DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

MODLITBA

MODLITBA
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://www.dragif.cz/pdf/azAW

Velikost PDF souboru:
184.1 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/zAW.pdf
Stažení: MODLITBA.pdf

Datum uložení souboru:
12. 06. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu MODLITBA.pdf:


MODLITBA

Čo je vlastne modlitba?
Modlitba je rozhovor s Bohom. V modlitbe môžeme prosiť o zdravie naše, našich blízkych
i celého sveta. Modlíme sa za chorých, za tých, čo sú vo veľkých bolestiach, nevyliečiteľne
chorých, za telesne a duševne postihnutých, nevidomých, nepočujúcich, staručkých aj tých
ktorí sú pripútaní na lôžku pre starobu alebo pre chorobu. V modlitbe ďakujeme za potravu
ktorú prijímame. Môžeme sa modliť aj za našich vládnych predstaviteľov, aby sme mohli žiť
v radosti, v pokoji a mieri.
V Svätom písme sú odkazy, ako sa máme modliť.
Prečo práve Sväté písmo? Sväté písmo je kniha kníh, odkaz živého Boha.
2. List Timotejovi 3. kapitola 16. verš, v ktorom nám to sám Stvoriteľ, Otec nebeský potvrdzuje: „Celé Písmo je vnuknuté Bohom a užitočné na karhanie, na naprávanie a na
výchovu k spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.͞

Človek síce písal Sväté písmo, ale veľký svätý Boh dal v Svätom písme inšpiráciu, teda
vnuknutie. Žiadna iná kniha nemá takúto Božiu pečať.

Ďalšia dôležitá inform
ácia zo Svätého písma ako sa máme k Bohu modliť - prostredníctvom
koho?
Je správne sa modliť veľavravne, alebo používať nejaké rituály, prežehnávanie sa, modliť sa
pod ikonami, rôznymi modlami? Niektoré cirkevné spoločenstvá sa neriadia božími

nariadeniam
i, odkazmi a modlitby a modlenie si upravili pre svoj prospech. Tak vedú národ,
ľudstvo viac ako tisíc rokov v svojich ľudských, nerozumných a nebiblických tradíciách,
rituáloch a náukách nie k Bohu ale do záhubu. V odkaze zo Svätého písma, ktorý nás vedie k tomu, ako sa máme modliť, je 1. List
Tesalónčanom ϱ. kapitola ϭϳ. verš: ͣBez prestávania sa modlite, pri všetkom vzdávajte

vďaky, je to božia vƀľa v

Kristovi Ježišovi pre vás.͞

Ďalej List Filipanom 4. kapitola 6. verš: ͣK nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prinášajte svoje žiadosti Bohu a boží pokoj, ktorý
prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a

vaše mysle, v Kristovi Ježišovi.͞

Ďalší výstižný odkaz zo Svätého písma je 1. List Timotejovi 2. kapitola 1. verš: ͣPredovšetkým teda žiadam, aby sa konali modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za
kráľov, za všetkých, čo sú na vyšších miestach aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom
vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote, toto je dobré a milé pred Bohom.͞

V predchádzajúcich riadkoch sa píše o prostredníkovi. Kto je prostredník medzi Bohom
a ľuďmi?
Je to Pán Ježiš.
V Svätom písme nám to potvrdzuje ϭ.List Timotejovi Ϯ. kapitola ϱ. verš: Lebo jeden je Boh, jeden je prostredník medzi Bohom a ľuďmi - Kristus Ježiš.

Potom je teda určite zvláštne smerovať modlitby k Bohu iným spôsobom. Niektoré cirkevné
spoločenstvá chcú prísť modlitbami k Bohu cez ľudské bytosti, cez Marienku, Aničku, Paľka,
atď. No takýto príklad uctievania Boha v Svätom písme – odkazu živého Boha – nikde
nenájdeme. Takéto uctievanie je zas len ľudský výmysel.

Pán Ježiš, jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi nám na to poukazuje v ďalších odkazoch
zo Svätého písma – Evanjelium podľa Jána 14.kapitola 6. verš: „Nik neprichádza k Otcovi, ak

nie skrze mňa.“
Ďalší presvedčivý odkaz je List Hebrejom 9. kapitola 24. verš: „Ježiš vošiel do neba a zjavil sa

pred Bohom ako náš zástupca.“
Ďalšia perlička zo Svätého písma je 1.List Jánov 2. kapitola 1. verš: „Ak by niekto zhrešil,
máme obhajcu u Otca - Ježiša Krista.“
Dôkaz, že Pán Ježiš Kristus má túto moc, ktorá mu bola daná otcom je aj v Evanjeliu podľa
Jána 16. kapitola 23. verš: „Veru, veru hovorím Vám, ak budete o niečo prosiť Otca v mojom
mene, dá vám to. Doteraz ste neprosili v mojom mene, proste a dostanete, aby vaša radosť

bola úplná.“

Z týchto úžasných citátov, teda skutočne vieme, že prosby, modlitby a ďakovania majú
prichádzať k Bohu len cez Pána Ježiša a nie cez žiadne ľudské mená, ktoré ako čítame sú len
ľudskými nebiblickými výmyslami. Tu je v Svätom písme odkaz na oných rušiteľov zákona –
Príslovia 28. kapitola 9. verš: „ Ak niekto odvracia svoj sluch aby nezačul zákony jeho

modlitba je priam nehanebnosť.“

Ďalšie upozornenie je aby sme sa neriadili ľudským podaním, ale určite Božím slovom –
List Kolosanom 2. kapitola 8. verš: „Hľaďte aby vás nikto nestrhol mudráctvom a prázdnym

mámením ľudského podania.“

Prečo niektorí nechápu a neprijímajú slovo Božie?
O tom nás informuje 2. List Korinťanom 4. kapitola 2.- 5. verš: „Nefalšujme slovo Božie,
nepočínajme si chytrácky ak je naše Evan
jelium ešte zahalené tým čo idú do záhuby.“

Ak konáme a žijeme bezbožne, nie je naša modlitba vyslyšaná, čoho dôkazom je ďalší odkaz
zo Svätého písma – Príslovia 15. kapitola 29. verš: „Boh je ďaleko od bezbožných, modlitbu

spravodlivého však vyslyší.“

Žalm 145. kap
itola 18. verš: „Blízko je Boh, čoho vzývajú všetkým, čoho vzývajú úprimne
vyplní volania bohabojných, vyslyší ich modlitbu a zachráni ich Boh, zachráni všetkých, čo ho
milujú a ničí všetkých hriešnikov.“

Modlitba, ktorá sa koná podľa Božej a nie ľudskej vôle, má veľkú účinnosť. Niektoré cirkevné
spoločenstvá si zaužívali odrapotať modlitby, ktoré trvajú hodiny, kde sa opakuje stále to
isté. Určite to zase nie je správne. Dosvedčuje nám to Božie slovo, ktoré nedáva priestor

ľudským tradíciám a
náukám –
Evanjelium podľa Matúša ϲ. kapitola ϳ. verš: „A keď sa modlíte nehovorte veľa ako pohania,

mysliac si, že budú vypoču
tí pre svoju mnohovravnosť, nenapodobŸujte ich, veď váš Ktec vie
čo potrebujete prv, ako by ste ho prosili.͞

A zase iný odkaz z pokladnice Božieho slova – Evanjelium podľa Matúša ϲ. kapitola ϱ. verš: „
A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú na rohoch ulíc,
v synaŐóŐach aby ich ľudia videli. seru hovorím vám, už dostali odmenu.͞

V ďalšom citáte sa dočítame, že modlitba môže prebiehať aj v iných priestoroch nie len
v synagógach – Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola 6. verš: „ A keď sa ty ideš modliť, vojdi
do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. Tvoj otec

ťa odmení, lebo on vidí aj v

skrytosti.͞

ivý Boh, ktorý je vševládny a
má všetko pod kontrolou a tiež vie čo je lepšie aby pre nás

vykonal a
určite vie čo chceme. Dokazuje nám to v ^vćtom písme, v Žalme ϭϯϵ. kapitola 1.
verš: ͣBože preskúmal si ma a poznal. Ty poznáš moje zadanie, moje vstávanie a rozumieš

mojej myšlienke už zďaleka.͞

Počas modl
itieb sú v mnohých cirkevných spoločenstvách prevádzané modloslužobné úkony.
Modlitba sa prevádza pod krížmi, rôznymi ikonami, obrazmi a

sochami. Takýto spôsob
uctievania modiel pri modlitbách nie je určite riadený Bohom, ale človekom. Taktiež nie je

bibli
cký a dokonca porušuje Boží zákon. Potvrdzuje to odkaz zo ^vćtého písma –
Exodus - Ϯ. Mojžišova kniha ϮϬ. kapitola 4. verš: ͣEeurobíš si modlu ani nijakú podobu toho,
čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou͊

Eebudeš sa im klaŸať ani im
slúžiť, lebo ja som Pán, tvoj Boh, Boh žiarlivý.͞
iaden prorok ani učeník Pána Ježiša ani sám Pán Ježiš pri modlitbách nepoužívali žiadnu
modlu. Modlitby boli smerované len k živému Bohu a nie k modlám. Ako je teda možné, že
cirkevné spoločenstvá konajú inak? Takými modloslužbami a

výmyslami, ktoré používajú pri
modlitbách zavádzajú ľud veľa rokov. Modlitba nás má priviesť k Bohu, aby sme boli
vyslyšaní, slabí posilnení, chorí uzdravení, smutní potešení.

^ilu našej modlitby znásobuje, ak sa modlíme spolu viacerí a máme spoločnú myseľ –
modlíme sa za rovnakú vec viacerí.
Dôkazom je Evanjelium podľa Matúša ϭϴ.kapitola ϭϵ.verš: ͣase vám hovorím, ak budú
dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od mƀjho Ktca, ktorý je
v nebesiach. Lebo kde sú dvaja , traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.͞

'arantom tohto silného a
výstižného odkazu zo ^vćtého písma je sám Pán Ježiš. Tu je ďalší
odkaz veľkého Boha, že nás skutočne vyslyší – Kniha proroka Jeremiáša 29. kapitola 12.verš:
ͣKeď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete
ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom.͞

Ďalší dôkaz, že nás veľký Boh neopúšťa, ale vyslyší, máme v odkaze zo Svätého písma –
Jakubov list 5.kapitola 17.verš: „Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil,
aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a

zem vydala svoj plod.“

Modlitba k Bohu je skutočne účinná a iste v našom ľudskom živote nenahraditeľná.
Odkaz - Jakubov list 5.kapitola 13.verš: „Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý?
Nech spieva žalmy. Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním
modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu
uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“

Jakubov list 5.kapitola 16.verš: „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za
druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.“

V tomto úžasnom odkaze zo Svätého písma vidíme, že Boh vyslyší spravodlivého, určite
nevypočuje modlitbu modloslužobníka, aj keď modly skrýva za symbol. Pouvažujte nad tým.

Dúfam a
som presvedčený, že sa mnohým otvoria oči a pochopia akú veľkú účinnosť má
modlitba k živému a spravodlivému Bohu. Boh nám dáva veľké poznanie ako
a prostredníctvom koho sa máme modliť, aby sme boli Bohom vyslyšaní.
Je to meno Syna Božieho, Pána Ježiša a nie mená žiadnych ľudských svätcov. Je len na nás,
ako a akým spôsobom sa rozhodneme praktizovať naše modlitby. Ak dáme dôstojnosť Božím

odkazom zo Svätého písma a
budeme sa nimi riadiť, naše modlitby budú Bohom vypočuté
a účinné.

Môžu prinavrátiť zdravie, vylepšiť medziľudské vzťahy, ale i

ten najdôležitejší vzťah. A to je
vzťah medzi Bohom a človekom. Alebo sa budeme riadiť odkazmi, tradíciami v ľudskom
podaní, ktoré sú síce populárne, ale určite neúčinné a zbytočné.

Viac ako tisíc rokov boli modlitby nesprávne praktizované, vnucované rôznymi cirkevnými
predstaviteľmi. Sám Pán Ježiš vo veľkom biblickom odkaze tieto praktiky odsudzuje –
Evanjelium podľa Marka 7.kapitola 8.verš: „Opustili ste Božie prikázanie a pridŕžate sa
ľudského podania. A dodal: Šikovne rušíte Božie prikázanie, aby ste zachovávali svoju

tradíciu.“

Bože, prosím, otvor im oči, zľutuj sa nad nimi a daj im poznanie. Veľký Otče, veľké a sväté je
tvoje meno, Jahve zástupov, zmiluj sa nad týmto ľudom a národom, požehnaj ho zdravím,
radosťou a pokojom. Prosím daj sa mu spoznať. O toto ťa prosím prostredníctvom tvojho
syna, Pána Ježiša. AMEN.MODLITBA

PDF file: MODLITBA.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz