DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Zápis výboru červen 2017

Zápis výboru červen 2017
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/awQW

Velikost PDF souboru:
192.49 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/wQW.pdf
Stažení: Zápis výboru če…n 2017.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Zápis výboru červen 2017.pdf:


Z Á P I S NÁVRH
z červnové schůze výboru MO ČRS v Kostelci nad Labem,

konané dne 5. června 2017
Přítomni:
Členové výboru MO ČRS v Kostelci n. Labem: Ladislav Kec, Stanislav Kroužel ml.,
Vladimír Petržílka, Václav Růžička, Jaroslav Šulc, Václav Truhlařík, Václav Vránek
Omluveni: Roman Reichstädter, Bohumil Chalupa
Hosté: Miroslav Nosil, Josef Vnouček u všech bodů jednání, u bodu 0,1,2 František Doležal,
u bodu 0 Stanislav Doležal, Petr Guzi a Jiří Kokšál, u bodu 4 Jaroslav Čurda

Program jednání schůze
1.Porada členů rybářské stráže (předřazený bod jednání)
2.Kontrola správnosti textu v zápisu květnového jednání výboru
3.Kooptace do výboru a rozdělení úkolů
4.Plnění úkolů ze zápisu květnového jednání výboru
5.Situace na revírech po jarní násadě

6.Různé
Ad 0 Porada členů rybářské stráže
Vedoucí RS Václav Truhlařík shrnul úkoly, které musí její členové zvládnout ve zbytku
sezony, zejména:
Kontroly dodržování rybářského řádu provádět soustavně, nikoliv jednorázově
Po vzájemné dohodě absolvovat každý člen RS v létě aspoň dvě noční kontroly
Hlásit pravidelně měsíční součty tak, aby na poradě RS 4. září od 17:30 již byly
k dispozici údaje za osm měsíců (do konce srpna) – přehled na schůzi výboru poté

předloží Václav Truhlařík
Absolvovat nejméně 30, lépe aspoň 40 kontrol na krajské vodě
Protože máme nárok jen na 17 povolenek, obdrží krajskou povolenku na rok 2018 jen
prvních 17 členů RS, kteří budou mít v součtu za roky 2016 a 2017 nejvíce kontrol na
krajské vodě. Součet platí i pro další roky, takže pro přidělení povolenky na rok 2019
bude rozhodující součet kontrol za roky 2017 + 2018 atd.
Na Labi nutno upozornit rybáře na nepřípustnost obkládat ohniště kameny vytažené
z navigace, protože pak zarostou travou a při jejím mechanickém kosení dochází
k velkým škodám při poškození lišty sekačky. Pokud lovící odmítá uvolnit místo pro
sekačku, je to možné považovat za hrubou nekázeň. Je třeba si uvědomit, že přístup
auty na navigaci je dosud umožněn jen benevolencí Povodí Labe a je naprosto
nezbytné se vyvarovat nepřívětivému chování z řad několika málo členů ČRS.
Striktně dodržovat pravidla pro výkon RS.
Výbor ukládá: projednat s SÚS ČRS případy, kdy na revíru 411 049 vykonávají kontrolu
členové Rybářské stráže z jiných organizací, aniž k tomu mají oprávnění.
Odpovídá: předseda MO (na podzimní poradě předsedů s SÚS ČRS).
Ad 1. Kontrola správnosti textu v zápisu květnového jednání výboru
Zápis byl schválen v rozeslaném znění beze změny.
Ad 2. Kooptace do výboru MO ČRS a přerozdělení úkolů
S ohledem na závěr květnové schůze výboru ze dne 2. 5. 2017, na které František Doležal
oznámil své rozhodnutí o okamžitém odstoupení jak z výboru, kde měl na starosti pokladnu a
brigádní činnost, tak z funkce člena Rybářské stráže a dokladoval svůj záměr předáním jak
pokladního deníku, tak pokladny s hotovostí (výčetka byla uvedena v minulém zápisu na
základě ihned provedené kontroly účetního a faktického zůstatku), jakož současně s tím
položil na stůl průkaz a odznak člena rybářské stráže č. 05392, výbor tento fakt již minule
vzal na vědomí.
V návaznosti na tuto skutečnost na dnešním jednání:
Do výboru byl šesti hlasy kooptován dosavadní člen kontrolní a revizní komise Ing.
Bohumil Chalupa (jeden člen výboru se hlasování zdržel);
Výbor sice považuje za potřebné doplnit do kontrolní a revizní komise za Ing.
Bohumila Chalupu vhodnou osobu, aby byla komise opět tříčlenná, ale bylo
rozhodnuto nominaci jmenovitě řešit až na první schůzi výboru po dovolených 4. září,
případně až na výroční členské schůzi (i vzhledem k tomu, že jde o schůzi volební);
Výbor souhlasí, aby byl Ing. Bohumil Chalupa pověřen nyní volnou funkcí
pokladníka. Hospodář V. Růžička, u kterého byla od 2.5. deponována pokladna i
deníkem se zůstatkem 27 193 Kč, což odpovídá stavu podle pokladního deníku, ji
novému pokladníkovi Ing. Bohumilu Chalupovi předá obratem (Ing. Bohumil Chalupa
se dnešní schůze neúčastnil pro pracovní zaneprázdnění);
Pokud jde o člena výboru, který by byl nově odpovědný za organizaci brigád, výbor
nepovažuje za nutné tuto funkci ihned obsadit. Výbor ale souhlasí, aby se na tři
termíny jarních brigád 2018 funkcí osob odpovědných za brigády ujali Václav Vránek,

Ladislav Kec a Jiří Kokšál;
V souladu se zákonem o rybářství č. 99/2004 Sb., § 15 odst. 2 a 3 průkaz a legitimaci
bývalého člena Rybářské stráže Františka Doležala č. 05392 vrátí jednatel
doporučenou zásilkou tomu orgánu, který je vydal (na Prahu 10 – Hostivař).
V průvodním dopise bude konstatovat, že František Doležal se ke dni 2. května 2017
rozhodl při jednání výboru MO ČRS v souladu s § 15 odst. 1 své členství v Rybářské
stráži okamžitě ukončit. Výboru nezbylo, než toto jeho rozhodnutí vzít na vědomí a

dál se řídit platným zákonem;
Jednání k těmto prvním třem bodům programu červnového jednání výboru byl
František Doležal osobně přítomen jako host. Poté si vzal slovo a v delším vystoupení
se ke svému vlastnímu květnovému rozhodnutí odejít jak z výboru, tak z Rybářské
stráže poměrně emotivně nesouhlasně vyjádřil včetně hrozby soudní žalobou;
Poté, co na jeho vystoupení nebyl důvod reagovat, protože ani zákon, ani Stanovy či
Jednací řád ČRS nebyly nijak porušeny, František Doležal jednání výboru opustil.
Ad 3. Plnění úkolů ze zápisu květnového jednání výboru
Stav plnění úkolů je následující:
a již spuštěné internetové stránce www.rybari-kostelec.cz nejsou aktualizovaná

data, a sice
* chybí zápis/usnesení z poslední výročky (2017)
* na home page jsou rok stará data o členstvu
* v aktualitách není informace o obnově rybaření na Lhotě včetně Dohody o užívání

revíru
* v rubrice NÁŠ REVÍR nejsou aktuální DODATKY schválené 17. 2. 2017

* chybí výborové zápisy z roku 2017
* u rybářské stráže jsou nepřesně vymezeny revíry
* v seznamu členů výboru chybí Ladislav Kec, nově třeba zařadit Ing. Bohumilu Chalupu
a promítnout další změny vč. rybářské stráže tak, aby odrážely aktuální stav
* bude zde umístěna také informace o místě vyčleněném pro držitele průkazu TP/TTP (na
vápně, malém rybníku apod.) s upozorněním, že jde o záměrné vymezení místa k lovu jen
pro tělesně handicapované osoby. Pokud již na vyhrazeném místě snad bude lovit rybář
bez průkazu TP/TTP, je povinen toto místo v případě, že dorazí držitel průkazu TP/TTP,
neprodleně uvolnit (pokud se nedohodnou jinak), většinou jsou tam dvě lovební místa.
Jinak pro držitele průkazu TP/TTP platí zásada, že „kdo dříve přijde, ten dříve mele“.
ýbor ukládá: Aktualizaci stránky zajistit nejpozději do 12. 6. 2017

Odpovídá: jednatel
zaplacení všech daní a poplatků za rok 2016 vč. daně z nemovitosti
Odpovídá: ekonom, který zajistí platbu podle územní příslušnosti spolu s hospodářem

Termín: do konce května 2017
Nebylo možné zkontrolovat stav plnění kvůli nepřítomnosti ekonoma

Předložit výboru kalkulaci na holdr
Odpovídá: hospodář + brigádní referent

Úkol se ruší bez náhrady
Formuláře na žádost o dotaci K2017 – zajistit včasné podání

Odpovídá: jednatel + předseda
Úkol splněn předáním vyplněného formuláře „plné moci“ na nadřízený orgán
Kontaktovat dr. Žáru z Lesního závodu Mělník
Úkol splněn. Výbor se shodl na krocích k udržení Konětopské tůně pro svazový rybolov.
Odpovídá: předseda + hospodář, který bude sledovat nabídky na internetu

Termín: průběžně

Úkol plněn
Zákaz vjezdu všech vozidel do prostoru malých rybníků
Vzhledem ke špatným zkušenostem s nekázní jak některých cyklistů, tak řidičů motocyklů se
výbor rozhodl požádat Policii ČR o řešení – vyhlásit v těchto místech absolutní zákaz vjezdu,
aniž by byla možnost příjezdu držitelů průkazu TP/TTP na pro ně vyčleněná místa.

Odpovídá: hospodář + předseda
Úkol se ruší vzhledem k obtížné realizovatelnosti
Ad 4. Situace na revírech po jarní násadě
Letošní sezona je od počátku odtání ledu provázena zvýšeným úhynem ryb, a to nejen na
„našich“ revírech, ale víceméně plošně. Z prvního pohledu zřejmě nejde jen o letošní jarní
násadu, ale podle vzhledu uhynulých ryb i ryb vysazovaných mnohem dříve. Příčiny zatím
neznáme (jsou ve stavu, že nelze odebrat vzorky tkáně), jde zřejmě o plošnou virémii, která
sice postihla nejvíce kapry, ale i ostatní druhy ryb (plotice, tolstobik, amur, jeseter atd.).
Výbor se již několik týdnů s nečekaně vysokými úhyny systematicky zabývá a uhynulé ryby
průběžně z vody odstraňuje a snaží se průběžně o jejich hygienicky únosnou formu likvidace.
V této souvislosti děkuje jmenovitě především všem těm, kteří se na odstraňování
úhynu nejvíce podíleli, a sice hospodáři, L. Kecovi a V. Dohnalovi, ale i všem dalším.
Výbor souhlasí s mimořádnou – aspoň symbolickou – finanční odměnou ve výši 5
tisíc korun L. Kecovi a V. Dohnalovi – kterou neprodleně vyplatí pokladník (proti

příjmovému dokladu);
Celou záležitost s úhynem osobně či telefonicky opakovaně projednává předseda
s jednatelem Lhoty K. Roubíčkem. Přestože počty uhynulých ryb postupně klesají
(přesnou denní evidenci vede hospodář) a byť jsou informace z posledních dnů velmi
optimistické (žádné nové leklé ryby), je nezbytné být připraveni v jejich případném
prakticky denním vyzdvižení z vody (zejména ve vazbě na začínající rekreační
sezonu), což platí především pro dvě exponované pískovny – Lhotu a Ovčáry;
Výbor proto vzhledem k enormní časové zátěži hospodáře, L. Kece a V. Dohnala žádá
vedoucího rybářské stráže V. Truhlaříka organizací případného nasazení členů
rybářské stráže (podle jejich konkrétních možností buď jeden, či dva členové)
v případě, že by se snad úhyny obnovily. Ti by každý den večer zkontrolovali
především návětrnou stranu Lhoty (případně Ovčár) a případné úhyny při maximálním
dodržení hygienických předpisů efektivně zlikvidovali.
Výbor současně žádá všechny členy rybářské stráže o maximální vstřícnost za této
mimořádné situace.
Výbor ukládá:
V případě silnějších mrazů v budoucnu neváhat s prosekání otvorů v ledu včetně
nezbytných opatření k bezpečnosti bruslících (jak jsme o tom jednali již letos, aniž
jsme však díry vysekávali) – odpovídá hospodář v součinnosti se členy rybářské

stráže;
Na jaře odebrat vzorky jak vody na test přítomnost nežádoucích chemických látek, tak
vzorků tkáně z případně uhynulých ryb a odeslání na testovací pracoviště – odpovídá
hospodář v součinnosti se členy rybářské stráže;
Problematiku letošních zvýšených jarních úhynů a možnost jejich koordinované
likvidace v budoucnu při případném opakování odvozem do kafilerie otevřít na
plánované podzimní poradě předsedů – odpovídá předseda;
Nutnost přísného dodržování hygienických předpisů při likvidaci úhynu (vybavení
gumovými rukavicemi + pytli z PVC – účtenky předložit k proplacení pokladníkovi);
Výbor dále oceňuje: vstřícnost L. Kece ohledně nabídky vlastního gumového člunu při
svozu úhynu z obtížně dostupných míst.

Ad 5. Různé
6.1Připomenutí 110. resp. 111. výročí existence MO ČRS v Kostelci n. L.
Předseda seznámil výbor s cenovou nabídkou na zhotovení nášivky (viz www.pams.cz
a další obdobné).
Výbor poté zvážil rizika nízké (až záporné) rentability prodeje a úkol zrušil.
6.2Požadavek na non stop povolení lovu sumců na RMV
Předseda požádal MZe o povolení na non stop rybolov na RMV v termínech
23.-.24.6., 21.-22.7. a 11.-12.8. s tím, že zatím obdržel jen mailem zaslaný souhlas
(propozice jsou přílohou zápisu), na oficiální potvrzení se dále čeká. Výbor vzal znění
propozic na vědomí a žádá své členy o součinnost s ředitelem závodu V. Růžičkou.
V této souvislosti výbor projednal informaci zaslanou SÚS ČRS (čj. 932/2017) o
podmínkách hromadné žádosti o noční rybolov v roce 2018. Výbor hodlá pokračovat
v non stop rybolovu na RMV i v příštím roce, a sice v termínech 22.-.24.6., 20.-22.7. a
10.-12.8., tj. vždy od pátku do neděle.
Výbor ukládá: v tomto smyslu podat žádost na SÚS ČRS

Odpovídá: předseda
6.3Výbor je připraven projednat žádost p. Spilky o odkup 8 m2 na Starém Labi, le
až poté, co bude znát cenu na základě odhadu znalce.
6.4Výbor vzal na vědomí, že předseda projednal s jednatelem Lhoty K. Roubíčkem
úpravu textu cedulí na Lhotě tak, aby nedošlo k porušení Dohody o užívání Lhoty
omezením rybářského práva mimo dobu 7 – 20 hodin, ale – jak bylo dohodnuto –
na zákaz nelovit jen v době, kdy jsou v provozu pokladny.
6.5Sousední MO ČRS v Brandýse nad Labem nás zve na závody v přívlači,
konané dne 18. června na revíru Labe 18 č. 411 050. Přihlášky do 10.6. na adrese
sumik@mrk.cz nebo telefonicky na Fr. Čáha 602 18 11 60.
6.6Vydání opatření obecné povahy k Ovčárům
Předseda seznámil výbor s dodatečným vyjádřením k Vydání opatření obecné povahy
č. 13/2017, týkajícího se vytyčení dráhy pro vodní lyžování na Ovčárech. Proti
minulosti nedochází ke změnám – aspoň to není z textu či plánku rozmístění bójí
patrné.
6.7Výbor vzal na vědomí informaci o možnosti odstřelu kormorána na revíru.
6.8Výbor souhlasí k nákupu výstroje člena rybářské stráže L. Kece za obvyklých
podmínek. Účtenku za výstroj (+ nášivky) a boty proplatí pokladník.
6.9Výbor vzal na vědomí spuštění informačního programu LIPAN.
6.10DODATEČNĚ: Na předsedu se obrátili zástupci občanů Třeboradic ohledně
RIA výstavby drtičky stavebního odpadu v bezprostřední blízkosti teplárny.
Z dokumentace plyne, že riziko kontaminace Mratínského potoka je
minimalizováno stavebně technickými opatřeními.
6.11Příští schůze výboru se koná až v pondělí 4. září od 18 hodin, a to po skončení
porady rybářské stráže. Pokud to bude nezbytné, bude jednání výboru svoláno
mimořádně.

Zapsal: J. Šulc
Příloha:
P R O P O Z I C E rybářských závodů v lovu sumců na revíru místního významu č.

411 145 - Labe 17

P R O P O Z I C E

rybářských závodů v lovu sumců
na revíru místního významu č. 411 145 - Labe 17
Na základě souhlasu MZe budou uspořádány tříetapové rybářské závody na
obou částech revíru místního významu – na Starém Labi (původním
neregulovaném řečišti toku Labe) i na sousední pískovně Ovčárny za těchto
podmínek:
ořadatelem rybářských závodů je MO ČRS v Kostelci nad Labem
Cílem závodů je v první řadě upřesnit dosud jen rámcové informace o četnosti
výskytu a velikostní struktuře populace sumce velkého (Silurus glanis) v RMV
Termíny konání jsou 23. – 25. června, 21. – 23. července a 11. – 13. srpna

2017
Účast na závodech je povolena pouze držitelům platné povolenky na RMV

411 145
Závody budou zahajovány vždy v pátek v 18 hodin, ukončeny vždy v neděli ve
12 hodin, doba non stop rybolovu tak bude vždy 42 hodin
Lovit mimo stanovenou denní dobu (0 až 04 hod.) budou moci pouze
registrovaní účastníci závodu, pro ostatní lovící výjimka platit nebude
ředpokládá se účast cca 35 až 40 závodníků. Jejich registrace bude
zahájena 60 minut před začátkem závodů a ukončena tři hodiny před jejich
ukončením. Z toho plyne, že povinností závodníka není absolvovat ani
všechny tři etapy, ani vždy maximum celých 42 hodin lovu
Ochrana rybářského revíru bude zajištěna pořadateli z řad členů Rybářské

stráže
ro závodníky platí následující propozice:
oS výjimkou denní doby lovu platí v plném rozsahu platný rybářský řád,
jakož i navazující legislativa (třeba co se týče chování lovících při lovu a
pobytu na lovebním místě, tj. osvětlení místa lovu, zákaz zakládání
otevřených ohňů, udržování pořádku, poškozování zeleně apod.)

oZavážení nástrah se povoluje
oNa Ovčárech je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti v případě provozu
vodního lyžování, kdy je ze strany lovících nezbytné nezavážet

nástrahu za hranici vytyčenou bójemi
oZávodníkům vydá ředitel závodů, kterým je hospodář Václav Růžička,

průkaz závodníka
oŘeditel po dobu konání řídí rybářskou stráž a další pořadatele/rozhodčí
oV případě úlovku sumce do průkazu závodníka zapíše rozhodčí délku
ryby. V případě, že úlovek splňuje požadavek minimální zákonné délky,
má lovící možnost si úlovek ponechat, ale za splnění dalších
ustanovení rybářského řádu (tj. zapsat rybu do úlovkového lístku a
v případě, že první ponechaná ryba váží více, než 7 kg, může tu další
sice zapsat do průkazu závodníka, ale již je povinen ji poté šetrně vrátit

vodě)
oKritériem pro celkové umístění v závodech je délka všech ulovených
sumců, resp. celkový počet centimetrů úlovku sumce za všechny dny,
ve kterých jsou závody vyhlášeny. Vítězem se stává ten, kdo bude mít
v průkazu závodníka (vzor v příloze) zapsány údaje o nejvyšším

celkovém úlovku
oorůkaz závodníka vydaný v prvním kole (červnových) závodů platí i pro

obě další kola
ooořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti napomenout závodníka
kvůli porušování propozic, při opakování přestupku jej ze závodů
vyloučit. Závažný přestupek by se řešil standardně kárnou komisí
oS ohledem na bezprostřední dostupnost vody k případnému hašení je
přípustné použití nadzemních vařičů, resp. grilů, a to při maximální
obezřetnosti a jen na nezbytně nutnou dobu
ooro všechny další okolnosti, jako jsou třeba umístění vozidel na
vybudovaných plochách k parkování, platí stejná pravidla, jako by se
závody nekonaly a kterými se držitelé povolenek řídí dlouhodobě
oNámitky a případné protesty rozhoduje ředitel závodů
oCelkové výsledky budou veřejně oznámeny neprodleně po skončení
závodů 13. srpna u boudy a závody budou celkově vyhodnoceny na
výroční členské schůzi.Zápis výboru červen 2017

PDF file: Zápis výboru červen 2017.pdf

Z Á P I S - NÁVRH© 2022 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz