DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Hluchoslepí tvůrci soutěží u veřejnosti o Cenu Hieronyma Lorma

Hluchoslepí tvůrci soutěží u veřejnosti o Cenu Hieronyma Lorma
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aVbq

Velikost PDF souboru:
2039.15 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Vbq.pdf
Stažení: Hluchoslepí tvů… Lorma.pdf

Datum uložení souboru:
17. 09. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Hluchoslepí tvůrci soutěží u veřejnosti o Cenu Hieronyma Lorma.pdf:


Hluchoslep’ tv!rci sout"#’ u ve$ejnosti o Cenu Hieronyma Lorma U! ne celŽ 2 t"dny zb"vaj’ do uz‡v #rky ve$ejnŽho hlasov‡n’ o Cenu Hieronyma Lorma. Hluchoslep"m auto r%m sou t#!n’ch pov’dek a b‡sn’ bude na z‡klad # elek tronickŽho hlasov‡n’ ze str‡nek www.lorm.cz ud#lena Cena ve$ejnosti. Sta&’ si do 30. z‡$’ do p!lnoci na webov"ch str‡nk‡ch spolku LORM Ð Spole&nost pro hluchos lepŽ p$e&’st v'echna anonymn# zv e$ejn#n‡ d’la a jedn’m kliknut’m v kategori’ch Poezie a Pr—za rozhodnout o v’t#zi 7. ro&n’ku sout#!e. Prost$ednictv’m b‡sn’ a pov’dek m %!e ka !d" nahlŽdnout do rozmanit"ch p$’b#h% lid’, kte$’ se museli nau&it !’t s hluchoslepotou. P$’m% od kaz na e-hlasov‡n’ od 1. z‡$’ do 30. z‡ $’ 2018 : https://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/cena-hieronyma-lorma/aktualni-rocnik/hlasovani/ Hluchoslep"m auto r%m v’t#zn"ch d#l bude 27. $’jna 2018 na v’kendovŽ konferenci LORM Ð Spole&nosti pro hluchos lepŽ z.s. v Kralupech nad Vltavou slavnostn# ud#lena Cena ve$ejnosti. Vedle tŽto ceny s e takŽ sout#!’ o Cenu odbornŽ poroty. Do v"tvarnŽ sout#!e p$ihl‡silo sv‡ d’la celkem deset hluchoslep"ch tv%rc%. Jejic h tvorba bude vy stavena pr‡v# na v ’kendov Ž akci a o v’t#z’ch tŽto &‡sti sout#!e roz hodnou samotn’ œ&astn’ci konference. Smyslem celŽho projekt u je posk ytnout osob‡m s hluchoslepotou prostor ke kreativit# a sou&asn# zprost$edkovat jejich sv#t ve$ejnosti. Svoji um#leckou tvorbu vedouc’ k v’t#zstv’ v p$edchoz’m 6. ro&n’ku sout#!e 2016 n‡m p$ibl’!ila Olga P’rkov‡: ãJak to za!alo? V œnoru roku 2014 mi pro silnŽ zhor"en’ zraku a sluchu p#id$lili invalidn’ d%chod. Ji& v !ervnu na mou &‡dost p#ijela ke mn$ dom% pracovnice z LORMu a vid$la tu takŽ mŽ kreslenŽ pr‡ce. Tak jsem se stala klientkou. Po cel' !as m$ lidŽ z LORMu povzbuzovali, abych vystr!ila r%&ky. PoprvŽ se tak stalo na Lormolympi‡d$ dv$ma t#et’mi m’sty ve sportovn’m z‡polen’. A te( p#ede mnou vyrostl vrchol asi nejvy""’. Odevzdala jsem pr‡ci do sout$&e a Cenu Hieronyma Lorma. Vedouc’ um$leckŽ sout$&e si s n’ moc nev$d$li rady, nebo) obsahovala t#i tŽmata v jednom: obraz, poezii a film. Po dohod$ jsme za#adili pr‡ci do v'tvarnŽ kategorie a byla jsem po&‡d‡na o jednu b‡sni!ku do kategorie poezie* A jsou tu Kralupy nad Vltavou. Nejprve p#i"la kultura v podob$ zp$vu a potŽ tajnŽ hlasov‡n’ pro kategorii v'tvarnou. Byla jsem st#edem pozornosti, u&’vala jsem si to a vysv$tlovala my"lenku svŽ v'tvarnŽ pr‡ce. Byla sice zaj’mav‡, ale velmi t$&k‡ na porozum$n’. Druh' den jsme nav"t’vili st‡tn’ z‡mek Veltrusy. A pak* u& "lo do tuhŽho. Byly vyhl‡"eny v'sledky z v'tvarnŽ kategorie, to jsem vypustila, nebo) t#e"ni!ku na dortu jsem m$la den p#ed t’m. A ny n’ do"lo na poe zii a Cenu odbornŽ poroty. Po p#e!ten’ jmen v’t$z% 2. a 3. m’sta i jejich prac’ jsem byla zklaman‡ a smutn‡. Ale kdy& pak zazn$la œvodn’ slova b‡sn$ na prvn’m m’st$, ztuhla jsem. Samoz#ejm$ jsem ji poznala a hned jsem se rozplakala. Ten proc’t$n' p#ednes mŽ b‡sn$ z jin'ch œst byl velmi siln' z‡&itek. A& m$ mrazilo v z‡dech. D$kuji! T#e"ni!kou na dal"’ dort bylo druhŽ m’sto v hlasov‡n’ ve#ejnosti po internetu. V roce 2017 byl dv#ma v’t#zk‡m Ceny Hieronyma Lorma 2016 v#nov‡n b$eznov" d’l Televizn’ho klubu nesly'’c’ch: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/217562221800004/video/528848. Cena Hieronyma Lorma je po$‡d‡na u! po sedmŽ pod z‡'titou a za finan&n’ podpory Nada&n’ho fondu 'eskŽho rozhlasu ze sb’rky Sv"tlu(ka. Prvn’ ro&n’k se konal v roce 2006 p$i p$’le!itosti 15. narozenin sdru!en’ LORM. Dal'’ informace k sout#!i lze z’skat na webov"ch str‡nk‡ch www.lorm.cz.


Hluchoslepí tvůrci soutěží u veřejnosti o Cenu Hieronyma Lorma

PDF file: Hluchoslepí tvůrci soutěží u veřejnosti o Cenu Hieronyma Lorma.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz