DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Akademiskaord utförlig 3.pdf

Akademiskaord utförlig 3.pdf
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/agCp

Velikost PDF souboru:
322.48 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/gCp.pdf
Stažení: Akademiskaord_u…-3.pdf.pdf

Datum uložení souboru:
30. 10. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Akademiskaord_utförlig-3.pdf.pdf:


nQVYHQVNDNDGHPLVNRUGOLVWDVersion 2.0
rd Böjning Betydelse Språkprov Engelska

1 dock

adverb
oböjligt i alla fall, ändå, likväl Efter ett par rosade novellsamlingar, som ock inte blev några
försäljningssuccéer, började författaren att skriva romaner

however, nevertheless,

still, yet

2 studie

substantiv

studien

studier

studierna
förarbete (särskilt till ett konstverk);

(mindre) undersökning

kvantitativ studie

kvalitativ studie

genomföra en studie

bedriva studier

Lindberg baserar sina resonemang på empiriska studier

study

3 beskriva

verb

beskrev

beskrivit;

beskriver
berätta om, redogöra för, framställa De nya strukturerna inom skolväsendet beskrivs av flera intervjupersoner som

öppnare och friare

describe

4 social

adjektiv

socialt

sociala

1. som har att göra med samhället

och människors samspel;

sällskaplig, trevlig

2. som har att göra med samhällets

omvårdnad av medborgarna

social status

Människorna i staden kände varandra, den sociala kontrollen var stark och

könsrollerna traditionella

public, social

5 enligt

preposition
oböjligt i överensstämmelse med, efter Enligt tidningsrapporter kom det ca 5000 åhörare för att lyssna på politikerns

tal

I romanen går det, enligt min mening, en skarp skiljelinje mellan det onda och

det goda

according to

6 innebära

verb

innebar

inneburit;

innebär
betyda, medföra Vårdnadsansvaret innebär både rättigheter och skyldigheter för dig som

förälder

Romerskt medborgarskap innebar en mängd friheter och privilegier

imply, mean

7 samt

konjunktion
oböjligt och I slutet av boken återfinns en kortfattad bibliografi samt en lista över centrala

termer

Materialet består av gruppernas laborationsrapporter samt intervjuer med

studenterna

and

8 form

substantiv

formen

former

formerna

1. sätt på vilket något är ordnat;

utseende
2. fysiskt tillstånd, förmåga att nå

bra (idrotts)resultat

3. ett ords utseende när det böjs
De har upplevt följderna av andra världskriget i form av bombade hus och städer

Han valde att publicera sig i form av tidskriftsartiklar

Deras författarskap skiljer sig åt till både form och innehåll

form, mould, shape

9 betydelse

substantiv

betydelsen

betydelser

betydelserna

1. mening, innebörd

2. värde, vikt

av stor betydelse

ordens centrala betydelse i Strindbergs dramatik

consequence,

importance, meaning,

sense, significance

10 fall

substantiv

fallet

fall

fallen

1. handlingen att störta ner eller

ramla undergång,

undergång

2. fors; stup

3. händelse, tillfälle; exempel
Förekommer det religiösa motiv i verken? I så fall, i vilken utsträckning?

I mer sällsynta fall bedrevs eftermiddagsundervisning efter skolans slut

case, fall

11 begrepp

substantiv

begreppet

begrepp

begreppen
föreställning, uppfattning I sin bok från 1994 genomför Derrida en analys av begreppet "demokrati"

concept, conception,

idea, notion

12 relation

substantiv

relationen

relationer

relationerna

1. förhållande

2. känslomässigt (ofta sexuellt)

förhållande; (formell)

förbindelse
I nyare forskning betonar man författarens relation till modernismen

relation, relationship

13 möjlighet

substantiv

möjligheten

möjligheter

möjligheterna
möjlig utväg, tillfälle Ett flertal kommittéer har tillsatts för att utreda möjligheterna att minska

utsläppen

possibility

14 bild

substantiv

bilden

bilder

bilderna

foto, teckning, målning etc.;

bildligt> skildring; liknelse

en positiv bild

en heltäckande bild

Mediernas uppgift är att förmedla en rättvisande bild av verkligheten

image, picture

15 utifrån

preposition
oböjligt (med utgångspunkt) från Denna undersökning behandlar undervisning om skönlitteratur utifrån följande

perspektiv

from outside, on the

basis of

16 skapa

verb

skapade

skapat;

skapar

få något att existera, forma något

nytt; åstadkomma

Och kom ihåg

skapas av oss

create

17 analys

substantiv

analysen

analyser

analyserna
noggrann undersökning Avhandlingen innehåller korta analyser av skönlitteratur från 1930-talet

analysis

18 skillnad

substantiv

skillnaden

skillnader

skillnaderna

1. olikhet

2. differens
Några tydliga regionala skillnader går knappast att se i mitt material

difference, discrepancy,

disparity, distinction,

divergence, variance

utgöra

verb

utgjorde

utgjort;

utgör

fungera som, vara; uppgå till (en viss

summa)

Makten och motståndet står i relation till varandra och utgör varandras

förutsättningar (Foucault 2002)

consist of

20 perspektiv

substantiv

perspektivet

perspektiv

perspektiven
(sätt att få fram) djup i bilder som är

platta; punkt eller riktning

som man betraktar något från

ett historiskt perspektiv

anlägga ett perspektiv

perspective

21 resultat

substantiv

resultatet

resultat

resultaten
följd som värderas; prestation Detta stämmer väl överens med resultat från tidigare studier

result

22 text

substantiv

texten

texter

texterna

1. sammanhängande skriftlig

framställning

2. ord till en melodi

förhållandet mellan text och bild

lyrics, text

anse

verb

ansåg

ansett;

anser

tycka

Många av dem som svarat på enkäten anser att e-postsystemet fungerar bra

consider, think

24 utveckling

substantiv

utvecklingen

utvecklingar

utvecklingarna

handlingen att utveckla något; det

att utvecklas, tillväxt
En studie av regionens utveckling under 1800- och 1900-talet

development

25 grund

substantiv

grunden

grunder

grunderna

1. underlag, botten;

2. orsak, anledning
Ledarskap handlar i grund och botten om maktrelationer - vem som bestämmer

och vilka som följer

På 60-talet emigrerade han från Grekland där han blivit jagad på grund av sina

politiska sympatier

base, cause, foundation,

reason, reef, sandbar,

shallow, shoal

26 kring

preposition
oböjligt runtom; ungefär Denna studie fokuserar på hur geografilärare resonerar kring ämnet

klimatförändringar

around

27 forskning

substantiv

forskningen

forskningar

forskningarna
vetenskapligt arbete Borgströms forskning om kvinnlig samkönad kärlek i 1800-talets litteratur

research

28 därmed

adverb
oböjligt med detta Författarens syn på modernism förefaller därmed alltför förenklad

thus, with that

29 förhållande

substantiv

förhållandet

förhållanden

förhållandena

1. omständighet

2. relation
Under 1980-talet stabiliserades andelen kejsarsnitt i Sverige i förhållande till det

totala antalet förlossningar

circumstance, condition,

relationship

30 avhandling

substantiv

avhandlingen

avhandlingar

avhandlingarna

utförlig (vetenskaplig) uppsats eller

bok
Tre viktiga begrepp i den här avhandlingen är team, kompetens och perspektiv

I avhandlingen analyseras hur diskursen kring nervösa besvär har övergått i en

diskurs kring stress

dissertation, thesis,

treatise

31 diskutera

verb

diskuterade

diskuterat;

diskuterar

samtala om, överlägga om;

ifrågasätta
Studiens resultat diskuteras i kapitel 8

discuss

32 situation

substantiv

situationen

situationer

situationerna
läge, tillstånd Studien visar att glesbygdens situation är besvärlig

occasion, position,

situation

33 uttryck

substantiv

uttrycket

uttryck

uttrycken

1. yttre tecken (

1), manifestation

2. ordförbindelse, formulering
det svenska uttrycket "prata i nattmössan"

Dikten kan tolkas som ett uttryck för rädslan att offra sig själv för andra

expression

34 diskussion

substantiv

diskussionen

diskussioner

diskussionerna
samtal, överläggning, debatt Sammanfattning och diskussion

För en diskussion om skolans värdegrund se Skolverkets material från 1999

debate, deliberation,

discussion

35 individ

substantiv

individen

individer

individerna
enskild varelse, människa För Anna-Maria Lenngren står individen och familjen i fokus

individual

36 roll

substantiv

rollen

roller

rollerna

1. person (karaktär) i en teaterpjäs

eller film

2. socialt beteende; uppgift
Peter Pohls bakgrund har spelat stor roll för hur hans författarskap har gestaltat

sig

en teori om kulturens roll i det socialistiska samhället

matter, part

37 erfarenhet

substantiv

erfarenheten

erfarenheter

erfarenheterna

upplevelse; kunskap (genom egna

upplevelser)
Hur vill du beskriva din erfarenhet av Svenska kyrkan?

experience

38 tydlig

adjektiv

tydligt

tydliga
lätt att uppfatta, märkbar, klar ett tydligt exempel

en tydlig koppling

Under 1990-talet såg man en tydlig minskning av antalet minkfarmer

clear, legible

39 syfte

substantiv

syftet

syften

syftena
avsikt, ändamål Syfte och frågeställningar

Syftet med denna avhandling är att belysa studenternas skrivande inom
juridikutbildningen vid Uppsala universitet

aim, end, purpose

40 exempelvis

adverb
oböjligt till exempel Större uppgifter, exempelvis att skriva uppsats, omfattar flera moment

for example

41 utveckla

verb

utvecklade

utvecklat;

utvecklar

göra något (större och) bättre;

förklara närmare
Efter avhandlingen har hon utvecklat sina teorier i en rad olika studier (se t.ex.

Olsson 1999 och 2002 )

develop

42 ställa

verb

ställer

ställt;

ställer

1. placera upprätt eller stående;

placera

2. framföra, rikta
3. sätta på ett visst sätt, ställa in
Styrelsen ställde inga frågor för att närmare utreda vad som hänt

set, pose

43 sammanhang

substantiv

sammanhanget

sammanhang

sammanhangen

1. logisk ordning

2. samband, förbindelse
En komplicerande omständighet i sammanhanget

Heideggers terminologi diskuteras och sätts in i sitt sammanhang

coherence, connection,

consistency, context

44 antal

substantiv

antalet

antal

antalen
mängd (uttryckt i siffror) Antalet missionärer ökade efter andra världskrigets slut

number, quantity

45 verksamhet

substantiv

verksamheten

verksamheter

verksamheterna

fortlöpande sysselsättning, arbete;

Under första världskriget bedrev FBI en omfattande verksamhet

I den dagliga verksamheten på skolorna finns begränsat utrymme för reflektion

och eftertanke

activity

46 påverka

verb

påverkade

påverkat;

påverkar
utöva påverkan på individers möjlighet att påverka historiens gång

man har försökt påverka hushållen att köpa bilar som drar mindre bensin

affect

47 förändring

substantiv

förändringen

förändringar

förändringarna
ändring, förvandling Universitetet har genomgått ett antal strukturella och organisatoriska
förändringar under 1900-talets senare del

change

48 betrakta

verb

betraktade

betraktat;

betraktar

1. se på

2. anse, bedöma
Boken kan betraktas som ett viktigt inlägg i den socialpolitiska debatt som

fördes under 1920-talet

view, regard

49 uppfatta

verb

uppfattade

uppfattat;

uppfattar

1. förstå, tolka

2. lyckas höra
En text är koherent när läsaren tydligt uppfattar hur olika enheter i texten

hänger samman

understand, interpret

50 endast

adverb
oböjligt bara, enbart, blott Föreningen, som från början endast var för kvinnor, är idag öppen för alla

intresserade

only

51 samband

substantiv

sambandet

samband

sambanden

(logisk) förbindelse mellan olika

företeelser
Rekommendationer för att undvika risker i samband med graviditet

connection, relation

52 material

substantiv

materialet

material

materialen

ämne som (ofta) inte är färdigt utan

ska bearbetas; kunskapsstoff

material och metod

Allt empiriskt material har kontollerats av professor Valerie DeMarinis

material

53 uppgift

substantiv

uppgiften

uppgifter

uppgifterna

1. meddelande om ett faktum

2. avgränsat arbete (särskilt i

skolan)

statistiska upgifter

biografiska uppgifter

Författaren menar att förskolans viktigaste uppgift är att stärka barnen i deras

sociala utveckling

information, task

54 enskild

adjektiv

enskilt

enskilda
privat; enstaka vad betyder det för enskilda individer att vara same?

Försäkringskassan ska ta hänsyn till förhållandena i varje enskilt fall

individual, private

55 respektive

adverb

oböjligt och i det senare fallet (för

förtydligande)
Detta projekt studerar eventuella skillnader mellan kvinnors respektive mäns
möjligheter att nå samhällets högsta positioner

respectively, respective

56 utgångspunkt

substantiv

utgångspunkten

utgångspunkter

utgångspunkterna
ställe där man börjar, startpunkt Den klassiska retoriken var fortfarande under Gustaf IIIs tid en självklar
utgångspunkt för talare och skribenter

starting point

57 intresse

substantiv

intresset

intressen

intressena

1. lust att ägna något sin

uppmärksamhet förmåga att

fånga uppmärksamhet

2. något som man kan ha fördel av,

engagemang
Sju föräldrar anmälde intresse av att delta i pilotstudien

Enkätsvaren visar att det finns ett grundläggande intresse för demokratifrågor

hos lärarna

interest

58 process

substantiv

processen

processer

processerna

1. förlopp, utveckling

2. rättegång, mål
Synen på läsning som en process där mening skapas i dialog mellan text och

läsare

case, lawsuit, legal

action, process

59 såväl

konjunktion
oböjligt både Teorin exemplifieras med hänvisningar till böcker av såväl manliga som

kvinnliga författare

as well

60 mening

substantiv

meningen

meningar

meningarna

1. åsikt, uppfattning

2. betydelse

3. avsikt, syfte

4. en eller flera satser som uttrycker

en tanke (och som i skrift brukar

avslutas med punkt)
Det råder delade meningar om vilket inflytande arv och miljö har på människans

musikalitet

I texter av Bourdieu är det inte ovanligt med långa meningar

idea, intention, meaning,

opinion, sense, sentence

61 uppfattning

substantiv

uppfattningen

uppfattningar

uppfattningarna

1. det att kunna uppfatta något

2. mening, åsikt
Enligt min uppfattning måste definitionen nyanseras och utvecklas

opinion, understanding

62 förutsättning

substantiv

förutsättningen

förutsättningar

förutsättningarna

omständighet som utgör ett

nödvändigt villkor för något
en undersökning av idrottsrörelsens ekonomiska förutsättningar under sent

1900-tal

condition, prerequisite

63 central

adjektiv

centralt

centrala

1. som hör till centrum

2. viktig, ledande, huvud-
Läraren spelar en central roll när det gäller att att hjälpa studenter att hantera

stress

central, centre

64 teori

substantiv

teorin

teorier

teorierna

system av antaganden som ska

förklara vissa fakta
Inom feministisk teori talar man bl.a. om patriarkala strukturer

theory

65 nivå

substantiv

nivån

nivåer

nivåerna
äge i höjdled; För att kunna genomföra studien krävdes att deltagarnas språkkunskaper låg på

en relativt hög nivå

level

66 handling

substantiv

handlingen

handlingar

handlingarna

1. något man gör, gärning

2. det som händer i en roman e.d.,

intrig

3. akt, dokument

en symbolisk handling

protokoll och andra handlingar

Det är hög tid att dessa tankar omsätts i handling

act, action, document,

plot, story

67 intervju

substantiv

intervjun

intervjuer

intervjuerna

utfrågning av någon (särskilt för

press, radio, tv)
Studien bygger på intervjuer med 33 elever i skolår nio

interview

68 uttrycka

verb

uttryckte

uttryckt;

uttrycker
ge uttryck för; formulera uttrycka frustration

Många tillfrågade har uttryckt stark oro inför de kommande förändringarna

express

69 beskrivning

substantiv

beskrivningen

beskrivningar

beskrivningarna
berättelse, redogörelse en översiktlig beskrivning

Nedan följer en kort beskrivning av de två delarna

account, depiction,

description, portrayal

70 behov

substantiv

behovet

behov

behoven
något man måste ha, nödvändighet En del elever har stort behov av uppmärksamhet

necessity, need,

requirement, want

71 bidra

verb

bidrog

bidragit;

bidrar
hjälpa, medverka Kartläggningen kan bidra med viktig kunskap om de språkliga krav som elever

ställs inför i mötet med skolan

contribute

72 gemensam

adjektiv

gemensamt

gemensamma
som tillhör flera, allmän, ömsesidig gemensamma intressen

1944 träffades representanter för företagen för att dra upp riktlinjerna inför ett

gemensamt bolag

common

73 främst

adverb

oböjligt längst framme;

framför allt, i första hand
Hon har i sin avhandling främst undersökt romska elevers skolsituation under

det tidiga 2000-talet

Först och främst vill jag tacka mina handledare

first, foremost, in front,

mainly

74 däremot

adverb
oböjligt emellertid; tvärtom I intervjuerna framgår däremot en viss osäkerhet bland de tillfrågade

however, on the other

hand

75 tolkning

substantiv

tolkningen

tolkningar

tolkningarna

1. översättning

2. tydning, förklaring
Japansk poesi i urval och tolkning av Per Erik Wahlund

interpretation

76 övrig

adjektiv

övrigt

övriga
återstående Aristokratin blev rikare medan den övriga befolkningen fick det allt sämre ställt

Två av deras tre söner blev för övrigt präster

other, remaining

77 dels

konjunktion

oböjligt både Investeringar kan göras dels i mark och maskiner, dels i utbildning och kunskap

partly . . . partly

78 snarare

adverb
oböjligt hellre, rättare De tillfrågade studenterna var inte tveksamma inför valet av universitet, utan

snarare inför valet av utbildning

if anything, rather,

sooner

79 tolka

verb

tolkade

tolkat;

tolkar
1. översätta från ett språk till ett

annat

2. säga vad något (egentligen)

betyder
Inom Svenska kyrkan finns olika sätt att tolka och förhålla sig till bibeltexterna

interpret

80 aspekt

substantiv

aspekten

aspekter

aspekterna
synpunkt; synvinkel Språket i lagar och författningar har undersökts ur en rad olika aspekter

aspect

81 skilja

verb

skilde eller skiljde

skilt eller skiljt;

skild;

skiljer

1. avlägsna

2. se skillnaden, särskilja
En kritisk fråga som ställts är om den nya organisationen verkligen skiljer sig

från den tidigare

separate, distinguish

82 grad

substantiv

graden

grader

graderna

1. en måttenhet för värme

2. en måttenhet för vinklar

3. rang, värdighet

4. utsträckning, omfattning
Sedan mitten av 1990-talet bygger undervisningen i hög grad på att eleverna
själva tar ansvar för sin egen inlärning

degree, extent, grade,

rank

83 nämna

verb

nämnde

nämnt;

nämner
(i förbigående) tala om; framhålla Skolans uppdrag formuleras , som tidigare nämnts, av staten

mention

84 praktik

substantiv

praktiken

praktiker

praktikerna

1. praktisk övning (i ett yrke)

2. en läkares eller advokats

verksamhet; mottagning
Regional tillväxt - i teori och praktik

experience, practice

85 uppleva

verb

upplevde

upplevt;

upplever

1. vara med om

2. uppfatta, tycka
Många kommuner upplever en konkurrenssituation mellan kommunala och

fristående skolor

experience, understand

86 innehåll

substantiv

innehållet

innehåll

innehållen
det som finns inuti något, substans I studien fokuseras hur tio lärare ser på ämnets syfte, innehåll och centrala

metoder

substance

87 ingå

verb

ingick

ingått;

ingår

1. utgöra en del, vara inräknad

2. gå in i, komma överens om

I studien ingår sju fokusgrupper

be included in

88 presentera

verb

presenterade

presenterat;

presenterar

göra en person bekant med en

annan; visa fram,

demonstrera
År 2008 presenterade Högskoleverket en rapport som bekräftar bilden av att
allt färre män väljer att påbörja högre studier

present

89 samtal

substantiv

samtalet

samtal

samtalen
muntligt utbyte av tankar Gruppernas samtal registrerades av en bandspelare

conversation, discussion,

talk

90 förekomma

verb

förekom

förekommit;

förekommer
hända, ske, inträffa Den mest förekommande aktiviteten i hemmet för 11-åringar är att titta på tv

Denna typ av undersökningar är vanligt förekommande i ekonomiska tidskrifter

occur

91 metod

substantiv

metoden

metoder

metoderna
(systematiskt) sätt att utföra något kvantitativ metod

kvalitativ metod

material och metod

År 1868 utvecklade den brittiske kemisten Henry Deacon en ny metod för att

framställa klor

method

92 ske

verb

skedde

skett;

sker
äga rum, hända, inträffa När kommundelsnämnden ska fördela sina pengar sker det i förhandling med

rektorerna

happen, occur

93 institution

substantiv

institutionen

institutioner

institutionerna

1. bestående inrättning i samhället;

tradition

2. avdelning (för ett visst ämne) vid

universitet
Testet har utvecklats vid Psykologiska institutionen vid Umeå universitet

department, faculty,

institution

94 ekonomisk

adjektiv

ekonomiskt

ekonomiska

1. som har att göra med ekonomi

2. sparsam

den ekonomiska krisen på 90-talet

Hållbar utveckling förknippas med tre områden

ekonomiska

och det sociala

careful, economical,

economic, financial,

thrifty

95 universitet

substantiv

universitetet

universitet

universiteten

inrättning för forskning och högre

utbildning, högskola

Göteborgs universitet

Från och med 2008 är lärarhögskolan i Stockholm en del av Stockholms

universitet

university

96 berättelse

substantiv

berättelsen

berättelser

berättelserna
historia, skildring Kallifatides berättelse om att vara främling i Grekland är gripande

narrative, story, tale

97 föreställning

substantiv

föreställningen

föreställningar

föreställningarna

1. framförande på scen

2. tanke, idé
Folkhemmet baserades på en föreställning om en enad nation som arbetade mot

gemensam framtid

conception, idea,

performance

98 således

adverb
oböjligt följaktligen, alltså Resultaten skiljer sig således en del från tidigare studier

thus

99 bakgrund

substantiv

bakgrunden

bakgrunder

bakgrunderna

det som ligger längst bort från

åskådaren;
Enligt undersökningen dricker ungdomar med svensk bakgrund oftare än

ungdomar med utländsk bakgrund

background

100 funktion

substantiv

funktionen

funktioner

funktionerna

1. sätt att fungera, verksamhet

2. uppgift
Att vetenskap och religion har olika funktioner i människors liv är helt

uppenbart

function, operation,

purposeAkademiskaord utförlig 3.pdf

PDF file: Akademiskaord_utförlig-3.pdf.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz