DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

OS 02 Prepravný poriadok ATDca

OS 02  Prepravný poriadok ATDca
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/aorK

Velikost PDF souboru:
537.64 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/orK.pdf
Stažení: OS 02 - Preprav… ATDca.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu OS 02 - Prepravný poriadok ATDca.pdf:


Organizačná smernica

- Prepravný na nepravidelnú

autobusovú dopravu -

Vydanie č.: 1

Dátum: 23.1.2015

Strana 1 z 6

OS - 02

Tento dokument je riadený v elektronickej forme, nesmie sa kopírovať, v prípade potreby sa môže tlačiť priamo z PC,
vytlačená verzia je platná do: 5. 2. 2015

PREPRAVNÝ PORIADOK

NA NEPRAVIDELNÚ AUTOBUSOVÚ

DOPRAVU
vydaný podľa §4 zákona č. 56/2012 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave

Organizačná smernica č. OS – 02
-Prepravný na nepravidelnú autobusovú dopravu- Strana 2 z 6

Obsah
1 SKRATKY ..................................................................................................................................... 3
2 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA ................................................................................................ 3
3 ROZSAH AUTOBUSOVEJ DOPRAVY ................................................................................. 3
4 POVINNOSTI DOPRAVCU..................................................................................................... 3
5 ZMLUVA O PREPRAVE OSÔB ............................................................................................. 4
6 PRÁVA CESTUJÚCEHO ......................................................................................................... 4
7 POVINNOSTI CESTUJÚCEHO............................................................................................... 4
8 PREPRAVA BATOŽINY CESTUJÚCEHO ............................................................................ 5
9 VYLÚČENIE OSÔB Z PREPRAVY ........................................................................................ 5
10 VZŤAHY CESTUJÚCEHO A ČLENOV OSÁDKY AUTOBUSU......................................... 5
11 MIMORIADNE UDALOSTI POČAS PREPRAVY ................................................................. 6
12 MAJETOK ZÁKAZNÍKA ......................................................................................................... 6
13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA .............................................................................................. 6
14 ROZDEĽOVNÍK ....................................................................................................................... 6

Organizačná smernica č. OS – 02
-Prepravný na nepravidelnú autobusovú dopravu- Strana 3 z 6

1 SKRATKY

MK – manažér kvality

VD – vedúci dopravy
SDSK - správca dokumentácie systému kvality

2 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
2.1 Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby,
príručnú batožinu a cestovnú batožinu.
2.2 Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je AT Dca, s.r.o. zapísaný v OR Okres. súdu
Trenčín oddiel: Sro, vložka číslo: 22759/R, IČO 45450536, DIČ 2022989375.
2.3 Prepravou sa rozumie premiestňovanie osôb a batožiny dopravným prostriedkom.
2.4 Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade
s dopravnou licenciou.
2.5 Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať prepravu, ak sú splnené podmienky
podľa tohto prepravného poriedku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický
stav, obsaditeľnosť alebo vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny,
ktoré nemožno odvrátiť.

3 ROZSAH AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
3.1 Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú autobusovú dopravu.
3.2 Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba
určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a
v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave
osôb za dohodnutú cenu. Je ňou každá príležitosť alebo opakovaná preprava, najmä
zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.
3.3 Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca nepravidelnú autobusovú dopravu v
nasledujúcom rozsahu: osobitná nepravidelná vnútroštátna autobusová doprava

4 POVINNOSTI DOPRAVCU
3.1 Všeobecné povinnosti dopravcu sú:
a) vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
b) označiť autobus používaný na podnikanie svojím obchodným menom,
c) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a s tým súvisiacich činností ďalšie
vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a na starostlivosť o

osádku autobusu a o cestujúcich,
d) zabezpečiť, aby v autobuse, ktorý sa používa na podnikanie, bol doklad o oprávnení na

podnikanie,

Organizačná smernica č. OS – 02
-Prepravný na nepravidelnú autobusovú dopravu- Strana 4 z 6

e) zabezpečiť, aby autobus, ktorý sa používa na podnikanie, garážoval na vymedzených
stanovištiach, t. j. SOŠ Dubnica nad Váhom, Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom,
f) vykonávať nepravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou,
g) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich, o prepravu batožiny, o
zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sa stali účastníkmi dopravnej nehody.

5 ZMLUVA O PREPRAVE OSÔB
5.1 V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa
vopred uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.
5.2 V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred
uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.
5.3 V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

6 PRÁVA CESTUJÚCEHO
6.1 Cestujúci má právo:
a) na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom, na prepravu batožiny a príručnej

batožiny,
b) ak cestujúcemu vznikne ujma počas prepravy, najmä na zdraví alebo škoda na príručnej
batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou
prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca, podľa ustanovení Občianskeho
zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov.

7 POVINNOSTI CESTUJÚCEHO
7.1 Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu
ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim a
neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu. Cestujúcim nie je dovolené:
a) prihovárať sa vodičovi počas jazdy,
b) pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať

reprodukovanú hudbu a reč),
c) fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre cestujúcich,
d) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.
7.2 Cestujúci je ďalej povinný:
a) poslúchať pokyny a príkazy člena osádky autobusu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho
bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich, alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej

premávky,
b) nastúpiť, keď autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá pokyn; nastupovať,
c) strpieť kontrolu cestovných dokladov príslušníkmi pasovej a colnej stráže na hraničných
prechodoch a dodržiavať colné predpisy danej krajiny.

Organizačná smernica č. OS – 02
-Prepravný na nepravidelnú autobusovú dopravu- Strana 5 z 6

8 PREPRAVA BATOŽINY CESTUJÚCEHO
8.1 Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho
zodpovednosť v odkladacom priestore spravidla nad sedadlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť
alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.
8.2 Cestovná batožina sa v zásade prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa
považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča
mimo priestoru vozidla.
8.3 Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu,
dĺžku alebo hmotnosť možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle.
8.4 Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní
batožiny primeranú pomoc.
8.5 Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala
výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje
bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.
8.6 Z prepravy sú vylúčené:
a) nabité strelné zbrane a sečné zbrane,
b) veci, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť odev
cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,
c) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na

ťarchu,
d) batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje viac ako 15 kg a nadrozmerné batožiny (na

jedného cestujúceho,)
e) živé rastliny a zvieratá všetkého druhu bez vopred dohodnutých podmienok.

9 VYLÚČENIE OSÔB Z PREPRAVY
9.1 Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu byť vylúčené osoby, ktoré sú viditeľne
pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a osoby, ktoré pre chorobu,
mimoriadne znečistenie odevov alebo iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.
9.2 Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby neohrozilo zdravie alebo
bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov
mimo odvodu obce je neprípustné.

10 VZŤAHY CESTUJÚCEHO A ČLENOV OSÁDKY AUTOBUSU
10.1 Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke
autobusu disciplinovane a v čase, keď autobus stojí.
10.2 Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu
pokojnej prepravy.

Organizačná smernica č. OS – 02
-Prepravný na nepravidelnú autobusovú dopravu- Strana 6 z 6

11 MIMORIADNE UDALOSTI POČAS PREPRAVY
11.1 Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu
alebo náhleho ochorenia cestujúcich, alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri
ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb
povinní:
a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a
bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej

premávky,
c) urobiť opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.
11.2 Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní
pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods.1.

12 MAJETOK ZÁKAZNÍKA
12.1 Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich v autobuse, opustenú batožinu
odovzdá vodič alebo iný člen osádky v sídle firmy AT Dca, s.r.o., adresa Vansovej 265/9,
018 41 Dubnica nad Váhom. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo
cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie majiteľovi,
poprípade najbližšiemu Policajnému zboru oproti potvrdeniu.
12.2 Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne je povinná preukázať vlastníctvo nájdenej veci.

13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia
a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.
13.2 Ak bude prepravný poriadok podstatným spôsobom zmenený, alebo doplnený, dopravca je
povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.

14 ROZDEĽOVNÍK

- MK, VD, dispečeri, vodiči, SDSK

Vypracoval Posúdil Schválil
Meno a priezvisko Jana Španková Miroslav Krušina Jana Španková

Funkcia konateľ konateľ MK

Dátum

PodpisOS 02 Prepravný poriadok ATDca

PDF file: OS 02 - Prepravný poriadok ATDca.pdf

Alojz Krušina - KCD© 2021 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz