DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Kouzelná Tančírna a káva s vůní páry

Kouzelná Tančírna a káva s vůní páry
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/ahFi

Velikost PDF souboru:
187.79 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/hFi.pdf
Stažení: NR33-17 web 22.pdf

Datum uložení souboru:
18. 08. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu NR33-17 web 22.pdf:


Výstava Má vlast cestami proměn

seznamuje každoročně s promě-

nami – místy, která chátrala, ale

podařilo se je zachránit, často

díky zapojení místních lidí. Pro-

střednictvím působivých foto-
grafií a stručných informací výsta-

va ukazuje, jak byly objekty zno-
vu opraveny a vráceny do života.

Na  konci června zahájila svou
pouť po krajích beské republiky.

Bude putovat až do května příš-

tího roku, kdy bude zahájen další,
jubilejní desátý ročník.

Dnes vyrazíme za  dvěma

zázračnými proměnami, které

svým návštěvníkům nabízejí ne-
všední zážitky.

Na kávu na peron

Obyvatelé Litoměřic mohou

opět chodit na  zastávku Lito-

měřice město. Na  vlak tu ale

nečekají, ten tudy neprojíždí již

od  padesátých let. Historickou

budovu bývalé prvorepublikové
železniční stanice zachránili míst-

ní podnikatelé a vybudovali v ní

stylovou „nádražáckou“ kavár-

nu. Zastávka vlaku tu fungovala

již od roku 1884, cestující tudy

projížděli po  jednokolejné trati

z Vídně do Německa. V důsled-

ku zdvoukolejnění tratě v letech

1957–1960 byla však zastávka

zrušena. Budova zůstala v majet-

ku beských drah, které ji posléze

nabídly do dražby. Od roku 2013

je budova v  soukromém vlast-

nictví. Majitelé, manželé Plíha-
lovi, se rozhodli zrekonstruovat budovu podle dobových foto-grafií. bást zazděných sloupů původního nástupiště byla vy-tata, restaurována a je použita na předzahrádku kavárny. Osvět-lení zajišťují repliky původních nádražních lamp a na zdech visí historické fotografie nejen lito-měřického nádraží, ale i  staré železniční mapy. Velkou zásluhu na designu kavárny mají kromě majitelů také designéři – manže-lé Monika a Michael White.

V parčíku před budovou stojí

od května 2014 parní lokomotiva

z roku 1897. Součástí zahrady je

také modelová železnice s domi-

nantami města Litoměřic. Kromě

výborné kávy vás tu čeká pano-
ramatický výhled na město.

Tanec v srdci Rychlebských hor

V předválečném období pat-
řila Tančírna s restaurací v Račím údolí poblíž Javorníku k nejkrás-

nějším a  nejoblíbenějším mís-

tům výletníků a milovníků zába-

vy. Secesní stavba byla postave-

na v letech 1906 až 1907. Bylo to

místo plné života – o sobotách

se zde konaly zábavy a v nedě-

li sem přicházeli místní na čaje

s hudbou. V budově se nacházel

přes dvacet metrů dlouhý lokál

a taneční sál, který byl zbudo-

ván celý ze dřeva a skla. Sál byl

obklopen dřevěnou verandou,

obložení bylo barevně lakova-

né, dřevěné trámky byly zdo-

beny plastickými ornamenty
a nejkrásnější částí Tančírny byly

barevné vitráže v modrém a ze-
leném tónu.

Po druhé světové válce byla

Tančírna využívána k  různým

účelům, například jako místo

pro dětské pionýrské tábory
a  rekreace nebo společenské akce myslivců. Střídali se i ma-jitelé – po státním statku a JZD budovu získaly za korunu beské dráhy. Postupem let však Tan-čírna začala chátrat, až hrozilo, že bývalé místo bujného spole-čenského života zmizí z povrchu zemského.

Záchrana na poslední chvíli

O  záchranu Tančírny se za-

sloužila občanská iniciativa,

která od roku 2005 bila na po-

plach a probudila část veřejnos-

ti na  Jesenicku. Pomocná ruka

přišla z  nedaleké obce Bernar-

tice, která budovu v roce 2008
odkoupila (za  350 tisíc korun).

Trvalo ale několik let, než se

podařilo získat na  rekonstrukci

prostředky z  dotací. Komplet-

ní opravy tak započaly až před

třemi lety. Mezitím se na pod-

poru obnovy Tančírny konaly

i  benefiční koncerty. Dnes je

toto historické místo opět plně

v  provozu. Hlavním prostorem
je velký taneční sál, který slouží

jako zázemí pro koncerty, au-

torská čtení, taneční vystoupe-

ní, workshopy a svatby. Spodní

část budovy tvoří salonek, kde

se odehrávají komornější oslavy

nebo tvořivé workshopy, a sídlí

zde také kavárna spolu s infor-

mačním centrem. Kolem Tan-

čírny se rozprostírá parčík, kde

je možné posedět. Pokud sem

dorazíte v neděli, naplno na vás

dýchne předválečná atmosféra,

protože v Tančírně se servíruje

odpolední čaj za doprovodu hry
na piano.

Kamila Kolmanová

Foto: Má vlast cestami proměn

Káva s vůní páry a historická tančírna
Posedět si nad dobrou kávou v místě bývalé železniční stanice a zajít si zatančit
do hlubin lesů v Račím údolí do obnovené tančírny. Takové jsou naše tipy pro
letní radovánky. Tato místa mají jedno společné – jedná se o obnovu zchátra-
lých míst a představuje je národní putovní výstava Má vlast cestami proměn.

cestami proměn
úd lí blíž J ík k jk ák li ů Stříd li i
HLASUJTE O NEJKRÁSNĚJŠÍ PROMĚNU TOHOTO ROČNÍKU!
Součástí putovní výstavy Má vlast cestami proměn je i soutěž
o nejkrásnější proměnu. Máte už svého favorita? Pokud ano,
hlasujte na www.cestamipromen.cz.
Obnovená secesní tančírna nabízí bohatý program
Na návštěvníka dýchne atmosféra parní železnice

22-23 NR33.indd 2209.08.17 17:24


Kouzelná Tančírna a káva s vůní páry

PDF file: NR33-17 web 22.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz