatel dále neodpovídá za závady na jednotné
telekomunikační síti, ani za jejich důsledky.
5.5 Náhradní plnění poskytovatel neposkytuje a zákazník není oprávněn jej
požadovat, pokud to není součástí smlouvy.
5.6 Poskytovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování služeb při
nezbytných přestavbách technického zařízení, měření či při odstraňování
poruch, a dále na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných
opatření či jiného důležitého obecného zájmu. Pokud je to možné, předem
zákazníka vyrozumí.
5.7 Případné omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v
poskytování služeb, které budou poskytovateli předem známy, oznámí
poskytovatel s předstihem zákazníkovi dle “pravidel komunikace”. 5.8 Poskytovatel odpovídá za činnost zařízení a technických prostředků
pouze po rozhraní, jež je definováno ve specifikaci služby.
5.9 V případě využívání technických prostředků subdodavatelů zajišťuje
poskytovatel opravy případných poruch v termínech a za podmínek
poskytnutých mu jeho subdodavateli.
5.10 Poskytovatel nenese odpovědnost za datovou bezpečnost
zákazníkova informačního systému, funkčnost telekomunikačních okruhů
subdodavatelů, zařízení a softwaru pro přístup k internetu. Rovněž nebude
zodpovědný za části internetu provozované jinými operátory ani za obsah
informací zveřejňovaných prostřednictvím internetu jinými subjekty.
5.11 Poskytovatel je oprávněn požádat od Účastníka mimořádnou
zálohu (jistotu) a to v následujících případech:
a) sídlo nebo bydliště Účastníka se nachází mimo uzemí ČR.
b) Smlouva byla se souhlasem Poskytovatele převedena na třetí stranu,
aniž byli uhrazeny všechny pohledávky Poskytovatele vůči Účastníkovi.
c) Účastník opakovaně nedodržuje platební podmínky stanovené ve
smlouvě.
d) Účastník má odlišné trvalé bydliště od místa užívání služby.( byt nebo
dům je v majetku jiného majitele)e) Poskytovateli nebyly předloženy Účastníkem dostatečné informace a
podklady dosvědčující schopnost Účastníka plnit přijaté závazky.
f) Poskytovatel může před uzavřením smlouvy o poskytovaných službách
provést lustraci Účastníka v registru exekucí vedeném Exekutorskou
komorou České republiky. Na základě výsledků provedené lustrace je
poskytovatel oprávněn v případě, že je nebo bylo proti účastníkovi vedeno
exekuční řízení, účtovat Účastníkovi i jistotu na zařízení předávaná
zákazníkovi zdarma v rámci akce podmíněné dodržením stanovené časové
lhůty. Stanovení jistoty a její složení zákazníkem musí být v tomto případě
předem projednáno se zákazníkem. V případě, že Účastník se stanovením
kauce nesouhlasí, může Poskytovatel odmítnout Účastníkovi poskytnutí
služeb nebo jej může Poskytovatel vyloučit z vyhlášené akční nabídky. Po
uplynutí časové lhůty, která byla pro akci stanovena, je poskytovatel v
případě, že o to Účastník Poskytovatele písemnou formou požádá, povinen
zákazníkovi složenou jistotu vrátit převodem na účet zákazníka a to do 30
dnů od podání žádosti.
5.12 Výše jistoty se vypočte maximálně ve výši úhrnu čtyř měsíčních plateb
podle příslušné smlouvy.
5.13 Pokud byla poskytnuta jistota podle čl. 5.11(b), skončí povinnost poskytnutí jistoty poté, co Účastník nebo jeho nástupce doplatil
Poskytovateli dlužnou částku.
5.14 Pokud byla poskytnuta jistota podle čl. 5.11(c) a pokud po dobu čtyř
měsíců po poskytnutí jistoty nedošlo k případu prodlení s platbou, povinnost
Účastníka poskytnout jistotu skončí.
5.15 V případě, že povinnost Účastníka poskytnout jistotu skončí,
Poskytovatel jistotu vrátí na základě písemné žádosti Účastníka do 30 dnů
od podání žádosti pokud nedošlo k porušení podmínek smlouvy.
5.16 Poskytovatel je oprávněn použít jistotu k započtení pohledávek
Poskytovatele vůči Účastníkovi, zejména k úhradě ceny za poskytnutí
služeb, pravidelných periodických plateb a nezaplacených smluvních pokut.
5.17 Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk zákazníka a škody způsobené
nefunkčností služby..
5.18 V případě omezení nebo neposkytnutí Služeb podle Smlouvy je
odpovědnost Poskytovatele vůči Účastníkovi omezena pouze na
odpovědnost odstranit závady do 48 hod od nahlášení poruchy v
pracovních dnech. Uživatel je povinnen zajistit přístup k zařízení.
5.19 Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne jako důsledek
překročení kapacity sítě, poruchy nebo závady v důsledku opravy nebo
údržby sítě nebo její součásti a příslušenství.
Poskytovatel je také oprávněn omezit ze závažných technických nebo
provozních důvodů poskytování služeb na dobu nezbytně nutnou, aniž by se
to považovalo za porušení této smlouvy.
5.20 Poskytovatel je oprávněn bez předchozího upozornění přerušit
poskytované služby v případě, že je zákazník v prodlení s úhradou účtované
částky za služby připojení do sítě internet po období delší než 10 dnů a dále v
případě, že zákazník zatěžuje systém nefunkčními aplikacemi (např.
zatěžování sítě v důsledku virů v zařízení zákazníka) či podniká kroky
směřující proti funkci a bezpečnosti systému poskytovatele.
5.21 Poskytovatel vede elektronickou databázi uživatelem uskutečněných
operací v rámci sítě poskytovatele i mimo ni, v souladu se zákonem
151/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů
5.22 Náklady na odstranění závad nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy
závadu způsobil uživatel, je-li závada způsobena poruchou na koncovém
zařízení uživatele nebo způsobena příčinami, které poskytovatel nemůže
ovlivnit (např. růst stromů v cestě signálu, umístění překážky do cesty signálu
třetí osobou, závada na zařízení zákazníka apod.) . V takovém případě je
poskytovatel oprávněn účtovat odstranění závad uživateli, a uživatel je
povinen uhradit poskytovateli, náklady na odstranění závady podle aktuálního
platného ceníku poskytovatele.
5.23 Služba připojení do sítě internet je poskytována na základě uzavřené
smlouvy. Pro připojení do sítě internet může zákazník využívat tarify z nabídky
poskytovatele. Dostupnost tarifů a jejich cena může být rozdílná v různých
místech, kde poskytovatel své služby poskytuje. U tarifů, kde není uveden
údaj o agregaci (sdílení), je každému zákazníkovi přidělena pro službu
připojení do sítě internet rychlost (kapacita) dle vybraného tarifu. Tato
přidělená rychlost (kapacita) připojení není sdílena s žádným jiným
zákazníkem. Skutečně dosažená rychlost (kapacita) však může být ovlivněna
vytížením komunikační sítě či přístupového bodu, ke kterému je umístěné
zařízení či zařízení zákazníka připojeno. Pokud tak není výslovně ve smlouvě
uvedeno, nejedná se o tarif s garantovanou rychlostí (kapacitou).
5.24 Smlouva je zákazníkovi vystavena při montáži na adrese , kterou
zákazník uvede při objednání služby.Jedná -li se o firemního záazníka je
Smlouva zaslána ve dvou vyhotoveních, který jsou podepsána zástupcem
poskytovatele. Jedno vyhotovení zákazník podepíše a vrátí jej zpět
poskytovateli. V případě, že tak neučiní, vyzve jej poskytovatel k odevzdání
smlouvy prostřednictvím SMS zprávy na kontaktní telefonní číslo uvedené
zákazníkem při objednání služby nebo e-mailem na kontaktní adresu
uvedenou zákazníkem při objednání služby. Pokud zákazník smlouvu ve
stanovené lhůtě neodevzdá , může být poskytovaná služba přerušena.
5.25. Opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem mohou mít vliv na
odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání, a mohou omezit dostupnost
některých služeb, a to především za účelem zajištění integrity sítě. Tato
omezení nejsou nikdy porušením smlouvy ze strany poskytovatele. Soukromí
zákazníků a jejich osobní údaje jsou vždy chráněny v souladu s
právními předpisy, práva zákazníku nejsou v tomto směru nijak dotčena.
5.26. Pokud zákazník využívá od poskytovatele i jiné služby, může dojít k
jejich vzájemnému ovlivňování, a to i negativnímu. Může tedy dojít ke
zhoršení kvality poskytovaných služeb, tj. služba může být poskytována s
horšími než smluvně garantovanými parametry (zejména rychlostí – důsledky
snížení rychlosti jsou popsány ve „Smlouvě o poskytování internetových
služeb“ na str.č. 2. Poskytováním služby s horšími parametry v důsledku
vzájemného negativního ovlivňování více služeb poskytovatel neporušuje
smlouvu.
5.27.Odchylka od inzerované rychlosti nemá zásadní vliv na výkon práva
uživatele na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a
poskytování aplikací a služeb a využívání koncového zařízení podle svého
vlastního výběru , a to bez ohledu na polohu koncového uživatele nebo
poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace
nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu. Reálný
dopad je takový, že vyhledávaná informace , popř. využívaná služba může
být načtena rychleji, případně pomaleji.

VI. Práva a povinnosti zákazníka
6.1 Zákazník odpovídá za to, že koncová zařízení, navazující na zařízení
poskytovatele, budou mít platné technické a bezpečnostní atesty a že v
případě přímého napojení k jednotné telekomunikační síti budou mít
požadovanou homologaci a budou připojena oprávněnou osobou v souladu s
platnými předpisy v oblasti telekomunikací. V případě, že bude zákazník
používat k připojení své vlastní zařízení, musí se jednat o zařízení
homologované a schválené pro prodej a provoz v ČR a musí být instalováno
tak, aby svým provozem nezarušovalo ostatní zákazníky, provozovatele či
poskytovatele bezdrátového připojení s již uzavřenou smlouvou. Jestliže
zákazník tyto podmínky nesplní, je poskytovatel oprávněn okamžitě ukončit
službu a odpojit zákazníka od své sítě. Jestliže správa telekomunikací provoz
takového zařízení zastaví nebo zakáže, nese zákazník veškeré důsledky.
6.2 Zákazník se zavazuje, že umístěná zařízení poskytovatele nebude bez
předchozího písemného souhlasu poskytovatele kamkoli přemisťovat, a to ani
v rámci jedné budovy. Zákazník zajistí, aby nebylo s těmito zařízeními jakkoli
manipulováno, měněny jejich nastavené parametry apod.
Smlouva Wiracom s.r.o. Strana 5Škodu způsobenou zákazníkem nebo třetí osobou na uvedených
zařízeních nahradí zákazník poskytovateli v plném rozsahu. Zákazník
zajistí, aby umístěné zařízení bylo v případě, že si jeho montáž zajistí na
základě souhlasu poskytovatele svépomocí, namontováno v souladu s
platnými normami a bezpečnostními předpisy.
6.3 Je-li ve specifikaci služby uvedeno, že umístěné zařízení podléhá
zvláštnímu režimu provozu, budou povinnosti a práva stran upraveny
zvláštní přílohou.
6.4 Zákazník nedovolí třetím osobám, bez předchozího písemného
souhlasu poskytovatele, využívat zařízení poskytovatele u něj umístěná
nebo využívat služeb jemu poskytovaných. V případě porušení těchto
povinností je uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15000 Kč a to
do 15 dnů ode dne doručení této smluvní pokuty.
6.5 Zákazník se zavazuje učinit taková opatření, která znemožní zneužití
propůjčených zařízení nebo poskytovaných služeb neoprávněnými osobami
(např. zabezpečení domácího bezdrátového rozvodu zákazníka). Za
důsledky případného zneužití odpovídá zákazník.
6.6 Zákazník je srozuměn a výslovně souhlasí s tím,že poskytovatel je
oprávněn provádět dálkovou správu koncových zařízení potřebných k
řádnému poskytování služeb (např. routery, VOIP brány), a to jak zařízení
ve vlastnictví uživatele, tak zařízení ve vlastnictví poskytovatele za účelem
jejich konfigurace, rekonfigurace či servisu.
6.7 Zákazník se zavazuje zajistit poskytovateli veškerou součinnost
potřebnou pro plnění předmětu uzavřené smlouvy. Je-li nutná odborná
spolupráce s dodavatelem koncového zařízení zákazníka, pak ji zákazník
na požádání poskytovatele a na své náklady zajistí.
6.8 Případný souhlas ve smyslu odst. 6.2 a 6.4 těchto Podmínek se stává
nedílnou součástí této smlouvy.
6.9 Zákazník je povinen hlásit poskytovateli veškeré změny svého právního
postavení včetně změn adres a veškerých kontaktních údajů. Dozví-li se
poskytovatel jiným způsobem o provedené změně, která nebyla ohlášena a
o níž se domnívá, že je způsobilá ztížit vymahatelnost jeho pohledávek, pak
je oprávněn vypovědět smlouvu se zkrácenou, nejméně patnáctidenní
lhůtou.
6.10 Zákazník není oprávněn změnit místo instalace bez vědomí
poskytovatele. Zákazník není oprávněn do zařízení poskytovatele nijak
zasahovat a ni umožnit takové zásahy třetí osobě, která nemá od
poskytovatele písemný souhlas jinak odpovídá za škodu v plném rozsahu v

této souvislosti vzniklou
6.11 Zákazník se zavazuje nezneužívat služby k přenosům informací, jež by
poškozovaly zájmy obrany státu a veřejné bezpečnosti nebo byly v rozporu
s jinými zákonnými ustanoveními.
6.12 Zákazník nesmí užívat objednané služby k šíření informací, které jsou
v rozporu s právním řádem České Republiky nebo dobrými mravy, mj. také
informace s vulgárně sexuální tematikou a násilím.
6.13 Zákazník nesmí obtěžovat třetí strany zneužíváním objednaných
služeb, zejména zasíláním nevyžádaných informací nebo provádět činnost
mající za cíl narušit práva třetích osob.
6.14 Pokud provozovatel jakýmkoli způsobem zjistí, že došlo k porušení
výše uvedených povinností zákazníka, jedná se o porušení podmínek
smlouvy se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
6.15 Za hrubé porušení smlouvy ze strany Účastníka se považuje případ,
kdy Účastník:
a) je v prodlení s úhradou faktury, nebo poplatku za službu připojení do sítě
internet déle než 10 dnů.
b) neposkytl jistotu podle čl. 5.11 - 5.16.
c) poskytl Poskytovateli nesprávné údaje v souvislosti se zřízením Služby.
d) zavinil závažné poškození, ztrátu nebo zničení zařízení Poskytovatele.
e) opakovaně a přes upozornění používá poskytovanou telekomunikační
službu nebo zařízení Poskytovatele v rozporu se Smlouvou nebo platnými
právními předpisy.
f) odepře Poskytovateli přístup k technickým zařízením a systémům
účastníka v souvislosti s lokalizací a odstraněním poruchy.
g) neodpojí bez prodlení své zařízení od veřejné sítě nebo sítě
Poskytovatele, pokud takové zařízení způsobí poruchy, rušení a jiné závady
na síti, ačkoli byl k takovému odpojení Poskytovatelem vyzván.
h) opakovaně a přes předchozí upozornění zatěžuje komunikační síť
společnosti WIRACOM s.r.o. přenosy dat, které přesahují její kapacitu.
i) poskytuje službu bez souhlasu poskytovatele třetím osobám
6.16 Pokud zákazník neodevzdá poskytovateli služby do 10 dnů ode dne
zprovoznění služby (první průtok dat) podepsanou smlouvu o poskytování
služby připojení do sítě internet, která mu byla poskytovatelem předána při
zprovoznění služby či zaslána poštou, bude poskytování služby připojení do
sítě internet přerušeno.
6.17 Zákazník má právo požádat o pozastavení smlouvy min. na 2 měsíce
a maximálně na 6 měsíců. Žádost musí být podána vždy písemně.

II. Komunikace a změny všeobecných

podmínek
7.1 Poskytovatel oznamuje zákazníkovi veškeré informace související s
poskytovanou službou, s přerušením poskytované služby apod. pouze
prostřednictvím e-mailové pošty nebo SMS zpráv nebo v případě změny cen
nebo podmínek služby zveřejněním na internetových stránkách Poskytovatele
www.wiracom.cz. Zákazník je povinen sdělit poskytovateli svou e-mailovou
adresu a číslo mobilního telefonu a při každé její změně ohlásit tuto změnu
poskytovateli. Pokud tak zákazník neučiní a poskytovatel nemá k dispozici
zákazníkovu aktuální e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu není
poskytovatel povinen žádným jiným způsobem zákazníkovi informace zasílat
a poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za tím způsobené důsledky.
7.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na doplňování a přiměřenou

jednostrannou změnu VP
7.3 Všeobecné podmínky jsou kdykoli ke stažení a k nahlédnutí na webových
stránkách poskytovatele www.wiracom.cz . Všebecné podmínky umístěné na
uvedené adrese jsou průběžně aktualizovány poskytovatelem. Veškeré
změny těchto všeobecných podmínek může zákazník kdykoli zjistit na
uvedené adrese nebo dotazem u poskytovatele a z tohoto důvodu není
poskytovatel povinen informovat zákazníky o provedených změnách.

VIII. Cena a platební podmínky
8.1 Zákazník se zavazuje jednak poskytovat úplatu za vlastní práce a služby
poskytovatele, jednak hradit poskytovateli náklady za služby a výkony
subdodavatelů potřebné pro zpřístupnění jím využívané služby.
8.2 Ceny prací, služeb a dodávek jsou smluvní. Platný ceník poskytovatele je
k nahlédnutí u poskytovatele. Výsledná cena se stanoví jako součet cen za
všechny poskytované služby, resp. dodávky.
8.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo změny struktury a výše poplatků za
poskytované služby připojení do sítě internet. Každá taková změna bude
zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele www.wiracom.cz
8.4 Ceny a poplatky za služby účtuje poskytovatel následujícím způsobem:
(a) u periodicky se opakujících služeb je zúčtovacím obdobím, 1 měsíc,
1 čtvrtletí či 1 rok, poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit zúčtovací období k

jednotlivým službám,
(b) jednorázové zřizovací poplatky jsou účtovány ihned po provedení

odpovídající činnosti,
(c) pravidelné měsíční poplatky za práce a služby poskytovatele, stejně tak
jako za periodicky se opakující výkony subdodavatelů, jsou účtovány na
dohodnuté zúčtovací období, na základě uzavřené smlouvy o poskytované
službě připojení do sítě internet, faktury, daňového dokladu, vystavené
poskytovatelem služby. Zákazníci provádějí úhrady měsíčních poplatků za
poskytovanou službu na základě uzavřené smlouvy a to bez vyzvání. Daňové
doklady, faktury, jsou zasílány zákazníkům pouze na vyžádání a při jiném než
měsíčním zúčtovacím období. Za necelé měsíce se tyto poplatky účtují v
poměrné části (za započatou část měsíce). Den splatnosti na aktuální měsíc
je vždy k 1 dni v měsíci nejpozději však k 15 dni v daném měsíci.
(d) Účastník je odpovědný za řádnou identifikaci svých plateb, tj. Zejména za
uvedení správného čísla účtu příjemce (poskytovatele) a variabilního
symbolu. V případě částečné úhrady je poskytovatel oprávněn takovouto
platbu započítat na pohledávky nejdříve splatné (nejstarší)
(e) jednorázové náklady, účtované subdodavatelem a související se zřízením
služby, jsou vyúčtovány po obdržení daňového dokladu od subdodavatele,
(f) ceny a poplatky za služby, jejichž zprovoznění je dáno dnem
aktivace/zprovozněním služby, jsou účtovány ode dne aktivace.
(g) dojde-li ke změně Služby, potom se ceny za změněnou Službu začínají
účtovat prvním dnem následujícího měsíce po provedení změny Služby.
(h) Zřizovací poplatek 1,- Kč pro zákazníky připojené v optické síti zahrnuje
instalaci a zapojení UTP kabelu za vstupními dveřmi do bytu zákazníka a
aktivaci služby v síti poskytovatele.
(i) Zřizovací poplatek 1,-Kč pro zákazníky připojené na WiFi síti z tarifem
20 Mb/s a více zahrnuje instalaci přijímače a UTP kabelu v délce do 15m.
8.5 Daňový doklad bude vystaven v českém jazyce.
8.6 Úhrada účtované částky zákazníkem se považuje za provedenou
připsáním příslušné částky na účet u peněžního ústavu poskytovatele, a to
nejpozději do data splatnosti. Je-li zákazník v prodlení s úhradou účtované
částky, je poskytovatel oprávněn účtovat za každý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 1 % z dlužné částky.
8.7 Je-li zákazník v prodlení s úhradou účtované částky po období delší než
10 dnů, vyhrazuje si poskytovatel právo pozastavit poskytování prací a služeb
a to i bez předchozího upozornění až do doby zaplacení pohledávky, tj. do
doby, kdy je dlužná částka připsána na běžný účet poskytovatele nebo
složena v hotovosti do pokladny poskytovatele. Po dobu takového
pozastavení poskytování prací a služeb budou zákazníkovi účtovány
pravidelné měsíční poplatky za dodané služby, pronajatá a propůjčená
zařízení a technické prostředky poskytovatele a jeho subdodavatelů.
Obnovení takto přerušených služeb připojení do sítě internet provede
poskytovatel bez zbytečného odkladu po zaúčtování provedení úhrad
dlužných pohledávek.
Smlouva Wiracom s.r.o. Strana 6V případě dodávky zařízení má poskytovatel právo dosud nezaplacené
nebo jen částečně zaplacené zařízení odebrat až do doby úplného splacení
pohledávky.
Zákazník je povinen umožnit přístup k zakoupenému zařízení, u něhož
dosud nepřešlo vlastnictví z poskytovatele na zákazníka a nebránit jeho
odebrání.
8.8 Poskytovatel je oprávněn pověřit třetí stranu vymáháním pohledávek
Poskytovatele vůči Účastníkovi, který je v prodlení s platbou dlužných částek. Účastník je povinen jednat s touto třetí stanou jako s řádně
pověřeným zmocněncem Poskytovatele.
8.9 Poskytovatel je oprávněn účtovat Účastníkovi náklady spojené s
rozesíláním upomínek a vymáháním pohledávek. Tyto náklady je Účastník
povinen zaplatit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem a uvedené ve
vyúčtování těchto pohledávek.
8.10 Nemůže-li zákazník využívat služeb poskytovatele pro závady, za
které odpovídá poskytovatel, má právo na vrácení poměrné části
pravidelných měsíčních poplatků, trvala-li závada alespoň 18 hodin.
8.11 V případě, že poskytovatel přeruší službu z důvodu, že je zákazník v
prodlení s úhradou účtované částky za poskytnuté služby či zatěžuje
systém nefunkčními aplikacemi (např. zatěžování sítě v důsledku virů v
zařízení zákazníka) či podniká kroky směřující proti funkci a bezpečnosti
systému poskytovatele, je oprávněn vyúčtovat za opětovné zprovoznění
služby poplatek dle aktuálního ceníku. Po dobu přerušení z tohoto důvodu
nemá zákazník žádný nárok na vrácení poměrné části pravidelných
měsíčních poplatků.

IX. Doba trvání smlouvy
9.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou není-li ve smlouvě stanoveno
jinak. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem aktivace služby.
9.2 Dohodou obou smluvních stran je možné uzavřít smlouvu na dobu
neurčitou.
9.3 Smlouva uzavřená na základě nesprávných údajů je neplatná a
neopravňuje objednatele k čerpání objednaných služeb. Nezbavuje jej však
povinnosti uhradit poplatky za již odebrané služby. Údaje, jejichž správnost
je pro oprávněné čerpání rozhodující, jsou tyto:
u právnické osoby: obchodní název společnosti, IČO, DIČ a adresa sídla

společnosti,
u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště.
9.4 Smlouva může zaniknout:
(a) písemnou dohodou smluvních stran kdy výpovědní lhůta činí 1 měsíce a
počíná běžet od následujícího dne po doručení výpovědi poskytovateli na
adresu WIRACOM s.r.o Čelakovského 701 Rakovník , nebo e-mailem na
adresu wiracom@wiracom.cz (naskenovaná výpověď zaslaná e-mailem

musí být podepsaná)
(b) Ve výpovědi musí být zákazníkem uvedeno číslo smlouvy, místo
připojení, e-mailová adresa, datum podání výpovědi a podpis.
(c) okamžitou výpovědí ze strany poskytovatele, poruší-li zákazník své
závazky podle odst. 6.2., 6.4, 6.10 a 6.13. Podmínek; okamžitá výpověď
nabývá účinnosti okamžikem doručení výpovědi zákazníkovi (např. sms

zprávou, či e-mailem, ev. písemně),
(d) okamžitou výpovědí ze strany poskytovatele, porušil-li zákazník hrubým
způsobem nebo opakovaně některou povinnost uvedenou ve smlouvě a ve
všeobecných podmínkách a byl již ze strany poskytovatele na porušení
třeba i jiné povinnosti či závazku upozorněn (např. sms zprávou či
e-mailem, ev. písemně), okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem
doručení výpovědi zákazníkovi (např. sms zprávou, či e-mailem,

ev. písemně),
(e) v jiných případech Podmínkami předvídaných anebo v případech
uvedených ve smlouvě.
9.5 Pozastavenou smlouvu na žádost zákazníka nelze ukončit pokud není
aktivní alespoň 1 měsíc.
9.6 Při zániku smlouvy je zákazník povinen bezprostředně vrátit
poskytovateli vše, co je vlastnictvím poskytovatele nebo jeho subdodavatelů
(zejména umístěné zařízení v bezvadném stavu). Veškeré pohledávky a
závazky z této smlouvy plynoucí vyrovnají smluvní strany nejpozději do 30
dnů po jejím zániku.
9.7 Po ukončení Smlouvy účastníkem před zřízením, zahájením nebo
změnou Služby je Účastník povinen Poskytovateli nahradit cenu již
vynaložených prací a výkonů.
9.8 Výše úhrady v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání,
než na kterou je smlouva uzavřena a to:
- výpovědí ze strany účastníka nebo podnikatele

- dohodou obou smluvních stran,
Výše úhrady nesmí být vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů
zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina
součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce
sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s
telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto
za zvýhodněných podmínek. Toto neplatí pro právnické osoby.

X. Reklamace
10.1. V případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky skutečného
výkonu služby přístupu k internetu, zejména pokud jde o rychlost, od
stanovených parametrů, je zákazník oprávněn reklamovat poskytovanou
službu.
10.2. Reklamaci vystaveného vyúčtování lze uplatnit do 2 měsíců od
doručení vyúčtování, resp. zpřístupnění vyúčtování sjednaným způsobem
10.3.Reklamaci poskytnuté služby je zákazník oprávněn uplatnit bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne vadného
poskytnutí služby, jinak právo zanikne.
10.4. Reklamace se provádí písemně u poskytovatele,osobně v jeho
provozně (Husovo nám. 10, Rakovník) případně i jiným způsobem, pokud to
poskytovatel umožňuje.
10.5 Reklamace by měla obsahovat zejména jméno, příjmení, nebo obchodní
jméno účastníka, adresu trvalého bydliště nebo sídla nebo místa podnikání,
místo připojení , číslo smlouvy, popis reklamované služby, popis závady. V
případě reklamace směřující proti vyúčtování ceny za poskytnutou službu také
spornou částku, sporné období a číslo faktury.
10.6. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit
vyúčtovanou cenu, tuto je zákazník povinen uhradit ve lhůtě splatnosti.
10.7.Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. V případě, že je
třeba projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem, bude uživatel
vyrozuměn o vyřízení reklamace do 2 měsíců ode dne jejího doručení. Pokud
uživatel nebude s vyřízením reklamace souhlasit, může do jednoho měsíce od
vyřízení reklamace uplatnit námitky proti vyřízení reklamace u Českého
telekomunikačního úřadu.
10.8.. Hlášení poruch je možné pouze formou e-mailu( pokud funguje
internetové připojení ) nebo telefonicky. V případě zaslání SMS zprávy
poskytovatel negarantuje doručení a vyřízení reklamace.
10.9. racení částek a dobropisy: V případě, že bude reklamace shledána
oprávněnou, budou Účastníkovi do 1 měsíce od vyřízení reklamace vráceny
zaplacené částky za reklamované Služby nebo částky chybně vyúčtované, a
to způsobem dle výslovného určení Účastníka. Přeplatek nebo již zaplacené
částky mohou být ze strany společnosti WIRACOM započteny na úhradu
pohledávek za Účastníka. V případě, že je dle platných daňových předpisů
společnost WIRACOM povinnna vystavit opravný daňový doklad („dobropis“),
považuje se za doručený nejpozději k datu vrácení platby nebo provedení
zápočtu ze strany společnosti WIRACOM.
10.10. V případě sporu týkajícího se poskytované služby elektronických
komunikací se spotřebitel může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit
na Český telekomunikační úřad, http://www.ctu.cz/. V případě sporu ohledně
jiných služeb poskytovatele se spotřebitel může za účelem mimosoudního
řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, http://www.coi.cz/.
10.11. Další podmínky reklamace viz Reklamační řád na stránkách
společnosti WIRACOM s.r.o.

XI. Přechod vlastnictví a nebezpečí
10.1 Zařízení, které poskytovatel úplatně převádí na zákazníka, přechází do
vlastnictví zákazníka dnem zaplacení dohodnuté kupní ceny. Nebezpečí
škody na věci přechází na zákazníka okamžikem převzetí.
10.2. V případě, že Poskytovatel zapůjčí zákazníkovi zařízení pro připojení do
komunikační sítě Poskytovatele, stanoví podmínky zápůjčky v uzavřené
smlouvě o poskytovaných internetových službách. Při ukončení služby je
Zákazník povinen nejpozději do 10 dnů od konce výpovědní lhůty vrátit toto
zařízení poskytovateli v úplném a funkčním stavu. Pokud tak neučiní, je
Poskytovatel oprávněn účtovat za každý započatý kalendářní měsíc, kdy zákazník zařízení Poskytovateli nevrátil, poplatek ve výši 500,- Kč.

XII. Důvěrnost informací 11.1 Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé straně,
které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím
plněním, a tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé
smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku smlouvy.
11.2 Skutečnosti smlouvou a těmito VP výslovně neupravené se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména ZoEK a NOZ.
11.2 Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat,
přesahujících možnosti poskytovatele, je záležitostí zákazníka učinit na své
straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. instalovat
šifrovací/dešifrovací zařízení ke svým koncovým zařízením).
mlouva Wiracom s.r.o. Strana 7XIII. Závěrečná ustanovení
Tyto smluvní podmínky byly změněny s platností od 1.3.2018 v souladu s
nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2120 ze dne 25.
listopadu, kterým se stanový opatření týkající se přístupu k otevřenému
internetu, a dle novelý zákona č.. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti z
této smlouvy převést na třetí osobu i bez souhlasu účastníka.
Poskytovatel je oprávněn veškeré informace a údaje, včetně údajů
osobních, provozních, příp. lokalizačních,
týkajících se účastníka i uživatele užívat pouze v souladu s platnými
právními předpisy ČR. Poskytovatel se zavazuje nezpřístupnit tyto
informace třetím osobám, s výjimkami třetích osob spolupracujících na
základě smluvního vztahu s poskytovatelem, včetně ekonomických,
právních, obchodních či jiných poradců a spolupracujících společností,
jejichž předmětem činnosti je vymáhání pohledávek a s výjimkami
stanovenými zákonem nebo s výjimkou souhlasu uživatele s takovým
zpřístupněním. V případě, že s tímto udělil účastník ve smlouvě souhlas, je
poskytovatel oprávněn shromažďovat , zpracovávat ,uchovávat a užívat
(dále jen „zpracování“) osobní údaje účastníka uvedené ve smlouvě pro
účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro komunikaci s
účastníkem/uživatelem o službách poskytovatele a v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, včetně zpracování a zpřístupnění údajů o
účastníkovi/uživateli uvedených ve smlouvě pro marketingové a obchodní
účely poskytovatele (včetně cílené reklamy a zjišťování zájmu
účastníka/uživatele o jednotlivé druhy služeb, mj. i prostřednictvím přímého
a nepřímého telemarketingu), zpřístupnění třetím osobám v souvislosti s
vymáháním pohledávek a třetím osobám, které zpracovávají tyto údaje na
základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem v rozsahu nezbytném pro
činnosti , které takové osoby pro poskytovatele vykonávají; to vše po dobu
trvání smlouvy a dále případně po dobu vymáhání pohledávek za
účastníkem. Uvedené údaje jsou zpracovávány mj. i prostřednictvím
automatizovaných systémů a včetně ukládání na nosiče informací.
Správcem osobních údajů uživatele je poskytovatel. Účastník/uživatel
rovněž výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v souvislosti s
uzavřenou smlouvou využívat a zpracovávat také jeho rodné číslo; tento
souhlas účastník/uživatel poskytuje v souladu se zákonem č.133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění a je oprávněn takto
poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat. Účastník/uživatel má právo na
informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.
Účastník uděluje poskytovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve
smyslu zákona č. 480/2004 Sb. prostřednictvím poštovních adres, adres
elektronické pošty či telefonních čísel, které poskytovateli poskytl při
uzavření smlouvy či poskytne po dobu trvání smluvního vztahu.
Dále účastník/uživatel uděluje poskytovateli výslovný souhlas se
zpracováním provozních, příp. lokalizačních údajů na dobu trvání smlouvy v
souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Tento
souhlas je účastník/uživatel oprávněn kdykoliv odvolat (to neplatí pro
případy, kdy je poskytovateli uložena povinnost zpracovávání a uchovávání
předmětných údajů na základě zvláštních právních předpisů; v takových
případech je poskytovatel oprávněn předmětné údaje
zpracovávat a uchovávat po dobu stanovenou těmito právními předpisy i v
případě, že účastník souhlas odvolal). Uvedením svého telefonního čísla ve
smlouvě účastníka souhlasí s využitím tohoto čísla pro zasílání
upomínek/výzev ke zjednání nápravy ze strany poskytovatele, popř. o
hlášení o poruchách služeb. Účastník rovněž souhlasí s tím, že mohou být
pořizovány zvukové záznamy jeho telefonních hovorů s poskytovatelem,
vztahující se k uzavření smlouvy či plnění práv a povinností ze smlouvy a
jejích dodatků, a to za účelem vnitřní kontroly služeb u poskytovatele,
zvyšování jejich kvality a dále za účelem vymáhání pohledávek ze smlouvy
za účastníkem.Poskytovatel zajistí na základě žádosti účastníka,
zaslané na emailovou adresu sdělenou poskytovatelem,
zveřejnění, opravu, výmaz nebo nezveřejnění údajů účastníka v telefonním
seznamu při jeho nejbližší redakční úpravě, a to bezplatně. Účastník
potvrzuje, že byl řádně seznámen s účastnickým seznamem i seznamem
účastníků, včetně elektronických verzí a účelu, jakož i
dalších možností využití údajů založených na vyhledávacích funkcích v
elektronických verzích účastnického seznamu.
Tyto VP nabývají účinnosti 1. 3. 2018.
WIRACOM s.r.o.

Bayer Jiří, jednatel


smluvni podminky(3)

PDF file: smluvni_podminky(3).pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz