DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Prihlasovací formulár 2017

Prihlasovací formulár 2017
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aejk

Velikost PDF souboru:
245.36 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/ejk.pdf
Stažení: Prihlasovací fo…r 2017.pdf

Datum uložení souboru:
28. 03. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Prihlasovací formulár 2017.pdf:


Záväzný prihlasovací formulár do denného tábora

1.Podtatranský futbalový kemp

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa:

Súhlasím, aby sa vyššie uvedené dieťa zúčastnilo futbalového kempu.
Prehlasujem, že moje dieťa bude dodržiavať stanovený vnútorný poriadok, v prípade úmyselne
spôsobenej škody ja ako rodič túto škodu v plnej výške uhradím.
Súhlasím aby sa dieťa vzdialilo z bežného miesta konania tábora, ak to vyžaduje denný program
(prechádzka, výkon programu).
Súhlasím, že v prípade mimoriadne neprispôsobivého správania dieťaťa toto môže byť vylúčené
z ďalšej účasti na táborovom pobyte.
V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v tomto formulári. Čestne
vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe
vlastného rozhodnutia.
Týmto vyhlasujem, že účastník tábora neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad
verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti nenariadil dieťaťu karanténne
opatrenie alebo zvýšený zdravotný a lekársky dozor, neužíva antibiotiká ani iné lieky.
Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti,
prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie.
Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami uverejnenými nižšie vo formulári. Doručenie
formulára je akceptované ako záväzná prihláška.

Meno a priezvisko dieťaťa:

Rodné číslo:

Termín:

(ak ide o denný kemp do zátvorky

napísať ,,DENNÝ,,)

Adresa dieťaťa:

Variabilný symbol úhrady (rodné
číslo):

Zákonný zástupca:

Kontakt na zákonného zástupcu
(tel., e-mail):

Doplňujúce informácie o dieťati
(alergie, iné):

Veľkosť trička:

(každý zúčastnený dostane tričko

s potlačou kempu)

Všeobecné obchodné podmienky

PRIHLÁSENIE
Ponuka kempov sa uskutočňuje prostredníctvom tohto prihlasovacieho formuláru.
Objednávka kempov sa uskutočňuje iba tak, že vyplnený prihlasovací formulár je
odoslaný na e-mailovú adresu futbalkemp2@gmail.com.
Po odoslaní prihlasovacieho formulára sa tento prihlasovací formulár považuje za záväzný a jeho
platnosť trvá maximálne do termínu na úhradu kempu, po neuhradení kempu sa rezervácia pobytu
alebo kempu automaticky stornuje.
1.Podtatranský futbalový kemp je oprávnený požiadať v prípade potreby doplnenia prihlasovacieho
formulára o dodatočne potrebné informácie vhodným spôsobom, zväčša telefonicky alebo e-
mailom.
Objednávajúci je oprávnený v prípade záujmu požiadať o ďalšie informácie, zistiť ich vhodným
spôsobom, zväčša telefonicky alebo e-mailom na kontakte 0911471550, futbalkemp2@gmail.com

PLATENIE
1.Podtatranský futbalový kemp garantuje účastnícky poplatok za futbalový kemp platný v čase
odoslania prihlasovacieho formulára. Účastnícky poplatok je stanovený:
- na 170 Eur za jedno dieťa na jeden pobyt vo futbalovom kempe pre deti (plná penzia, 6
dní/5 nocí, tréningový proces, pitný režim, tréningové pomôcky, výlet, tričko, spomienkové

predmety.)
- na 70 Eur za jedno dieťa na denný kemp, obed 5x, výlet, tréningový proces, pitný režim,
tréningové pomôcky, tričko, spomienkové predmety.)
Kemp sa uskutoční len pri minimálnom počte 20 detí. Kapacita jedného
turnusu je 30 detí.
Pri nenaplnení minimálnej kapacity turnusu bude poplatok vrátený na účet platiteľa v plnej
výške.
Úhrada za futbalový kemp sa vykonáva vopred bezhotovostným prevodom na účet (Unicredit bank
č.u.: 1359994018/1111 IBAN: SK5011110000001359994018, uviesť variabilný symbol alebo
správu pre prijímateľa rodné číslo alebo meno dieťaťa).

1.Podtatranský futbalový kempPrihlasovací formulár 2017

PDF file: Prihlasovací formulár 2017.pdf

Záväzná prihláška do jazdeckého tábora na ranč Haferník (Test)© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz