DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

PF01 2018 leden macura(1)

PF01 2018 leden macura(1)
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aXbU

Velikost PDF souboru:
621.09 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/XbU.pdf
Stažení: PF01_2018 leden…ura(1).pdf

Datum uložení souboru:
26. 03. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu PF01_2018 leden macura(1).pdf:



ʼnyPRotĵky ĤRObOVORRTORmmBOOk__revoluPnT

WeXenT_pro_finanPnT_poradce

ZXJENrŽŒ“rByZfrPROrMRMrFtNANCErACE

f_rbOfDtNGrfOMOV_HrVKONGRESOVVMrSTfE
PZEDrRAKyZrŽ‘ŒŒrftDXrSPUSTtfrNOVOUrETAPUrSPOfEUNOSTtHrPZEDSTAVtftrNOVOU

APft
KACtrAAZXENXrPROrPRTCtrFtNANUNXCbrPORADC^rAREAftTNXCbrMAKfVZ^rB
STORMMBOOKHrCOrSErODrTVrDOByZrSTAfOrJAKrSErJtMrDAZXrSNOV_MtrNTSTROJt
APODPOROUGrJAKrSErVyZVXJXrJEJtCbrPObfEDUrTRbrNEBOrCOrUEKAJXrODrROKUrŽŒ”
VBRAN`trFtNANCXrAREAftTHrPTAftrJSMErSErV_KONNVbOrZEDtTEfErMtCbAfArPtTUCbyZ
APRODUKTOVVbOrAOBCbODNXbOrZEDtTEfErMARKArMACURyZHPF0001_2018 leden vnitrek NEW.qxp_Sestava 1 25.01.18 15:24 Stránka 14

fEDENrŽŒ”

‘RObOVOR

ĤʼnyPRotĵky
ZaA@tkemProkuPsePbilancujePjakPvyPhodnotEte

rokP2017
MM7Pro mj to byl rok nrohnýt ale zrovek ne-
smšørnj zajšømavý avmnoha ohledech nový. Na-
skohil jsem do jiné spolehnostit do troku odli-
ného typu byznysu aahkoli je to pond ve své
podstatj stejnét tak njkteré vjci fungujšø jinak.
Chvšøli jsem se rozkoukval apak jsme se do toho
pustili naplno. Podanilo se spoustu vjcšø posunout
apnijšøt sinovativnšømi novinkami vpomjrnj dob-
rém hase. Mm radostt de energie ahast který do
toho vichni vtýmu dalit tak se zhmotnil vnové
aplikaci acelkovém neenšø. Navšøc podle nadených
reakcšø ztestovacšøho provozu vidšømet de se to po-
vedlo.
M74Dšøky nbjhu nových zkonm aspoutjnšø
nových projektm vrmci M&M holdingu to byl
opravdu jeden znejnrohnjjšøch rokm vmé é
pracovnšø kariénet nicménj nastartovali jsme no-
vou éru ajak vrealitcht tak ve financšøch jsme si
dali za cšøl stt se technologickým lšødrem avlok-
ském roce jsme do toho opravdu lpli. Sum-
mitem 2. 10. 2017 vKongresovém centru jsme
tuto novou éru oficilnj odstartovali.

JakPsePdaGiloPbyznysovD
M74Potencil M&M holdingu azrovek nejvjtšø
realitky vzemi bylo pnesnj tot co mne pned pjti
lety nalkalo pnejšøt zrealit do financšø. Pned pjti
lety byly M&M finance jen servisnšø firmou pro fi-
nancovnšø realitnšøch obchodm. Tei mme jasný
cšøl zanadit se mezi nejvýznamnjjšø finanhnjzpro-
stnedkovatelské firmy na trhu aneb zahšøt hrt
extraligu.
MM7Byznysovj výbornj. Rostli jsme ve vech
divizšøch holdingut danšø se skvjle. Našø obrovskou
výhodou je nejvjtšø realitnšø kancelnt kter gene-
ruje mjsšøhnj pnes 30 000 klientmt ktenšø se na M&M
Reality obrtšø spotnebou neit bydlenšø. Tohle ns
nenechv klidnými. Potencil vyudšøvme stle
jen zmalé hsti. Sice se to za rok podanilo posu-
nout azlepitt ale stle je tam mnoho prostoru.
Nemme komu pnedvat kontaktyt chybšø nm po-
radcit to mj vpodstatj fascinuje. Vjtinou porad-
cmm chybšø kontaktyt my to mme naopak :-). Kon-
takty mme ajetj jde oklienty sjasnou potnebou
spojenou sbydlenšøm. Na nbor se tei budeme
zamjnovat avjnšømt de spnibývajšøcšøm pohtem lidšø
se nm potencil bude danit lépe vytjdovat.

TrhPsePvposlednEPdobDPhodnDPmDnEPjakPse

mDnEPpropojenEPrealitPaNnancE
M74Jetj pned cca sedmi lety nevnšømaly realitnšø
kancelne na heském trhu njjak zsadnj potnebu
propojenšø realit afinancšø. Stejnj tak finanhnšø firmy
se do realit nijak nehrnuly. Obj strany se dšøvaly
na ten druhý obor tak trochu pnes prsty. Vpo-
slednšøch letech se zahala situace radiklnj mjnit.
Realitnšø kancelne chtjly mšøt vjtšø kontrolu pnede-
všøm nad financovnšøm prodvaných nemovitostšø
aty vjtšø zahaly zakldat nejprve ryze hypotehnšøt
pak finanhnšø centra. Stejnj tak finanhnšø firmy za-
haly zakldat realitnšø divize. Myslšøm sit de
vichni zahali silnj vnšømat potencilt který skýt
propojenšø realit hypoték pojistek investic.
Jedn se podle mne odokonalý kruh. Nenšø vak
plnj jednoduché tyto obory propojit. Troufm
si nšøcit de idšøky STORMMBOOKU jsme vtomto
propojenšø nejdle. Zcela jsme tšøm zmjnili zpmsob
prodeje nemovitostšøthypotékt pojitjnšø ainvestic.
MM74Klient m dostat kvalitnšø akomplexnšø
sludbu. N pohled jet de na kaddý obor by mjl
být profesionlt který rozumšø své prci aposkytne
100% sludbu. Myt jako firma mme pnipravit kli-
entovi ve takt aby papšørovnšøt starostšø

TeQ_mOme_ja.n[

cTl_5aVadi/_.e_me5i

nej1[5namnSjWT

]nanPnS

5p-o./Vedko1a/elB

.kR_]-m4_na_/-h0F

MaĒek MacĕĒaĩ

ĐĒďdĕkĔďĖŌ a ďbchďdĎŅ

ŇediĔel MIJM FiĎaĎce

F€…€:raƒchi‡rMRMrFiace
PF0001_2018 leden vnitrek NEW.qxp_Sestava 1 25.01.18 15:24 Stránka 15

’
astrastšø bylo co nejménj aklient si od ns odnesl
udivatelskou zkuenostt aby ve probjhlo co nej-
hladšøm zpmsobem. Propojenšø tedy dv byzny-
sový smyslt ale zejména dv smysl jako kom-
plexnšø aperfektnj funkhnšø sludba vmhi klientovi.
Toto propojenšø se snadšøme stle zlepovatt zkva-
litkovat aposouvat. Idelnj takt de klient neknet
okterý byt m zjemt ve zanšødšøme sjeho mini-
mlnšøm zapojenšøm anastjhuje se do zanšøzeného
bytu.

.STORttBOOObUPbyloPhodnDPslyHet
>Ejnov@PakcePbylaPobrovsk@PtakMePmDPnapad@

jakPsePmuPdaGE
M74Plnšø to nae ohekvnšø. Realitnšø makléni ud
vterénu majšø kolem 700 zanšøzenšø apomalu se to
stv zcela bjdnou souhstšø jejich byznysu. Je to
pro nj neskutehné ulehhenšø prce vpodobj menšø

administrativy aschmzka se STORMMBOOKEM
ize zpjtných vazeb klientm pmsobšø mnohem pro-
fesionlnjji admvjryhodnjji. My jsme za finance

2. 10. 2017 na M&M summitu STORMMBOOK
pnedstavovali aspoutjli do pilotnšøch testm. Musšøm
nšøctt de reakce azpjtn vazba testerm je výborn!
Zpovahy oboru se do finanhnšøho Stormmbooku
d dt mnohem všøce funkcionalit. Klienti si nad-
enj hrajšø aporadci si zjednoduenšø prce nemm-
dou vynachvlit (napn. elektronické podpisy po-
vinných dokumentmt které je administrativnj
zatjdovaly).
MM74Summit vKongresovém centru pro 2 500
lidšø byl opravdu ve velkém. Prezentovat celý den
pned takovou masou lidšø byla zase nov ainten-
zivnšø zkuenostt ale stlo to za to. STORMMBOOK
je nae hlavnšø téma. Vlednu jsme do pilotu spustili
pojilovacšø hstt kter byla také pnijata snadenšøm.
Testujemet zapracovvme podadavky ze sšøtjt pne-
mýlšøme onových funkcionalitch. Nezpomalu-
jeme ani okousek. Na tento rok jetj chystme
modul na finanhnšø plnovnšø. Troufm si tvrditt
de se STORMMBOOKU danšø skvjle. Jen bych ne-
rad vzplavj informacšø oSTORMMBOOKU opom-
njl idalšø oblastit ve kterých jsme se posunulit
jako je na pnšøklad internšø systém STORMM 2.0t
který stavšøme soubjdnj se STORMMBOOKEMt
který nm umodkuje dalšø mnodstvšø vjcšø afunk-
cionalitt vznamnj zlepuje komfort udivatelmt tedy
poradcm aje pnipraven na dalšø technologický roz-
vojt který plnujeme. Také jsme se významnj po-
sunuli voblasti analýz aporovnvnšø produktm.

CoPSTORttBOObvHePvlastnDPumE

M74Pro mj STORMMBOOKgenilnšøm zpmso-
bem propojuje reality afinance. Systematizuje
aunifikuje prci realitnšøho makléne ifinanhnšøho
poradce. Profesionalizuje prezentaci avýznamnj
ve zjednoduuje. Kaddopdnj tohle je pnesnjp
arketa Markat který nekne všøce detailm. Umšø otom
vyprvjt hodiny.
MM74My jsme si otom ud povšødali pned sum-
mitemt ale nemohli jsme být plnj konkrétnšøt tei
ud mmdeme. Hypotehnšø modul STORMMBOOKU
umodkuje vprvnšø hsti standardizované pnedsta-
venšø poradcet spolehnostit výhod spoluprce.
Ukzky výstupu pro klienta ashšøm pracujeme.
Pomocnšøk je to zejména pro zahšønajšøcšø poradce.
Dalšø hst se vjnuje modelacšøm. Tedy projšøt skli-
entem splatnostt výi hypotékyt umšøme bonitu
spohšøtat bjhem pr minut. Lze modelovat irmzné
varianty aporovnvat proti sobj. Umšøme rychle
ukzat výhody delšø splatnosti apravidelné inves-
tice.
Poradci obrovsky ocekujšøt jak jednodue lze
ukzat mimondné spltky vprmbjhu roku. Je
modné modelovat rozdšøl rozdšøl mezi snšødenšøm
spltkyfzachovnšøm splatnosti azachovnšøm

ěĪ Mďdelace hĘĐďĔŃkĘ

aiĎĖeēĔice

ĜĪ ekďĎēĔĒĕkce Ďa čŅĒĕ

F€…€:raƒchi‡rMRMrFiacer(‰)

ʼnyPRotĵky ĤRObOVOR
PF0001_2018 leden vnitrek NEW.qxp_Sestava 1 25.01.18 15:24 Stránka 16
“
spltkyfzkrcenšøm splatnosti. Umšøme za pr vtenin
modelovat zmjnu sazebt tedy co se stanet kdyd
skohšø sazby o1 %t bude na to klient mšøt? Velmi
aktulnšø téma. Odeslat klientovi lze krsný výstup
do mailu. Smodelacšø jsme si hodnj pohrli akli-
enti iporadci to neskutehnj kvitujšø. (1.)
Pak pnichzšø na nadu nae eso zrukvu. Skli-
entem spolehnj zrekonstruujeme jeho nemovitost
adoslova ho posadšøme do sedahky apustšøme mu
televizi. Mmde si dokonce vybratt jestli chce pustit
fotbalový zpas nebo Slavšøkat pnšøpadnj rmdovku.
Znšø to sice smjvnjt ale neskutehnj to u klientm
boduje a významnj to ovlivkuje jeho emoce a
mjnšø zditek a vnšømnšø celé schmzky. Je to detailt
ale prvj o detaily jsou tot co odliuje skvjlé od

dobrého. (2.)
Obrovsk spora hasu azjednoduenšø admini-
strativy je elektronické podepisovnšø dokumentm.
dné tisknutšø papšørmt nikam se nic neposšøl!
Podle mj sen kaddého poradce. STORMMBOOK
umšø biometrický podpist takde ve rovnou skli-
entem podepšøete aklientovi odchzšø PDF do
mailut poradcmm se nahrajšø do systému ke klien-

tovi. (3.t 4.)
Modul pojitjnšø je aktulnj zamjnen na nemo-
vitosti adivotnšø pojitjnšø. Umšøme krsnj vizuali-
zovat ohem se to vlastnj bavšøme. Hodnj jsme se
zamjnili na tot al klientovi vysvjtlšøme PROe m
být pojitjn. Jaké dopady na jeho divot to mmde
mšøt. Na hasové ose pochopšøt kolik mu chybšø penjz

aSTORMMBOOK pak pomh vizualizovat ido-
statehnost souhasného pojitjnšø. Na jak dlouho
mu pojistka vydrdšøt je sprvnj nastaven? Auto-
maticky dopohšøtv zbývajšøcšø potnebnou hstku

pro dokrytšø. (5.)
Poradcmm pomhme isprodejnšø argumentaci
apnšømo do STORMMBOOKU jsme zakomponovali
infolisty opojitjnšøt porovnnšø rizik avýluk mezi
pojilovnamit informace orizicšøch aspoustu dal-
šøch vychytvek. Ani zdaleka to tšøm nekonhšø. (6.)
Dšøky STORMMBOOKU se danšø standardizovat
poskytovanou sludbu atšøm izvedat kvalitu pro
klientyt cod je klšøhové. Co mj tjšøt tak je zpjtn
vazbat de je to jednoduché kpochopenšø avyudšø-
vnšøt de to klienti chpou ajsou nadenšø. Podanilo
se dostat sloditost amraky výpohtm do pozadšø
anechat pnšøjemný udivatelský zditek.
Na naem webu lze zšøskat všøce informacšø. Ko-
legové ve rdi pnedvedou na osobnšø schmzcet
nenšø problém (smšøch).

ZmEniliPjstePsystCmovCPpropojenEPmezi

realitnEmPmaklCGemPaNnanAnEmPporadcem

coPtoPznamen@
MM74Jde opropojenšø skrze internšø systém. Do-
kdeme rychle aefektivnj distribuovat informace
onových zjemcšøch onemovitost amme p
ostavený celý automatizovaný systém pro ko-
operaci mezi maklénem afinanhnšøm poradcem.
eas arychlost jednnšø jsou dnes klšøhovét na trhu
je siln konkurence.
Dšøky systémovému propojenšø pak poradci ama-
kléni nemusšø vyplkovat stle stejné informace okli-
entovit pninšø to daleko vjtšø komfortt snidujeme
administrativu aklšøhové jet de je systém standar-
dizovaný.
M74No ajelikod byznys nenšø jen osystémut
ale ovztazšøcht tak neustle pracujeme na lidském
propojenšø realitnšøch afinanhnšøch maklénm. Trou-
fm si nšøctt de M&M holding je jedin firma veRt
kter je schopna poslat 600 nejspjnjjšøch lidšø
na exotickou dovolenout udjlat pro lidi vlastnšø
open air festival pro všøce ned 5 000 lidšø (M&M
fest) avynakld spoustu penjz na motivaci lidšø
vpodobj soutjdšøt dovolených ajiných benefitm.
ĝĪĩ ĞĪ ElekĔĒďĎickŃ ĐďdĐiēĘ

ĐďĖiĎĎŌch dďkĕčeĎĔŋ

fEDENrŽŒ”RObOVOR

ĤʼnyPRotĵky
PF0001_2018 leden vnitrek NEW.qxp_Sestava 1 25.01.18 15:24 Stránka 17

”
fojBmePsePpodEvatPtrochuPdopGeduPJakPvidEte

trhPvroceP2018PavdalHEchPletech
M74Realitnšø trh zadil vminulých tnech letech
obrovský boomt vzrostly ceny ve vech regionecht
zvltj pak vPraze. Poptvka výraznj pnevyuje
nabšødku. Podle mne bude tento trend pokrahovat
ivroce 2018 stšømt de rmst cen se výraznjji zpomalšø
idšøky rostoucšøm rokovým sazbm aomezenšøm
ze strany eNB. Tento scénn podle mne bude platit
za pnedpokladut de nepnijde njjaký problém
zvenhšø (Evropské unie hi svjta). Za M&M holding
jsme letos pnekonali proviznšø obrat jedné miliardy
avroce 2018 hekme pnedevšøm výrazný rmst
voblasti financšø.
MM74Kdyd se podšøvm do knillové koulet tak
tam vidšømt de hypotehnšø trh zadije dle mého n-
zoru pokles kolem 10 %. Trh pojitjnšø bude po-
krahovat obdobnj jako letost jen jsem zvjdavýt
zda se njjak zahnou projevovat pjtilet storna.U
d je to rok od zavedenšø. Investicet tady si ne-
troufm nic predikovat. Jsem zvjdavt jak vroce
2018 dopadnou korunovšø investoni do cizomjno-
vých nstrojm. Kdyd se podšøvte na rok 2017t tak
posšølenšø koruny si vzalo pomjrnj hodnj velkou
hst výnosm. Pro ns bude pojitjnšø ainvesticet
potadmo finanhnšø plnt hlavnšømi tématy roku
2018. Zpohledm produktm atechnologišøt tak vjnšømt
de vroce 2018 by mohly zpohledu finanhnšøch
poradcm pnijšøt vjtšø technologické inovace. Vjtšø
mšøra propojenšø sdistribucšø produktových dommt
inovované produktyt zjednoduenšø prce pro po-
radce. Velkým tématem budou ivjrové testy
akonhšøcšø pnechodné obdobšø avzdjlvnšø obecnjt
kdy testy pninesl iMIFID. Oponoval jsem njkteré
otzky amusšøm nšøctt de nezbýv ned vjnitt de do-
jde kzjednoduenšø otzekt njkteré byly velmi
tjdké. VM&M budeme dle vyvšøjet STORMM-
BOOK apninet dalšø technologické inovace do
finanhnjrealitnšøho byznysu. Intenzivnj komuni-
kujeme sbankami apojilovnamit hledme dalšø
modn vyuditšø apropojenšø.
Hrajeme si svritulnšø realitou ajejšøm vyuditšøm
nejen vrealitcht ale idalšøch oborech. Vzhledem
kmnodstvšø dat onemovitostecht které mme kdis-
pozicit zkoušøme istrojové uhenšø ajak vyudšøt umj-
lou inteligenci. Bjhem 2018 urhitj jetj pnedsta-
všøme pr technologických novinek avychytvek.
Samoznejmj nešøme ipnšøleditosti kolem PSD2.

AcoPtenPdlouhodobDjHEPpohledPkamP

smDGujePtrh
MM74Slodit otzka. Zledšøt jestli se ptte na
23 roky nebo na 10 let. Zpohledu delšøho hori-
zontu vnšømm zsadnšø tot jak poradci obhjšø svou
pnidanou hodnotu vmhi klientmmt jak platný hl-
nek mezi producenty aklienty budout jak budou
mšøt postavenou svou sludbut vhem bude uniktnšø
avhem klientmm pninese hodnotu. Rmst bude vý-
znam distribuce investic skrze zprostnedkovatele
ajejich boj opozici son-linem aproducenty
(bankyt pojilovny...). Investice majšø obrovský po-
tencilt který dnes drdšø bankyt myslšøm si de idšøky
jid zmšønjné smjrnici PSD 2 se tady otevšør dalšø
pnšøleditost azledšø jak se ktomu trh distribuce
postavšø.
Pokud se na to podšøvm ohima jednotlivých po-
radcmt tak bude rmst význam jejich soft-skillst
které jen tjdko nahradšø technologie.
M74Zpohledu realit si neskromnj troufnu tvr-
ditt de trh budeme posouvat hlavnj my. Tot co
plnujemet aco nm umodkujšø STORMMBOOKYt
je njco neskutehného. Dšøky malé krabihce to m
dalšø mnodstvšø vyuditšøt které dnes jetj nechceme
prozrazovat. Dalšø velké vjci ns hekajšø voblasti
naich projektmt které se rozjšøddjjšøt jako je Nemo-
maxt obnova bytového fondu.

Ēed

ğĪ Mďdelace ĐďjiňĔĎŅ

ĠĪ PRďjiňĔĎŅ ĎečďĖiĔďēĔi

ʼnyPRotĵky ĤRObOVOR

F€…€:raƒchi‡rMRMrFiacer(Ž‰)
PF0001_2018 leden vnitrek NEW.qxp_Sestava 1 25.01.18 15:24 Stránka 18


PF01 2018 leden macura(1)

PDF file: PF01_2018 leden macura(1).pdf

Sestava 1© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz