DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

typographic cheatsheet 1 1

typographic cheatsheet 1 1
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/acyK
Popis:
triky
Velikost PDF souboru:
837.91 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/cyK.pdf
Stažení: typographic_che…et_1_1.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu typographic_cheatsheet_1_1.pdf:


v1.1 5 Autor: B1ra Soukupov1 (bara.soukupova@b-m.cz), Luk12 Fr5dek (lukas.frydek@b-m.cz) 5 1 Bene2 & Michl s.r.o., 2016 5 www.benes-michl.cz

TY¶OGRAPHIC¬ CHEATSHEET

TEČKA, DVOJTEČKA, ČÁRKA


s£zej¯ se za pěedch£zej¯c¯ slovo, za nimi normální

mezislovní mezera


n£sleduj¯-li dvÝ interpunkÏn¯ znam…nka po sobÝ,

neoddÝluM¯ se od sebe mezerou


konϯ-li vÝta vfirazem sbteÏkou (apod.), p¯ģe se pouze
Medno znam«nko, nikoli dvÝ


u matematickfich vfirazı se oddÝluj¯ mezerou zbobou stran (4:2=2)

7HÏNDvyznaÏen¯ konce vÝtyoznaÏen¯ kapitoly (1.3.3)

Napsal jsem vČtu a

zakonþil ji teþkou. Nynt naptãi „pĜtmou

Ĝeþ
“:


Ano, to je ona sltbeni vČta!“ Rid si pochutnim na
pravp domict slaninČ, vyuzenp klobisce atd. Jsem si vtce
neå jistê, åe sto metrĤ neubČhnu za mpnČ neå 5,5 sekundy.

Miluji vodku s

tonicem v

pomČru 4:1.
Naãi zdolali tČåkpho soupeĜe 2:1. Paralympik dokonþil

zivod v

þase 22

3 Interpunkce

prednaska.pdf
)aktoriil zapisujeme pomoct vykĜiþntku n!.ZÁVORKY


s£zej¯ se bez mezer k vÝt£m a vfirazım, kter… ̺obaluj¯̸


(obl…) [hranat…] {sloŀen…} /lom¯tka/
Je neskonale krisnp zakousnout se do uzenpho masa

dČdeþkovy domict udtrny).

UVOZOVKY


klasick… dvoMit« Ïesk« uvozovky se dle sv…ho tvaru

nazfivaj¯

99 66 („ “)


lze pouŀ¯t jednoduch… 9 6 (‚ ‘) nebo takzvan… obr£ce-

n… francouzsk… (» «)


znak " je znaÏkou m¯ry palce nebo Ïasov…ho ¼daje ve vteěin£ch (tak… tzv. programátorské uvozovky)

Uvozovky „české“

„Vnořené ‚uvozovky‘ české“

alternativní

uvození«

“double” and ‘single’ quotes

«les guillemets»


PĜtmou Ĝeþ obvykle nalezneme uvnitĜ ‚uvozovek‘.“tyto uvozovky mohou nabêvat »rĤznêch« podob.“Celi vČta v

uvozovkich mi interpunkci uvnitĜ.“

Je-li v

uvozovkich jen jedno slovo, je interpunkce vnČuvozovek“. (Platt i pro zivorky

.)Apostrof
To jsem se lek’. sister’s ’s morgens

canD’Artagnan gov’t

mavtre dh{tel

O’Reilly Geh’ mit mir

ZKRATKY


Pozor! ̺viz“ p¯ģeme vŀdy Eez teÏky! Nen¯ to zkratka,

ale rozkazovac¯ zpısob slovesa vidÝt


zkratky pr£vn¯ch Iorem se podle nov…ho vyd£n¯
normy mohou, ale jiŀ nemus¯ ps£t v souladu s ob-

chodn¯m rejstě¯kem
a.s. / s.r.o. / spol.sr.o. / k.s. / v.o.s.

ČÍSLOVKY

29000 mezera (nebo tečka) mezi řády
14 desetinná místa oddělujeme čárkou

16. řadová číslovka

horní a dolní indexy

3HQÝŀQ¯Ï£VWN\
50.þ / .þ50,00 / 10000€ / 130Sk / ਃਚ਋60pomlÏka zastupuje dvÝ nuly


nedoporuÏuje se z£pis 50,— Kč ani Kč 50,— radÝji
zapisovat celfim ϯslem: 50,00 Kč, ale l…pe 50 Kč-HGQRWN\


stupeĊ se standardnÝ oddÝluMe od pěedch£zej¯c¯ho

slova

mezerou


ve smyslu pě¯davn«ho Mm«na se sází Eez mezery


vfijimkou je stupeĊ jako jednotka ¼hlu,
¼daj stupeĊ̱minuta̱vteěina se s£z¯ bez mezer
30% = třicet procent 30% = třicetiprocentní
20° = dvacet stupňů 12° = dvanáctistupňový
4‰ = čtyři promile 2km = dvoukilometrový
Venku je necelêch 7°C.
Nejvtce mu chutni 12ƒ pivo. dvanictistupĖovp

Otcova facka mne zasihla v

~hlu 45°.

Otcova facka mne zasihla v
45ƒ ~hlu.

pČtaþtyĜicetistupĖovpm
Mi mili se mi veþer nastavila pod ~hlem 75`“.

6NORĊRY£Q¯ϯVORYHN

Do osmnicti let

ĺ do18let

nikdy ne 18ti, 18-ti

devatenictiletê

ĺ 19letê

PČtihodinovê

ĺ 5hodinovê
letê dvacetidvouletê (dvaadvacetiletê)

153
let stopadesittĜilet'DWDDÏDVRY«¼GDMH

letopoþty bez mezer

pĤl þtvrtp

1989

15.30 i 15:30

10 hodin,

minut,

sekund a

setin ĺ 10:5

Paralympik dokonþil zivod v

þase 22:12,56.

)rantiãek Muzika

)rantiãek Muzika

*1900 †1974 1900–1974

DD.MM.RRRR 6.12.2014 (v textu)

RRRR–MM–DD

2015±05±01 (v ~þetntch zizn. ap.)

9.ziĜt2015 (v textu)

POMLČKA


kr£tk£ nebo dlouh£, jedno kterou variantu zvol¯me,
ale mus¯me jednotnfi styl drŀet v cel…m textu


znaϯ delģ¯ pěest£vku vběeÏi, uvozen¯ pě¯m… ěeÏi, za-
stoupen¯ opakov£n¯ znam…nka, oznaÏen¯ cel… penÝŀn¯
hodnoty apod.

3ěHVW£YNDYběHÏL


oddÝluje se z£kladn¯ mezislovn¯ mezerou


nesmí st£t na zaÏ£tku ě£dku (na konci ano)


interpunkce se s£z¯ hned za pomlÏku bez mezery

MČla to bêt pĜedniãka o

typograýi, ale–jak se dalo þekat–

pĜedniãejtct mluvil o

nČþem ~plnČ jinpm.

ÄSlezte z

toho lustru Donalde, vidtm vis, nebo–!“

ÄPomoc–––“

8YR]RY£Q¯Sě¯P«ěHÏL


mıŀe se vyskytovat na zaÏ£tku ě£dku


vÝtģinou se odsazuje zar£ŀkou abod prvn¯ho slova se

oddÝluje pevnou mezerou
V tom se vedle åeny objevil polonahê muå a

zaĜval:
—Honzo domĤ!
.luk se po tomto zvolint ledabyle zvedl a

zakĜiþel:
—8å du, mamineþko!2SDNRY£Q¯Y¿UD]XÏasto vbseznamech nebo rejstě¯c¯ch


oddÝluje se od n£sleduj¯c¯ho slova nemÝnnou mezerou


m¯sto pomlÏky mıŀeme pouŀ¯t znak tilda (~bvlnovka)

Salim 8herik

—Vysoþina

—Paprikiã

—Junior

9¿ÏHW


pomlÏka (i jinfi graͤckfi symbol) mıŀe zastupovat

odr£ŀku ve vfiÏtu
Dneãnt nabtdka:

—sidlo

—mislo

—pivo
3RPOÏNDYHVP\VOXRGGRDŀYHUVXV̿sází se z£sadnÝ Eez mezer


nesm¯ Efit na zaÏ£tku ani na konci ě£dku


pokud tak ě£dek vych£z¯ abnem£me moŀnost, jak se
tomu vyhnout, je nutn« nahradit pomlÏku slovním

výrazem

OtevĜeno 8.00

20.00 hodin.

OtevĜeno 8.00

¤aå
20.00 hodin.
V souþasnosti viåtm 70–90 kilogramĤ.
V souþasnosti viåtm 90¤aå 95 kilogramĤ.

Na zipas ýesko

Maćarsko jsem nebyl vĤbec zvČdavê.

Na zipas ýesko
¬v. Maćarsko jsem nebyl vĤbec zvČdavê.

Vådy jsem miloval dvojici /aurel

Hardy.

Vådy jsem miloval dvojici /aurel

¬a

Hardy.
12. ziĜt–15. Ĝtjna 2000 ale 12.–13. ziĜt 2006

Trasa Praha


BerltnSPOJOVNÍK


spoMuMe (logicky) vfirazy nebo ϣsti slova


sází se vŀdy Eez mezer tÝsnÝ kbpěil…haj¯c¯m slovım


vbÏeģtinÝ t…ŀ plat¯, ŀe rozdÝl¯-li se vfiraz vbm¯stÝ spo-

jovn¯ku,
opakuMe se znam«nko ibna dalģ¯m ě£dku


na kl£vesnici se nach£z¯ tam, kde vÝtģina lid¯ hled£

pomlÏku
chcete-li, mim-li, Brno-mČsto, Ostrava-Poruba, slovntk

þesko
anglickê, sado-maso, Aneåka Hodinovi-Spurni, Jean-

)ranoois /yotard,

ISBN 3

8252

2197

0, on

line, e-mail

ÄS

nejvČtãt radostt, vzicni pant,³ dČl Mlok zdvoĜile

se uklinČje. ÄNebude-
li vim totiå vaditi, åe mĤj libosad jest pod vodou.³

KONCE ŘÁDKŮ


neukonÏovat ě£dek jednoznakovfimi spojkami abpěed-

loŀkami (a, i, v, k, z, o, s)

Nikdy nerozdělujeme slova

kolo

pravit

dråka

155kni

hovna

kunda
r.¬o., 12.¬7.¬1982, A.¬/ustig, Ing.¬

.opalLOMÍTKO


obyÏejnÝ se sází bez mezer kbpěil…haj¯c¯m vfirazım
Jsou-li tyto zkratkami, teÏka se vypouģt¯


oddÝluje-li vfirazy ve vfiÏtu, odsazuje se zbobou stran

mezerami


ubv¯ceslovnfich vfirazı se doporuÏuje z£pis sbmezerou
Jel jsem na motocyklu rychlostt 65 km/h.
âkolu jsem opustil ve ãkolntm roce 2000
2001.
http:
www.typomil.com/sazba/interpunkce.htm.
Nabtdka: ãunka/ovarovp koleno/ltþko/jaternicovê prejt

Strana 1/4 ale takp Strana 1/4

AUTORSKÉ A OCHRANNÉ ZNÁMKY


Copyright © se sází pěed Mm«no vlastn¯ka autorskfich

pr£v a je oddÝlena mezerou


Registered ® registrovan£ znaÏka, chr£n¯ n£zev
nebo logo a s£z¯ se za chr£nÝnfi n£zev bez mezery
na stěed ě£dku. NÝkdy je s£zena i jako horn¯ index

(exponent)


TradeMark™ n£m oznamuje, ŀe m£me co dÝlat
sbochrannou (neregistrovanou) zn£mkou. Pěisazuje

tÝsnÝ za slovo

bez oddÝlov£n¯ mezerou


pouŀit¯ tÝchto znaÏek se ě¯d¯ autorskfim z£konem abdalģ¯mi pěedpisy

©LOGO LOGO®

LOGOLOGO
&RS\ULJKWYbNRPELQDFLVbÏDVRY¿P¼GDMHP

©N£zev ͤrmy,2015
Zmíněná pravidla souhlasí s českou normou ČSN 01 6910
z roku 2014. U angličtiny a dalších jazyků fungují jiné principy
než v jazyce českém.
v1.1 5 Autor: B1ra Soukupov1 (bara.soukupova@b-m.cz), Luk12 Fr5dek (lukas.frydek@b-m.cz) 5 1 Bene2 & Michl s.r.o., 2016 5 www.benes-michl.cz

#POPISZKRATKA(L) ALT +

…Výpustka (tři tečky)0133

Hvězdička(P) Alt + -042Křížek0134Dvojitý křížek0135Počáteční uvozovky0132Koncové uvozovky0147Jednoduchá poč. uv.0130Jednoduchá konc. uv.0145


Krátká pomlčka0150Dlouhá pomlčka0151

Tilda (vlnovka)(P) Alt + 10126

Copyright0169

Registered0174TradeMark0153

Zavináč(P) Alt + V064

Mřížka(P) Alt + x035

ProcentaShift + =037Promile0137

Ampersand(P) Alt + c038

Ostré S(P) Alt + §0223

Menší než(P) Alt + ,060

Větší než(P) Alt + .062

Zpětné lomítko(P) Alt + q092

Hranatá poč. závorka(P) Alt + f091

Hranatá konc. závorka(P) Alt + g093

Složená poč. závorka(P) Alt + B0123

Složená konc. závorka(P) Alt + N0125

Fr./Rus. poč. uvozovky0171

Fr./Rus. konc. uvozovky0187Fr./Rus. poč. jedn. uv.0139Fr./Rus. poč. konc. uv.0155

#POPISZKRATKA(L) ALT +

¤Měna(P) Alt + ¨0164Euro(P) Alt + e0128

Dolar(P) Alt + ů036

Cent0162

Libra0163

Yen0165

Stříška(P) Alt + 3094Bod0149

Svislá linka(P) Alt + W0124

Přerušená linka0166

Zápor0172

Plus mínus0177

Stupně0176

Mikro0181

Oddíl0167

Odstavec0182

Middot0183

Zlomky – čtvrtina0188

Zlomky – polovina0189

Zlomky – tři čtvrtiny0190

Dělení(P) Alt + ú0247

Násobení(P) Alt + )0215

Nezalomitelná mezera0160

#POPIS(L) ALT +

☺Smajlík1 (Num)Smajlík inverzní2 (Num)Srdce3 (Num)Diamanty (kule)4 (Num)Kříže (žaludy)5 (Num)Piky (listy)6 (Num)Bod7 (Num)Bod inverzní8 (Num)Kruh9 (Num)Kruh inverzní10 (Num)Muž11 (Num)Žena12 (Num)Nota13 (Num)Nota spojená14 (Num)Slunce15 (Num)Trojúhelník vpravo16 (Num)Trojúhelník vlevo17 (Num)Změna výšky18 (Num)Dvojitý vykřičník19 (Num)

Znak odstavce20 (Num)

Paragraf21 (Num)Obdélník22 (Num)Šipka vertikální23 (Num)Šipka nahoru24 (Num)


Šipka dolů25 (Num)Šipka vpravo26 (Num)Šipka vlevo27 (Num)Pravý úhel28 (Num)Šipka horizontální29 (Num)Trojúhelník nahoru30 (Num)Trojúhelník dolů31 (Num)

ZÁKLADNÍ ZNAKY
Některé znaky lze zapsat i pohodlněji klávesovou zkratkou ve Windows, většinou se jedná o pravý (p) ALT +
klávesnici>. Tyto zkratky fungují např. v Poznámkovém bloku. Některé aplikace mohou mít na těchto zkratkách defi-
nované jiné úkony a tak je nejjistější zapsat znak s levým (l) ALT +

SPECIÁLNÍ ZNAKY
Tyto znaky fungují jen s rozšířenými znakovými sadami,
např. Arial. Zkratky se píší pomocí levého (L) ALT + (num)

Zdroje:


AMBROSE, Gavin a Paul HARRIS. Grafický design: typografie. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. Základy designu. ISBN 978-80-251-2967-8.


BERAN, Vladimír. Typografický manuál: učebnice počítačové typografie. 5. vyd. Náchod: Manuál, 1994. ISBN 80-901824-0-2


Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2016 [cit. 2016-03-14]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/


Interpunkce a speciální znaky. Typomil [online]. Praha: Typomil, 2012 [cit. 2016-03-14]. Dostupné z: http://typomil.com/sazba/interpunkce.htm


typographic cheatsheet 1 1

PDF file: typographic_cheatsheet_1_1.pdf

typographic_cheatsheet_1_1.indd© 2021 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz